Overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen

4.867.947

4.966.155

5.104.190

5.104.190

5.104.190

5.104.190

Roerende-zaakbelastingen

2.076

2.076

2.076

2.076

2.076

2.076

Forensenbelasting

7.084

7.084

7.084

7.084

7.084

7.084

Hondenbelasting

103.284

-

-

-

-

-

Toeristenbelasting

79.200

104.943

104.943

104.943

104.943

104.943

Reclamebelasting

83.150

83.150

83.150

83.150

83.150

83.150

5.142.741

5.163.408

5.301.443

5.301.443

5.301.443

5.301.443

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

35.681.216

37.952.191

42.074.387

41.251.101

41.282.197

41.498.628

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten

16.877

30.023

20.773

20.773

20.773

20.773

16.877

30.023

20.773

20.773

20.773

20.773

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

40.874.834

43.169.622

47.420.603

46.597.317

46.628.413

46.844.844

Overhead

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces.

Overzicht overhead

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Kabinet

157.763

157.763

157.763

157.763

Management/leidinggevenden

713.519

762.153

762.153

762.153

Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/investeringen

(275.836)

(275.836)

(275.836)

(275.836)

Communicatie

329.752

329.752

329.638

329.638

Personeel en organisatie

1.706.106

1.555.572

1.374.452

1.374.452

Concerncontrol

220.771

204.771

204.771

204.771

Regie bestuurlijke opgaven

227.492

227.492

227.492

227.492

Informatiebeveiliging

256.698

256.698

256.698

256.698

Juridische zaken

283.603

283.603

283.603

283.603

Geo

190.768

190.768

190.768

190.768

Informatiemanagement

2.344.256

2.232.260

2.197.941

2.174.941

Huisvesting

1.464.603

1.438.528

1.405.640

1.405.640

Financien

756.302

755.995

744.270

744.270

DIV

646.062

646.062

646.062

646.062

Totaal overhead

9.021.859

8.765.581

8.505.415

8.482.415