Rioolheffing

Beleidskeuzes rioolheffing en mate van kostendekkendheid

Het gemeentelijk waterbeheer omvat steeds meer werkzaamheden die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen. Denk aan het afvoeren van regenwater en het grondwaterbeheer. De gemeentelijke uitgaven op dit gebied zullen de komende jaren aanzienlijk toenemen als gevolg van het NationaalBestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze onderdelen maken deel uit van het vrbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) waarin de verantwoordelijkheden en zorgplicht van de gemeente zijn vastgelegd.

Bij het vGRP hoort een Kostendekkingsplan. In dit Kostendekkingsplan zijn de kosten voor de rioleringsvoorzieningen voor de komende twintig jaar opgenomen en is een afweging gemaakt op welke wijze de kosten voor het instandhouden van de riolering c.a. kan gaan plaats vinden: de rioolheffing zorgt voor de kostendekking.

In 2023 was er al sprake, dat de opbrengst vanuit de heffingen onvoldoende was voor de begrote kosten 2023. Het tarief is in 2023 gelijk gehouden aan voorgaand begrotingsjaar en het geraamde tekort wordt in 2023 financieel opgevangen door een geraamde onttrekking van de € 330.782 uit de voorziening riolering. De verwachte eindstand van de voorziening is ultimo 2023 € 1.138.000.

Afgelopen maanden zijn de exploitatiebudgetten en investeringen voor riolering opnieuw geactualiseerd voor 2024 en later. Daarin is geen daling van de uitgaven te verwachten, maar juist een stijgende trend. Grootste oorzaken hiervan zijn de inflatie van afgelopen jaar en allerlei toekomstige beleidsvraagstukken op gebied van klimaat en duurzaamheid. Hierdoor ontstaat er een structureel tekort dat binnen de begrotingsperiode 2024-2027 niet meer is op te vangen met de huidige stand van de Voorziening Riolering.

Het voorstel is dan ook om bij deze Begroting de tarieven 2024 eenmalig te laten stijgen met 7% om het structurele tekort deels te dichten. Voor het resterend deel van het tekort wordt de Voorziening Riolering ingezet tijdens de begrotingsperiode 2024-2027. Verder valt uit een quickscan met omliggende gemeenten op, dat het tarief van de rioolheffing welke in onze gemeente wordt geheven, laag is.

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2024-2027

Eind 2023 wordt naar verwachting het vGRP 2024-2027 geactualiseerd en begin 2024 aan de Raad voorgelegd. Nu al is bekend dat vanwege de omvang van het structurele tekort een tariefverhoging in 2024 noodzakelijk is.

Bij het vGRP 2024-2027 waarin aandacht wordt besteed aan nieuw beleid op het gebied van klimaat en duurzaamheid volgt een nieuw Kostendekkingsplan. Deze doorberekening zal bepalend zijn voor de toekomstige tarieven.

Maatstaf van heffing en tariefstelsel

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel en met ingang van 2021 is besloten om dit te baseren op één-en meerpersoonshuishouden.

In de kosten voor het beheer en onderhoud riolering worden de kosten voor vegen, onkruidbestrijding en onderhoud van de watergangen gedeeltelijk toegerekend naar dit product. Landelijk is er een richtsnoer ontwikkeld dat aangeeft dat 1/3 deel van de kosten voor vegen en onkruidbestrijding mogen worden toegerekend naar het product riolering. Vrijwel alle gemeenten passen deze lijn toe bij de berekening van het tarief voor de rioolheffing.

Voor het onderhoud van de watergangen bedraagt de storting in de voorziening baggeren voor het planjaar 2024 € 84.024, zoals is aangegeven in het Baggerbeheerplan Stedelijk Water 2019-2026. Een landelijk gehanteerde norm is dat 25% van deze kosten, een bedrag van € 21.006 gedekt kan worden vanuit de rioolheffing.

In deze begroting is bij de geactualiseerde investeringsbedragen van riolering rekening gehouden met zogenaamde VAT kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) Hierdoor kan een deel van de doorbelaste uren bij riolering worden toegerekend aan deze investeringsbedragen.

Tenslotte is in deze Begroting rekening gehouden bij de opbrengsten, dat het aantal aansluitingen jaarlijks stijgt met 90 eenheden. Dit zorgt ervoor, dat het structurele tekort in jaren verminderd.

Kostenonderbouwing rioolheffing 2024

Activiteit

Bedrag

Gemengde activiteit

Toerekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Vervanging/aanleg/verbetering

416.508

100%

416.508

Onderhoud en reparatie

833.930

100%

833.930

Onkruidbestrijding en vegen

531.677

33%

177.226

Begeleiding en opdrachtgeving

421.846

100%

421.846

Perceptiekosten

10.140

100%

10.140

Kwijtscheldingen

30.000

100%

30.000

Toerekenbare BTW

174.236

100%

174.236

Meerjarig perspectief

-

-

toevoeging baggerfonds

84.025

25%

21.006

onttrekking voorziening

-185.972

100%

-185.972

TOTAAL

2.316.389

1.898.919

Kostendekkendheid van de rioolheffing

2.1 Verkeer en vervoer

327.031

7.2 Riolering

1.483.236

2.1 Verkeer en vervoer: (niet toe te rekenen)

-149.805

7.2 Riolering: niet toe te rekenen (product water)

-87.743

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)

30.000

0.8 Overige baten en lasten:

-

Kapitaallasten investeringen 2021

46.663

Inkomsten 7.2 Riolering, excl. Heffingen

-5.500

Netto kosten Riolering

1.643.881

Toe te rekenen kosten:

Overhead

266.774

BTW

174.236

Totale kosten

2.084.891

onttrekking voorziening

-185.972

Totale kosten incl. onttrekking voorziening

1.898.919

Opbrengst heffingen

1.898.919

Dekking

100%