Voorwoord

Op 6 juli 2017 is de perspectiefnota 2017-2021 vastgesteld. Deze nota geeft de koers, de plannen en de financiële kaders weer voor de komende vier jaar. De plannen zijn in eerste instantie gericht op afronding van het collegeprogramma 2014-2018. We liggen daarbij goed op koers. De perspectiefnota bevat ook veel nieuwe plannen. Met deze plannen willen we inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, de transformatie in het sociaal domein, een energieneutraal Steenbergen en innovatie.

In deze begroting vertalen wij onze plannen naar concrete doelstellingen en activiteiten. Uiteraard blijven we binnen de financiële kaders die bij de perspectiefnota zijn vastgesteld.

Doorontwikkeling van de begroting

Bij de perspectiefnota hebben wij eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van onze documenten. Meer focus op de hoofdzaken, het in beeld brengen van keuzes en een andere schrijfstijl. In overleg met het auditcommittee hebben wij deze lijn in deze begroting doorgezet. Wij hebben de volgende veranderingen doorgevoerd:

  • Er is een splitsing gemaakt. Het voorwoord, het financiële beeld en de programma’s vormen de kern van de begroting. In de bijlagen treft u de verdiepingsinformatie aan zoals de paragrafen en de financiële informatie.
  • Nieuw is het “programma in vogelvlucht”: op één pagina geven we met een infographic een beeld van het programma. Waar gaan we voor, wat zijn onze speerpunten voor 2018, wat doen we nog meer (reguliere activiteiten), een “wist u dat rubriek” en uiteraard de cijfers (uitgaven en inkomsten).
  • De activiteiten zijn, in lijn van de perspectiefnota, kort en bondig beschreven. Bij elke activiteit wordt aangegeven welk kwartaal de activiteit wordt afgerond.
  • De financiële informatie is verder verfijnd. De balans, die over meerdere jaren vooruit blikt, is verder gespecificeerd en er is een meerjarige doorkijk van de reserves en voorzieningen. Ook hebben we een meerjarenraming op kostensoort opgenomen.
  • Bij de beleidskaders (verordeningen en beleidsdocumenten) is een eerste stap gezet om de informatie actueel en makkelijker toegankelijk te maken. Zoveel mogelijk documenten kunt u inzien door op de regel te klikken. Daarnaast hebben we een kolom opgenomen met het jaar van vaststelling en het jaar waarin actualisatie gepland staat. We zijn nog niet klaar met deze verbeterslag en dat ziet u terug aan de ontbrekende gegevens in de tabellen. Bij de begroting van volgend jaar is alles geactualiseerd .

Speerpunten

De speerpunten die we hebben opgenomen in de perspectiefnota hebben we verder uitgewerkt naar concrete activiteiten en voorzien van een planning. Deze worden hieronder kort aangestipt:

We voeren het programma Handhaving uit zodat we voldoen aan wet- en regelgeving. We kijken terug naar de resultaten en ervaringen 2017 en stellen tijdig het plan voor 2019 op.

De plannen om het welzijnswerk te versterken krijgen steeds meer vorm en inhoud. In het eerste kwartaal van 2018 moet dit leiden tot besluitvorming. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de transformatie van het sociaal domein.

Een energieneutraal Steenbergen in 2040! Om dit te bereiken wordt in 2018 verder ingezet op het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en maken we een visie energie en ruimte. Ook de stimuleringslening om duurzaamheid van woningen te bevorderen krijgt vorm en inhoud.

Om de Biobased Economy verder te kunnen doorontwikkelen gaan we door met de activiteiten voor het AFC Nieuw Prinsenland. Daarbij zetten we, naast een goede infrastructuur in op de acquisitie en het faciliteren van nieuwe vestigingen. Om de continuïteit te garanderen gaan we ook onderzoek doen naar uitbreidingsmogelijkheden.

Om innovatie in brede zin te stimuleren richten we een fonds op. In het nieuwe beleidskader reserves en voorzieningen is hiermee rekening gehouden in de vorm van een reserve Economische Ontwikkeling.

We gaan, in lijn van de motie, aan de slag met de plannen voor het Centrum/Haven Dinteloord. De eerste beeldvormende vergaderingen staan voor de 2e helft van november 2017 op de agenda.

Om de organisatie verder door te ontwikkelen bouwen we aan “De gemeente van de Toekomst”. Als eerste stellen we een organisatievisie op. Deze visie moet eind 2017 klaar zijn. In het licht van de "De gemeente van de Toekomst" gaan wij, ondanks het uitstel van de invoeringsdatum,door met de voorbereidingen van de Omgevingswet.

Sluitende begroting

Bij de perspectiefnota hebben wij in ons voorwoord al aangegeven dat we kwetsbaar zijn in onze exploitatie. Willen we kunnen meebewegen met de ontwikkelingen om ons heen moeten we flexibel zijn in ons huishoudboekje. Deze noodzaak is bij het opstellen van de begroting bevestigd. De ontwikkelingen in het sociaal domein leiden tot hogere uitgaven en die kunnen we maar net inpassen in onze begroting. Zo kunnen wij een begroting aanbieden die meerjarig sluit met een kleine plus. De druk om de sturingsmogelijkheden en de flexibiliteit te vergroten is hiermee wel toegenomen en daar gaan we op korte termijn mee aan de slag.

Lokale lasten

De ambitie van het college om de lokale lasten (waaronder de onroerende zaakbelastingen, riool- en afvalstoffenheffing) niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage is over de hele collegeperiode gelukt. De lasten zijn over de periode 2014-2018 toegenomen met 3%. Dit is 0,33% minder dan het inflatiepercentage van 3,33%.

Ondanks dit resultaat houden we voor 2018 rekening met een stijging van de afvalstoffenheffing. Voor inwoners en ondernemers betekent dit een stijging met gemiddeld € 10 per aansluiting. Dit komt doordat afvalinzameling kostendekkend moet zijn en wij geconfronteerd zijn met kostenstijgingen bij de inzameling, transport en verwerking van de afvalstoffen. Ook de eerdere inschatting dat we de hoeveelheid restafval met 43% kunnen terugbrengen is bijgesteld. Er is bij de vaststelling van het afvalbeleid gekozen voor een systeem zonder tarief voor restafval. Inwoners hebben bij dit systeem geen financieel voordeel als ze minder restafval aanbieden.

Dit zijn ontwikkelingen die wij voor het grootste deel niet zelf in de hand hebben. Of de kosten na 2018 zullen stijgen of dalen, is nu nog niet bekend. Dit is afhankelijk van ontwikkelingen op de markt en de eerste ervaringen met het systeem van omgekeerd inzamelen. Wij gaan dit grondig evalueren, waarvoor we de jaren 2018 en 2019 willen beschouwen als pilot periode. Tot die tijd sluiten we, waar mogelijk, aan bij de tarieven die voor 2018 zijn berekend voor de verschillende containerpakketten.

De behandeling van deze begroting vindt plaats op 9 november 2017.

College van Burgemeester & wethouders,

Staand van links naar rechts de wethouders Cor van Geel, Marijke Vos, Cors Zijlmans en burgemeester Ruud van den Belt. Zittend wethouder Petra Lepolder en secretaris/algemeen directeur Thijs de Jongh.