Reservepositie

Hieronder is een overzicht opgenomen van de reserves. Dit overzicht is gebaseerd op de eindsaldi van de jaarstukken 2020 en geeft een doorkijk voor de komende jaren. In deze doorkijk is, naast alle bestaande claims uit de meerjarenbegroting 2021-2024, ook de aanvullende claims uit 2021 van de vastgestelde raadvoorstellen en de besluiten van de vastgestelde jaarrekening 2020 en perspectiefnota 2022 meegenomen. Voor een verdere specificatie hiervan, zie bijlage staat van reserves en voorzieningen vanaf pagina 170.

Algemene Reserve

De mutaties in de algemene reserve betreffen voornamelijk de verwerking van de bij de jaarrekening 2020 genomen besluiten tot onttrekkingen en toevoegingen. Hierin is ook de reserve steunfonds corona van 1 miljoen meegenomen.

Tussen de stand 31 december 2025 (€ 4.922.000) van de vrije ruimte van de Algemene Reserve in de perspectiefnota 2022 en de stand (€ 4.836.000) in deze begroting zit een verschil van € 86.000. Het verschil wordt verklaard door de verwerking van de mutaties van de jaarrekening 2020 en perspectiefnota 2022.

In de stand van de vrije ruimte in deze reserve is - uit oogpunt van voorzichtigheid - nog geen rekening gehouden met de te verwachten voordelige resultaten over 2021, 2022 en verder.

Bestemmingsreserve Transitie Organisatieontwikkeling

Bij de perspectiefnota 2020 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Transitie Organisatie, ad € 2.261.000,- Een nadere toelichting over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Deze reserve wordt gevoed met bijdragen van ontwikkelaars voor ruimtelijke ontwikkeling. Bij grondverkopen wordt hiervoor een bedrag per m2 in rekening gebracht.

Reserve Economische Ontwikkeling

Deze reserve wordt gevoed met de AFC gelden die de Provincie uitkeert op basis van een bestuursovereenkomst. Voor iedere verkochte vierkante meter verstrekt de Provincie een bijdrage voor natuur en bovenwijkse voorzieningen in de omgeving van het AFC. Door toekomstige verkopen wordt verwacht de komende 8 jaar nog een bedrag bij de provincie te kunnen declareren.

Reserve Beheer Openbare Ruimte

Deze reserve wordt voor het grootste gedeelte gevormd door dekkingsreserves voor de afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte en een tweetal reserves voor onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting.

Bestemmingsreserve overig

Het grootste deel van deze reserve wordt ingezet voor de dekking van toekomstige afschrijvingslasten (dekkingsreserve).