Voorwoord

Van links naar rechts: de wethouders Maurice Remery en Esther Prent, burgemeester Ruud van den Belt, de wethouders Kees Gommeren en Nadir Baali en secretaris Thijs de Jongh

Leden van de gemeenteraad van Steenbergen,

Sinds corona kampen we in ons land met hardnekkige en langdurige crises die ook hun weerslag hebben op onze inwoners en onze organisatie. De oorlog in Oekraïne, de opvang van asielzoekers en statushouders, de stikstofproblematiek en de boerenprotesten, de overspannen huizenmarkt, onbetaalbare energieprijzen, een ongekende inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt hebben een groot effect op ons dagelijks leven en werken. Dus is het extra belangrijk om er voor onze inwoners te zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook expliciet gekeken waar en hoe onze inspanningen het verschil kunnen maken.

Van ambitie naar actie

Op 14 juli 2022 is het coalitieakkoord van ambitie naar actie vastgesteld in de raad. Daarmee is het een raadsakkoord geworden. Vanuit dit akkoord zijn negen collegeprioriteiten bepaald:

Prioriteit Participatiebeleid

Prioriteit Toegankelijk Sociaal Domein

Prioriteit Actieplan Wonen

Prioriteit Ontwikkelplannen

Prioriteit Duurzaamheid

Prioriteit Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer: randweg en omleidingsroute

Prioriteit Maatschappelijk Vastgoed

Prioriteit Economische Kracht

Prioriteit Organisatieontwikkeling

Met deze prioriteiten brengen we focus aan op de onderwerpen waar we als college het verschil kunnen en willen maken. De negen prioriteiten raken de verschillende schaalniveaus van het alledaagse leven in de gemeente Steenbergen. Van onze inwoners zelf, van de kern waarin zij wonen en werken en van de regio waarvan onze gemeente deel uitmaakt. Onze inwoners staan daarbij steeds centraal. Met gerichte acties geven we invulling aan de eigen ambities uit het raadsakkoord en spelen we – waar mogelijk - in op de problemen van de verschillende crises.

De vijf begrotingsprogramma’s bevatten doelstellingen die wij de komende bestuursperiode willen bereiken.

  • Met het opstellen van participatiebeleid willen we onze inwoners eerder en beter betrekken bij ons beleid.
  • Om de weerbaarheid van onze inwoners te vergroten verbreden we de toegang tot het sociaal domein.
  • Het actieplan wonen is gericht op het bereikbaar maken van voldoende woningen voor starters, nestverlaters, oudere mensen met een kleine beurs en bijzondere doelgroepen.
  • Om sterke kernen te behouden maken we in deze bestuursperiode voor alle kernen ontwikkelplannen.
  • Door ons te richten op de pijlers energie, klimaat en circulaire economie werken we aan de doelen op het gebied van duurzaamheid. In 2050 willen we energieneutraal, klimaatadaptief en circulair zijn.
  • Voor de overlast van zwaar verkeer in de kernen kijken we of een randweg of omleidingsroute oplossingen kunnen bieden.
  • Ons maatschappelijk vastgoed willen we zo goed mogelijk inzetten om onze gemeentelijke doelstellingen te behalen. Hiervoor maken we vastgoed- en accommodatiebeleid waarbij we voortbouwen op eerder vastgestelde kaders.
  • We zetten vol in op de uitvoering van het beleidskader Economische Kracht. Aan de drie pijlers agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie voegen we op termijn zorgeconomie toe.
  • Om de organisatie goed af te stemmen op de maatschappelijke opgaven gaat de organisatieontwikkeling een nieuwe fase in. Daarbij moet de slag gemaakt worden naar een ontwikkelorganisatie.

Evenwichtig beleid

Voor iedere prioriteit zijn concrete acties opgenomen. Het uitvoeren van acties vragen om de inzet van budget en capaciteit in onze organisatie. Maar dat moet wel met elkaar in balans zijn. De budgetten zijn in deze begroting afgestemd op de ambities. Onze financiële positie in de komende jaren laat dit toe. De organisatie gaat, zoals hierboven aangegeven, een nieuwe fase in en moet de slag maken van beheerorganisatie naar ontwikkelorganisatie. De randvoorwaarden hiervoor zijn in deze begroting ingebouwd.

Ook aandacht voor het bestaand beleid

Naast de collegeprioriteiten, waarbij we intensief en projectmatig sturen op de voortgang en resultaten, zetten wij de koers in het bestaand beleid voort. De perspectiefnota 2023 – 2026 is hiervoor de basis. In de programma’s hebben wij concrete acties opgenomen die bijdragen aan de ambities. Voorbeelden hiervan zijn het actualiseren van de DOE agenda, het voortzetten van preventieactiviteiten in het sociaal domein, onderwijshuisvesting (investeringsplan), noodzakelijke investeringen in het maatschappelijk vastgoed, het beter zichtbaar maken van ons erfgoed, actualiseren uitvoeringsprogramma duurzaamheid, voorbereiden van de Omgevingswet, de centrumontwikkeling Steenbergen en Dinteloord en het uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid.

Solide financiële positie

De financiële positie van Steenbergen is en blijft goed. De meerjarenbegroting is over de hele periode 2023 – 2026 sluitend, zonder inzet van de algemene reserve. De jaren 2024 en 2025 geven een ruim overschot. Om de solide financiële positie ook in de toekomst vast te houden is het belangrijk het minimumniveau van de reserves te bepalen. Deze actie wordt in 2023 opgepakt, in aanloop naar de begroting 2024. Vooralsnog houden wij de positieve saldi voor de jaren 2024 – 2026 achter de hand voor het versterken en behouden van ons eigen vermogen.

2023

2024

2025

2026

Saldo meerjarenbegroting 2023-2026

129.000

1.819.000

3.084.000

629.000

Risico’s

Het wereldbeeld wordt momenteel bepaald door verschillende crises. Deze crises bij elkaar zorgen met name in de Europese landen voor een torenhoge inflatie. Ook in Nederland. Wij hebben de bedreigingen van deze inflatie in beeld gebracht. Dat heeft geleid tot een aantal maatregelen die het risico verlagen tot een aanvaardbaar niveau. De resultaten van deze analyse zijn op hoofdlijnen opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Onze weerstandscapaciteit (het bedrag wat we beschikbaar hebben als buffer voor de risico’s) is nog steeds veel hoger dan het benodigd weerstandsvermogen. De weerstandsratio komt uit op 2,65. Volgens het vastgestelde beleid betekent dit de score “uitstekend”.

Lokale lasten

Het raadsakkoord geeft aan dat de lokale lasten de inflatie volgen. In deze begroting houden we rekening met een inflatiepercentage van 4,2%. Concreet houdt dit in dat de totale OZB-opbrengst met maximaal 4,2% mag toenemen ten opzichte van het niveau van 2022. De tarieven worden bepaald bij het opstellen van de belastingverordeningen. Deze worden voorgelegd in de raad van december 2022.

De begrotingsbehandeling staat gepland voor 10 november 2022. Op 11 oktober 2022 wordt een ambtelijke toelichting gegeven op deze begroting.

Wij wensen u veel succes toe bij de beraadslagingen in uw fractie, het debat in de raad en de daaropvolgende besluitvorming.

College van burgemeester en wethouders.