Reservepositie

Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte standen van de reserves. Om ervoor te zorgen dat de financiële positie van de gemeente ook in de toekomst solide blijft, is het belangrijk om het minimumniveau van de reserves te bepalen. Dit zal worden aangepakt tegen het einde van 2023.

Dit overzicht is gebaseerd op de eindsaldi van de jaarstukken van 2022 en geeft een prognose voor de komende jaren. In deze prognose zijn de verplichtingen uit de meerjarenbegroting van 2024-2027 meegenomen.

Algemene Reserve

Risicoreserve

Een risicoreserve is een financiële buffer die een gemeente aanhoudt om onvoorziene risico's en tegenvallers op te vangen. Het doel van een risicoreserve is om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoende financiële middelen heeft om onverwachte kosten te dekken zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de begroting of andere lopende projecten. Het bedrag en de bestemming van de risicoreserve kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften en risico's van de gemeente. Het is een belangrijk instrument voor financiële stabiliteit en veerkracht van de gemeente.

Reserve covid- en energiecrisisfonds

Deze informatie is gebaseerd op het laatste tweemaandelijkse overzicht van het reserve covid- en energiecrisisfonds, zoals gedeeld met de raad op 11 juli.

Reserve CollegeActieProgramma

Het voorstel is om in de begroting voor 2024 een reserve te creëren voor het College Actie Programma (CAP). In deze reserve zal het overschot van de incidentele CAP-middelen van 2023 worden toegevoegd (resultaatbestemming), samen met het bedrag van €430.000 dat is vastgesteld in de perspectiefnota 2024. Om deze reserve voor het CAP te kunnen vormen, zal goedkeuring worden gevraagd aan de raad.

Vrije ruimte en resultaat meerjarenperspectief 2023-2027

In de reserve is al rekening gehouden met €500.000 voor de uitbetaling van de energietoeslag 2023, die we als voorschot van het Rijk hebben ontvangen. Dit bedrag is niet meegenomen in de resultaatbestemming van 2022. We hebben ook rekening gehouden met het verwachte resultaat van 2023 (op basis van de laatste tussenrapportage) en de te verwachten resultaten voor de jaren 2024 tot en met 2027. Voor nu houden we de positieve saldi van 2024-2025 apart om ons eigen vermogen te versterken en te behouden.

Reserve Tranistie Organisatie

In 2023 zullen alle beschikbare middelen voor de organisatieontwikkeling worden gebruikt, waardoor er geen resterend saldo meer zal zijn in deze reserve.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

De reserve wordt aangevuld met bijdragen van ontwikkelaars voor ruimtelijke ontwikkeling. Wanneer er grond wordt verkocht, wordt er een bepaald bedrag per vierkante meter in rekening gebracht en toegevoegd aan de reserve.

Reserve Economische Ontwikkeling

De reserve wordt gevuld met geld van de provincie. De provincie geeft dit geld aan de gemeente als bijdrage voor natuur en voorzieningen buiten de wijk in de omgeving van het AFC. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op het aantal vierkante meters dat verkocht wordt.De gemeente verwacht de komende 7 jaar nog een bedrag te kunnen declareren bij de provincie. Dit is gebaseerd op de verwachte verkoop van vierkante meters.

Reserve Beheer Openbare Ruimte

Een gemeente heeft een reserve voor de openbare ruimte. Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te dekken. De reserve bestaat voornamelijk uit twee onderdelen:

1. Dekkingsreserves voor de afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte: Deze reserves worden gebruikt om de kosten van de afschrijving van investeringen in de openbare ruimte te betalen. Afschrijving is een proces waarbij de waarde van een investering over een bepaalde periode wordt verdeeld.

2. Reserves voor onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting: Deze reserves worden gebruikt om de kosten van het onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting te betalen. Kunstwerken en openbare verlichting hebben regelmatig onderhoud nodig om in goede staat te blijven.

Bestemmingsreserve overig

Een gemeente heeft bestemmingsreserves. Deze reserves worden specifiek gebruikt om bepaalde doelen te financieren. Het merendeel van deze reserves wordt gebruikt om toekomstige afschrijvingslasten te dekken. Dit betekent dat het geld gereserveerd wordt om in de toekomst de kosten te kunnen betalen van investeringen die in de huidige periode worden gedaan. Op deze manier kan de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om deze afschrijvingskosten te dekken zonder dat het ten koste gaat van andere financiële verplichtingen.