Rioolheffing

Beleidskeuzes rioolheffing en mate van kostendekkendheid

Het gemeentelijk waterbeheer omvat steeds meer werkzaamheden die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen. Denk aan het afvoeren van regenwater en het grondwaterbeheer. De gemeentelijke uitgaven op dit gebied zullen de komende jaren aanzienlijk toenemen als gevolg van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese kaderrichtlijn water.

Bij het vernieuwde Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) hoort een kostendekkingsplan. In dit kostendekkingsplan zijn de kosten voor de rioleringsvoorzieningen voor de komende twintig jaar opgenomen. In 2022 heeft er ook een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze tussentijdse evaluatie zijn de budgetten en investeringsbedragen aangepast.

Maatstaf van heffing en tariefstelsel

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel en met ingang van 2021 is besloten om dit te baseren op één-en meerpersoonshuishouden.

In de kosten voor het beheer en onderhoud riolering worden de kosten voor vegen, onkruidbestrijding en onderhoud van de watergangen gedeeltelijk toegerekend naar dit product. De kosten van vegen en onkruidbestrijding bedragen op jaarbasis € 467.000 inclusief btw. Landelijk is er een richtsnoer ontwikkeld die aangeeft dat 1/3 deel van deze kosten mogen worden toegerekend naar het product riolering. Vrijwel alle gemeenten passen deze lijn toe bij de berekening van het tarief voor de rioolheffing. Een bedrag van € 154.110 (1/3 deel van € 467.000) is meegenomen in de kosten van riolering en is bij de tariefberekening voor 2022 rekening mee gehouden.

Voor het onderhoud van de watergangen bedraagt de storting in de voorziening baggeren voor 2023 € 84.024, zoals is aangegeven in het baggerbeheerplan stedelijk water 2019-2026. Een landelijk gehanteerde norm is dat 25% van deze kosten, € 21.006 gedekt kan worden vanuit de rioolheffing.

Kostenonderbouwing rioolheffing 2023

Activiteit

Bedrag

Gemengde activiteit

Toerekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Vervanging/aanleg/verbetering

440.707

100%

440.707

Onderhoud en reparatie

839.052

100%

839.052

Onkruidbestrijding en vegen

467.000

33%

154.110

Begeleiding en opdrachtgeving

397.503

100%

397.503

Perceptiekosten

9.776

100%

9.776

Kwijtscheldingen

50.000

100%

50.000

Toerekenbare BTW

166.330

100%

166.330

Meerjarig perspectief

-

toevoeging baggerfonds

84.024

25%

21.006

onttrekking voorziening

-330.782

100%

-330.782

TOTAAL

2.123.610

1.747.702

Kostendekkendheid van de rioolheffing

2.1 Verkeer en vervoer

257.826

7.2 Riolering

1.601.451

2.1 Verkeer en vervoer: (niet toe te rekenen)

-103.716

7.2 Riolering: niet toe te rekenen (product water)

-142.798

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)

50.000

0.8 Overige baten en lasten:

-

Kapitaallasten investeringen 2021

46.042

Inkomsten 7.2 Riolering, excl. Heffingen

-5.500

Netto kosten Riolering

1.703.305

Toe te rekenen kosten:

Overhead

208.849

BTW

166.330

Totale kosten

2.078.484

onttrekking voorziening

-330.782

Totale kosten incl. onttrekking voorziening

1.747.702

Opbrengst heffingen

1.747.702

Dekking

100%