Overzicht verplichte beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

Gemeente Steenbergen

Gemeenten < 25.000 inwoners

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2022

3

8

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2022

0,4

0,7

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

2022

3,5

2,7

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2022

0,8

1,2

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2022

4,3

4,3

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar).

2021

1

1

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2020

55,6

50,3

Absoluut verzuim

Het aantal, niet op een school ingeschreven, leerlingen per 1.000 leerlingen.

2022

5,9

4,5

Relatief verzuim

Het relatieve aantal, ongeoorloofd afwezige, leerplichtigen per 1.000 leerlingen.

2022

14

18

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar)

2021

1,8

1,5

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

In percentage van alle jongeren tot 18 jaar

2022

14,4

12,1

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

In percentage van alle jongeren tot 18 jaar

2022

0,8

geen data

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

In percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

2022

0,3

geen data

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners.

2022

870

geen data

Functiemenging

Relatieve verhouding tussen banen en woningen.

2022

43

49,3

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

2022

156,2

180,3

Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2022

520,6

694,5

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2021

1

1

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2021

5

3

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

2022

72,5

72,9

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

2021

239,7

215,6

Personen met een lopend re-integratietraject

Het aantal reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2022

78,1

142,1

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg)

2020

126

129

Hernieuwbare elektriciteit

Berekend percentage.

2021

39,3

geen data

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

2022

8,2

8,9

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder per honderdpersonen van 20 tot 65 jaar.

2023

73,4

80,5

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x € 1.000).

2023

327

geen data

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar.

2023

787

897

Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar.

2023

913

985