Overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen

5.286.628

5.327.274

5.614.274

5.614.274

5.614.274

5.614.274

Roerende-zaakbelastingen

1.590

2.076

2.076

2.076

2.076

2.076

Forensenbelasting

7.950

7.084

7.084

7.084

7.084

7.084

Toeristenbelasting

29.782

109.753

114.523

114.523

114.523

114.523

Reclamebelasting

66.500

83.150

94.150

94.150

94.150

94.150

5.392.450

5.529.337

5.832.107

5.832.107

5.832.107

5.832.107

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

45.908.717

45.427.552

50.865.837

51.219.683

46.940.655

47.393.289

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten

26.409

26.000

29.000

29.000

29.000

29.000

26.409

26.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten

44.745

-138.137

-254.730

-245.649

-236.651

-227.650

44.745

-138.137

-254.730

-245.649

-236.651

-227.650

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's

5.750

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.750

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

51.378.071

50.849.752

56.477.214

56.840.141

52.570.111

53.031.746

Overhead

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces.

Overzicht overhead

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Totaal taakveld 0.4 Overhead

11.943.432

11.554.817

11.211.836

11.212.151

waarvan niet overhead:

Collegeactieprogramma

651.880

651.880

316.880

316.880

Regie bestuurlijke opgaven

381.000

381.000

381.000

381.000

Overige

299.236

62.009

62.321

62.612

Per saldo

10.611.316

10.459.928

10.451.635

10.451.659

Betreft:

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

148.000

148.000

148.000

148.000

Secretariële ondersteuning

344.465

344.465

344.465

344.465

Kabinet

244.625

244.625

244.625

244.625

Management/leidinggevenden

520.080

520.080

520.080

520.080

Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/investeringen

-228.369

-228.369

-228.369

-228.369

Communicatie

541.930

471.930

471.930

471.930

Personeel en organisatie

1.503.406

1.443.406

1.443.406

1.443.406

Concerncontrol

200.817

200.817

200.817

200.817

Informatiebeveiliging

408.832

408.832

408.832

408.832

Juridische zaken

361.023

361.023

361.023

361.023

Geo

208.560

208.560

208.560

208.560

Informatiemanagement

3.032.126

3.001.557

2.991.000

2.991.000

Huisvesting

1.519.551

1.521.732

1.521.005

1.515.029

Financien

941.603

941.603

933.594

933.594

DIV

864.667

871.667

882.667

888.667

Totaal overhead

10.611.316

10.459.928

10.451.635

10.451.659