Leges

Leges algemeen

Vooralsnog treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking op 1-1-2023. Definitieve besluitvorming daarover vindt pas in de loop van november 2022 plaats. Daarmee ontstaat er voor gemeenten een probleem bij de vaststelling van de begroting en de legesverordening.

De VNG heeft voor de gemeenten een aantal scenario’s uitgewerkt voor het opstellen van de begroting en legesverordening. Voor wat betreft de legesverordening is gekozen voor onderstaand scenario:

“De legesverordening wordt eerst na de begrotingsbehandeling in de decemberraad vastgesteld.

Omdat in december bekend is of de Omgevingswet op 1 januari in werking treedt, kan de gemeenteraad een legesverordening vaststellen gebaseerd op de dan bekende situatie. Als de Omgevingswet op 1 januari in werking treedt, stelt de gemeenteraad de nieuwe legesverordening vast. Als de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, stelt de gemeenteraad een wijziging van de bestaande legesverordening vast.”

Kostenonderbouwing leges algemeen 2023

Activiteit

Bedrag

Gemengde activiteit

Toerekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Burgerlijke stand

42.822

100%

42.822

Reisdocumenten

340.437

100%

340.437

Rijbewijzen

139.474

100%

139.474

Verstrekkingen uit de GBA

3.250

100%

3.250

Verstrekking uit het Kiezersregister

nvt

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

nvt

Vastgoedinformatie

5.000

100%

5.000

Overige publiekszaken

31.190

100%

31.190

Kansspelen

1.000

100%

1.000

Telecommunicatie/nutsvoorzieningen

25.872

100%

25.872

Leegstandswet

1.230

100%

1.230

Diversen

2.555

100%

2.555

Horeca

10.215

100%

10.215

Exploitatie kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau

1.250

100%

1.250

BTW

14.737

100%

14.737

TOTAAL

619.032

619.032

Kostendekkendheid leges

Titel 1, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Lasten 0.2 Burgerzaken

30.921

Toe te rekenen kosten:

Overhead

11.901

Totale kosten

42.822

Opbrengst heffingen

28.898

Dekking

67%

Titel 1, hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Lasten 0.2 Burgerzaken

263.765

Toe te rekenen kosten:

Overhead

76.672

BTW

8.351

Totale kosten

348.788

Opbrengst heffingen

257.300

Dekking

74%

Titel 1, hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Lasten 0.2 Burgerzaken

100.445

Toe te rekenen kosten:

Overhead

39.029

BTW

4.758

Totale kosten

144.232

Opbrengst heffingen

116.860

Dekking

81%

Titel 1, hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Lasten 0.2 Burgerzaken

1.801

Toe te rekenen kosten:

Overhead

1.449

Totale kosten

3.250

Opbrengst heffingen

3.250

Dekking

100%

Titel 1, hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Geen leges geraamd in 2020

Titel 1, hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Geen leges geraamd in 2020

Titel 1, hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Geen leges geraamd in 2020

Titel 1, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening

2.771

Toe te rekenen kosten:

Overhead

2.229

Totale kosten

5.000

Opbrengst heffingen

5.000

Dekking

100%

Titel 1, hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Lasten 0.2 Burgerzaken

27.730

Toe te rekenen kosten:

Overhead

3.460

Totale kosten

31.190

Opbrengst heffingen

31.190

Dekking

100%

Titel 1, hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Geen leges geraamd in 2020

Titel 1, hoofdstuk 11 (gereserveerd)

Titel 1, hoofdstuk 12 (gereserveerd)

Titel 1, hoofdstuk 13 Kansspelen

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.000

Toe te rekenen kosten:

Overhead

Totale kosten

1.000

Opbrengst heffingen

1.000

Dekking

100%

Titel 1, hoofdstuk 14 Telecommunicatie/ Nutsvoorzieningen

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer

17.794

Toe te rekenen kosten:

Overhead

8.078

BTW

1.628

Totale kosten

27.500

Opbrengst heffingen

27.500

Dekking

100%

Titel 1, hoofdstuk 16 Leegstandswet

Lasten 8.3 Wonen en bouwen

709

Toe te rekenen kosten:

Overhead

521

Totale kosten

1.230

Opbrengst heffingen

1.230

Dekking

100%

Titel 1, hoofdstuk 17 Diversen

Lasten 0.2 Burgerzaken

422

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid

978

Toe te rekenen kosten:

Overhead

1.155

Totale kosten

2.555

Opbrengst heffingen

2.555

Dekking

100%

Titel 3, hoofdstuk 1 Horeca

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid

5.661

Toe te rekenen kosten:

Overhead

4.554

Totale kosten

10.215

Opbrengst heffingen

10.215

Dekking

100%

Titel 3, hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Geen leges geraamd in 2020

Titel 3, hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Geen leges geraamd in 2020

Titel 3, hoofdstuk 4 Inrichtingen

Geen leges geraamd in 2020

Titel 3, hoofdstuk 5 Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen

Geen leges geraamd in 2020

Titel 3, hoofdstuk 6 Markten

Geen leges geraamd in 2020

Titel 3, hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

Geen leges geraamd in 2020

Titel 3, hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

693

Toe te rekenen kosten:

Overhead

557

Totale kosten

1.250

Opbrengst heffingen

1.250

Dekking

100%

Leges omgevingsvergunning

De belangrijkste inkomstenpost voor de leges zijn die van de omgevingsvergunning.

Het komt voor dat bepaalde onderdelen van de legesverordening een hogere opbrengst realiseren dan de daaraan toegerekende kosten, terwijl bij een ander onderdeel geen 100%-kostenverhaal mogelijk blijkt te zijn. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit.

Specifieke omstandigheden

Voor kassenbouw wordt een lager percentage naar rato van de bouwsom geheven in verband met het feit dat de bouw van een kas over het algemeen een repeterend karakter heeft en er minder technische regels vanuit het bouwbesluit van toepassing zijn dan bij een regulier bouwwerk.

Maatstaf van heffing en tariefstelling

Vast bedrag per aanvraag verhoogd met een variabel bedrag naar rato van de bouwsom.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen

Niet van toepassing.

Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning 2022

Activiteit

Bedrag

Gemengde activiteit

Toerekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Algemeen

Bouwen

568.709

100%

568.709

Aanleggen

5.918

100%

5.918

Planalogische afwijking

15.000

100%

15.000

Brandveilig gebruik

4.274

100%

4.274

Vellen houtopstand

1.223

100%

1.223

Uitweg

2.700

100%

2.700

Toerekenbare btw

7.980

100%

7.980

TOTAAL

605.804

605.804

Kostendekkendheid leges omgevingsvergunning

Titel 2, hoofdstuk 2 vooroverleg

Lasten 8.3 Wonen en bouwen

6.651

Toe te rekenen kosten:

Overhead

5.907

Totale kosten

12.558

Opbrengst heffingen

12.450

Dekking

99%

Titel 2, hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Lasten 8.3 Wonen en bouwen

401.156

Toe te rekenen kosten:

Overhead

168.357

Btw

7.980

Totale kosten

577.492

Opbrengst heffingen

600.017

Dekking

104%

Titel 2, hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen

Lasten 8.3 Wonen en bouwen

9.561

Toe te rekenen kosten:

Overhead

6.194

Totale kosten

15.755

Opbrengst heffingen

15.000

Dekking

95%