Analyse van perspectiefnota naar begroting

Hieronder treft u een tabel aan met de analyse van perspectiefnota 2022 naar de begroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025. Dit is een analyse op hoofdlijnen van de mutaties die na het opstellen van de perspectiefnota 2022 zijn gemaakt.

Analyse van perspectiefnota naar begroting (afgerond op € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Startpositie

Saldo perspectiefnota 2022

157.000

246.000

566.000

808.000

Algemene uitkering (effecten mei-circulaire 2021)

354.000

-24.000

-288.000

-441.000

A

Stand begrotingssaldo na PPN 2022 (inclusief effecten mei-circurlaire)

511.000

222.000

278.000

367.000

Tussenrapportage 2021 (structurele doorwerking):

Tussenrapportage onderdeel Sociaal Domein

-581.000

-582.000

-583.000

-583.000

Tussenrapportage onderdeel Overige

-97.000

-61.000

-61.000

-61.000

B

Subtotaal Tussenrapportage 2021 (structurele doorwerking)

-678.000

-643.000

-644.000

-644.000

Loon- en prijsontwikkeling:

Invulling indexering prijsontwikkeling en subsidies

-105.000

-105.000

-87.000

-87.000

C

Subtotaal bijstellingen loon- en prijsontwikkelingen

-105.000

-105.000

-87.000

-87.000

D

Subtotaal noodzakelijke bijstellingen

-1.311.000

-1.107.000

-790.000

-412.000

E

Subtotaal nieuw beleid, structureel

-68.000

-

-

-

F

Algemene uitkering (effecten septembercirculaire 2021)

2.893.000

2.275.000

2.194.000

2.237.000

G

Totaal mutaties begrotingen (B + C + D + E + F)

731.000

420.000

673.000

1.094.000

Saldo meerjarenbegroting 2022 incl. mutaties (A + G)

1.242.000

642.000

951.000

1.461.000

A: Toelichting stand perspectiefnota 2022 inclusief de effecten van de meicirculaire 2021.

Financieel beeld na verwerking voorstellen perspectiefnota 2022

Alle financiële informatie over de perspectiefnota 2022 staan in onderstaande tabellen beschreven, te weten:

  • Tabel totaal financieel beeld perspectiefnota;
  • Tabel noodzakelijke bijstellingen;
  • Tabel nieuw beleid.

Bij deze voorstellen voor budgetaanpassingen wordt onderscheid gemaakt tussen voorstellen voor bijstellingen in het bestaand beleid en nieuw beleid. Voor verdere toelichtingen verwijzen wij naar perspectiefnota 2022.

Tabel totaal financieel beeld perspectiefnota:

Perspectiefnota financieel (afgerond op € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Vertrekpunt voor PPN 2022

404.000

463.000

753.000

995.000

Totaal van alle noodzakelijke bijstellingen

-123.000

-84.000

-84.000

-84.000

Totaal van alle voorstellen nieuw beleid

-164.000

-133.000

-103.000

-103.000

Saldo perspectiefnota voor incidentele dekking

117.000

246.000

566.000

808.000

Incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve

40.000

-

-

-

Saldo perspectiefnota 2022

157.000

246.000

566.000

808.000

Tabel toelichting noodzakelijke bijstellingen:

Noodzakelijke bijstellingen PPN 2022 (afgerond op € 1.000)

2022

2023

2024

2025

PR 1: Mens en samenleving

Actualiseren Meerjarig onderhoudsplan

PM

PM

PM

PM

PR 1: Mens en samenleving

Individuele zorg Sociaal Domein

PM

PM

PM

PM

Subtotaal Mens en Samenleving

-

-

-

-

PR 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Musea

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Subtotaal Kunst, Cultuur en Erfgoed

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

PR 3: Fysieke leefbaarheid en duurzaamheid

Maaien bermen

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Subtotaal Fysieke leefbaarheid en Duurzaamheid

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Zuiderwaterlinie

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Fietspad Linie van de Eendracht

-15.000

-

-

-

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Fietspad Linie van de Eendracht (kapitaallasten)

-2.000

-3.000

-3.000

-3.000

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Recreatieve Visie Nieuw-Vossemeer (uitvoeringsprogramma)

-25.000

-

-

-

Subtotaal Economie, Toerisme en Recreatie

-62.000

-23.000

-23.000

-23.000

PR 5: Bestuur en Dienstverlening

Budget werving en selectie

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Subtotaal Bestuur en Dienstverlening

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Totaal noodzakelijke bijstellingen PPN 2022

-123.000

-84.000

-84.000

-84.000

Tabel toelichting nieuw beleid:

Nieuw beleid PPN 2022 (afgerond op € 1.000)

2022

2023

2024

2025

PR 1: Mens en samenleving

Aanpassingen Blauwstraat (kapitaallasten)

PM

PM

PM

PM

Subtotaal Mens en Samenleving

-

-

-

-

PR 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Onderhoud oorlogsmonumenten en kunst openbare ruimte

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

PR 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Stimuleren historisch bouwen en aanwijzing monumenten

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

PR 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Vuelta

-40.000

-

-

-

Subtotaal Kunst, Cultuur en Erfgoed

-74.000

-34.000

-34.000

-34.000

PR 3: Fysieke leefbaarheid en duurzaamheid

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

PR 3: Fysieke leefbaarheid en duurzaamheid

Beheer ecologische verbindingszones

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

PR 3: Fysieke leefbaarheid en duurzaamheid

Verbetering regionale kering Weslandse Watergang-Doornedijkje (kapitaallasten)

-6.000

-11.000

-11.000

-11.000

PR 3: Fysieke leefbaarheid en duurzaamheid

Containertuintjes (kapitaallasten)

-2.000

-4.000

-4.000

-4.000

Subtotaal Fysieke leefbaarheid en Duurzaamheid

-58.000

-65.000

-65.000

-65.000

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Innovatieve Agrofood

-30.000

-30.000

-

-

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Fietsroute Volkerak (Nieuw-Vossemeer / Uitvoeringsprogramma

-2.000

-4.000

-4.000

-4.000

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Fort Henricus

PM

PM

PM

PM

Subtotaal Economie, Toerisme en Recreatie

-32.000

-34.000

-4.000

-4.000

PR 5: Bestuur en Dienstverlening

Subtotaal Bestuur en Dienstverlening

-

-

-

-

Totaal nieuw beleid PPN 2022

-164.000

-133.000

-103.000

-103.000

Meicirculaire Gemeentefonds 2021

Met de raadsmededeling van 6 juli 2021 zijn de effecten van de meicirculaire in beeld gebracht. De verschillende mutaties zijn in deze raadsmededeling op detailniveau toegelicht.

Hieronder een overzicht van de bedragen van de december- en de meicirculaire en daarbij behorende mutatie.

Uitkering gemeente fonds

2022

2023

2024

2025

Totaal decembercirculaire 2020, gecorrigeerd

38.827.668

38.999.731

39.375.497

39.702.454

Totaal meicirculaire 2021

39.181.329

38.975.945

39.087.930

39.261.938

Saldo

353.661

-23.786

-287.567

-440.516

Mutatie meicirculaire 21 tov decembercirculaire 20; afgerond

354.000

-24.000

-288.000

-441.000

B: Toelichting structurele doorverwerking Tussenrapportage 2021

Op 17 augustus hebben we de Tussenrapportage 2021 aangeboden aan de raad. Deze rapportage is vastgesteld door de raad. Deze rapportage bevat diverse mutaties die structureel doorwerken en hebben we verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. Daarbij wordt een kanttekening gemaakt dat de bedragen die in de Tussenrapportage 2021 structureel staan vermeld, kunnen afwijken over de periode 2022-2025.

De structurele doorverwerking van de Tussenrapportage 2021 staan in de onderstaande tabellen beschreven, te weten:

  • Tabel structurele doorverwerking Sociaal Domein;
  • Tabel structurele doorverwerking Overige.

Hieronder treft u een overzicht aan van de structurele doorverwerking van de Tussenrapportage 2021 van het Sociaal Domein.

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Sociaal Domein, onderdeel Jeugd

Programma 1

-132.000

-133.000

-134.000

-134.000

Jeugdzorg; de ontwikkelingen in de jeugdzorg laten zien dat er meer en moeilijkere vragen komen. Door extra inzet van jeugdprofessionals voorkomen we duurdere zorg en zorgen we er ook voor dat kinderen en gezinnen niet nauwelijks hoeven te wachten voordat er ondersteuning geboden kan worden. Daarnaast zijn de tarieven tussen de gemeente en gecertificeerde instellingen voor de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen voor de komende jaren vastgesteld.

Sociaal Domein, onderdeel WMO

Programma 1

-464.000

-464.000

-464.000

-464.000

Wmo; In het eerste halfjaar 2021 zien we een sterke groei van Wmo begeleiding en Wmo ondersteuning. Bij begeleiding is deze groei te verklaren doordat steeds meer burgers beroep doen op de voorzieningen en de groei van cliëntopnamen. Dit is mede ingegeven door de vergrijzing en omdat mensen steeds vaker thuis blijven wonen. Bij ondersteuning is deze groei mede veroorzaakt door het abonnementstarief en de groei van clientaantallen.

Sociaal Domein, onderdeel Overig

Programma 1

15.000

15.000

15.000

15.000

Herijking structurele begroting op basis van de 1e bestuursrapportage van RWB; betreft de ritten en vervoerslasten.

Totaal

-581.000

-582.000

-583.000

-583.000

Hieronder treft u een overzicht aan van de structurele doorverwerking van de Tussenrapportage 2021 van de overige mutaties.

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Bibliotheek

Programma 2

-53.000

-17.000

-17.000

-17.000

Dit betreft het meerjareneffect vanaf 2022 van de huurderving Blauwstraat. Dit wordt nu meegenomen in de begroting 2022.

Sportaccommodaties

Programma 3

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

Dit betreft een huuraanpassing van Tennispark Steenbergen. In de huurprijs waren ten onrechte afschrijvingskosten opgenomen en dit meerjaren effect wordt nu meegenomen in de begroting 2022

Zwembaden

Programma 3

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Betreft uitvoering raadsbesluit op 24 juni 2021, hier is een overschrijding van de vervanging van de glijbanen (kapitaallasten) medegedeeld.

DIV

Programma 5

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Archief; het is wettelijk verplicht archiefbescheiden die ouder dan 20 jaar over te brengen naar een archiefbewaarplaats of e-depot. Alvorens deze worden overgebracht, dienen ze in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht te worden. Zonder dit budget kunnen we niet voldoen aan de genoemde wettelijke verplichting.

Totaal

-97.000

-61.000

-61.000

-61.000

C: Toelichting loon- en prijsontwikkelingen en subsidies

Voor de indexering lonen en prijzen is er in de perspectiefnota 2022 een bedrag opgenomen van € 264.000 ter dekking van de te verwachten CAO ontwikkelingen en prijsstijgingen.

Loonontwikkeling

De huidige CAO liep tot 1 januari 2021. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gemeenten voor 2021 zijn op vrijdag 19 februari 2021 zijn vastgelopen. Het bod van de VNG (0,5%) en de looneis van de bonden (3,5%) liggen ver uiteen. De bonden hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een ultimatum gesteld in het vastgelopen overleg over een nieuwe CAO gemeenten. Daarin geven ze de VNG tot 11 oktober 2021 de tijd. Het wachten is op een definitief akkoord. Er is dus een risico aanwezig dat de werkelijk te betalen salarissen vanaf 2022 hoger uitvallen dan de ruimte in onze begroting.

In de perspectiefnota 2022 hebben wij rekening gehouden met een loonontwikkeling van 1% (€ 134.000). Deze loonontwikkeling hebben we nog niet ingezet en zullen we gebruiken als de nieuwe CAO bekend is.

In de risicoparagraaf nemen wij de loonontwikkeling standaard in elke begroting mee, maar met de kwalificatie laag. Dat houdt verband met het principe dat CAO ontwikkelingen macro gezien altijd worden gecompenseerd in de Algemene Uitkering.

Prijsontwikkeling

De indexering van prijzen en subsidies (€ 130.000) is volledig ingezet ter dekking van deze indexeringen. Hieronder treft u een overzicht aan van de doorverwerking van de prijsontwikkelingen.

Prijsontwikkeling / indexatie

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Verzekeringen

-5.386

-5.386

-5.386

-5.386

Jaarlijkse actualisatie van de verzekeringsportefeuille.

Belastingen

-3.872

-3.872

-3.872

-3.872

Jaarlijke actualisatie van de belastingen over de vastgoed.

Subsidies

-11.981

-5.883

-6.149

-6.149

Jaarlijke actualisatie van de subsidies.

WMO ondersteuning en begeleiding

-207.000

-207.000

-207.000

-207.000

De tarieven voor Wmo huishoudelijke ondersteuning en Wmo begeleiding dienen per 1 januari 2022 geïndexeerd te worden op basis van de contractafspraken met de aanbieders. De indexatie voor huishoudelijke ondersteuning vindt plaats op basis van de landelijke VNG rekentool. De tarieven voor begeleiding worden berekend op basis van de interne rekentool die sinds 2015 wordt gebruikt. Deze berekeningswijzen doen recht aan de CAO-ontwikkelingen die van invloed zijn op de kostprijsberekening en daarbij bieden we aanbieders een reële kostprijs. De indexering op huishoudelijke ondersteuning bedraagt € 142.000 en op begeleiding € 65.000. Het betreft een structurele doorwerking.

Overige

-6.989

-13.214

5.547

5.547

We hebben de lopende contracten doorgerekend op basis van de nieuwe prijzen.

Prijsontwikkeling eigen organisatie

100.000

100.000

100.000

100.000

In de perspectiefnota 2022 hebben we een vast bedrag van € 100.000 opgenomen. Deze wordt volledig ingezet ter dekking van de prijsontwikkelingen eigen organisatie.

Indexering subsidies

30.000

30.000

30.000

30.000

In de perspectiefnota 2022 hebben we een vast bedrag van € 30.000 opgenomen. Deze wordt volledig ingezet ter dekking van de indexering subsidies.

Totaal

-105.228

-105.355

-86.860

-86.860

Totaal, afgerond

-105.000

-105.000

-87.000

-87.000

D: Toelichting noodzakelijke bijstellingen (autonome ontwikkelingen)

Sinds het opstellen van de perspectiefnota 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen onderzocht. De stand en de parameters van de algemene uitkering, lokale heffingen, reserves en de kapitaallasten zijn geactualiseerd. Verder zijn er beheerplannen doorberekend, de effecten van ICT voor de komende jaren meegenomen, de uitvoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering en de inzet van de jongerenwerkers meegenomen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de noodzakelijke bijstellingen.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Actualiseren reserves 2022-2025

-111.000

12.000

12.000

-3.000

zie *1

Investeringen 2022-2025 (kapitaallasten)

-131.000

-47.000

-1.000

142.000

zie *2

Actualiseren Algemene Uitkering 2022-2025

-322.000

-323.000

-104.000

192.000

zie *3

Beheerplannen 2022-2025

-222.000

-231.000

-231.000

-252.000

zie *4

Uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering

-85.000

-85.000

-82.000

-78.000

zie *5

Inzet jongerenwerkers

-337.000

-337.000

-337.000

-337.000

zie *6

ICT

-154.000

-137.000

-109.000

-86.000

zie *7

Diverse posten

51.000

41.000

62.000

10.000

Totaal

-1.311.000

-1.107.000

-790.000

-412.000

*1Toelichting actualiseren reserves 2022-2025

Actualisatie van de benodigde ontrekkingen en toevoegingen voor de reserves 2022-2025

*2Toelichting investeringen (kapitaallasten) 2022-2025

Actualisatie van de benodigde kapitaallasten voor de vernieuwde investeringenstaten 2022-2025 (vervangingsinvesteringen en de nieuwe investeringen).

*3Toelichting actaliseren algemene uitkering 2022-2025

Afvoeren van de voorschotten extra jeugdmiddelen (€ 315.000 in 2022 en 2023) die als incidentele stelpost waren opgenomen in de begroting en de correctie aansluitingen jaarschijven.

*4Toelichting Beheerplannen 2022-2025

In 2016 zijn de beheerplannen voor wegen, groen, openbare verlichting en kunstwerken voor de periode 2017-2021 vastgesteld. In de afgelopen jaren is het beheer van deze kapitaalgoederen in Steenbergen volgens deze kaders ingevuld. De huidige plannen hebben echter een looptijd tot en met 2021 en zijn voor de komende planperiode 2022-2025 geactualiseerd. Gelijktijdig zijn hierbij de integrale kaders voor het beheer van de openbare ruimte vastgelegd.

De beheerplannen beschrijven het beheer en onderhoud van groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en wegen. Ondanks nagenoeg gelijkblijvende uitgangspunten ten aanzien van onderhoudskwaliteitsniveaus, wordt het onderhoud voor de verschillende disciplines duurder. Er moet een behoorlijke verhoging plaatsvinden voor onderhoud en vervanging. Dit onder andere als gevolg van areaaluitbreiding, verhoogde prijsniveaus van aannemers en materialen. In de meerjarenbegroting is vanaf 2016 geen rekening gehouden met prijsindexering. Ook de kosten van voorbereiding, administratie en toezicht projecten (VAT) zijn gestegen als gevolg van complexer wordende processen en burgerparticipatie.

De beheerplannen zijn financiëel doorgerekend voor een periode van 10 jaar (van 2022 tot 2031). Hierbij is inzichtelijk gemaakt hoe de benodigde middelen zich verhouden tot de beschikbare middelen in de begroting. In het integraal beheerplan openbare ruimte wordt uitgebreid inzicht gegeven in de financiële doorrekening van de individuele beheerplannen. Ook wordt een verklaring gegeven van de verschillen ten opzichte van de vigerende beheerplannen en de begroting 2021.

Samengevat zijn de totale jaarlijkse financiële consequenties inclusief de investeringen voor de meerjarenbegroting 2022-2025 als volgt:

Beheerplan

2022

2023

2024

2025

Groen

-29.000

-23.000

-20.000

-27.000

Civiele kunstwerken

-107.000

-104.000

-104.000

-106.000

Openbare verlichting

-18.000

-10.000

-1.000

-3.000

Wegen

-68.000

-94.000

-106.000

-116.000

Totaal

-222.000

-231.000

-231.000

-252.000

*5Toelichting uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering

De Wet inburgering zal per 1 januari 2022 in werking treden. Deze nieuwe wet maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Gemeenten ontvangen een structurele bijdrage vanuit de algemene uitkering voor deze uitvoeringskosten. Onder de uitvoeringskosten vallen kosten voor brede intake, Plan Inburgering en Participatie (PIP), regievoering, ontzorgen en overige uitvoeringskosten (zoals inkoop en beleidsondersteuning).

*6Toelichting inzet jongerenwerkers

De lasten van jongerenwerkers zijn € 337.000 per jaar. De kosten van de inzet van jongerenwerkers (3 fte) zijn bij de herijking van het sociaal domein in 2021 abusievelijk niet structureel opgenomen binnen het subsidiebudget van Wijzijntraverse. De correctie is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

*7Toelichting ICT

Door de verdergaande digitalisering enerzijds en de samenwerking binnen Equalit anderzijds zal ICT niet goedkoper maar wel minder duur worden. De kosten werden tot en met 2021 verrekend via een accountprijs. Het nieuwe verrekenmodel, dat per 2022 gestaffeld over vier jaar wordt ingevoerd, draagt bij aan een eerlijke verdeling van de kosten (gebruiker betaalt) en flexibiliteit of maatwerk in afname van diensten (prijsdifferentiatie). Het nieuwe verrekenmodel levert voor Steenbergen een financieel voordeel op, uitgaande van het huidige afname van producten en diensten: 2022: € 39.000; 2023: € 62.000; 2024: € 85.000; 2025: € 108.000.

Enerzijds zijn er besparingen, bijvoorbeeld door opschoning van het applicatielandschap en aanbestedingsvoordelen. Deze zullen de komende jaren hun effect hebben. Anderzijds zien we ten opzichte van de aanvankelijke ICT-begroting ter voorbereiding van de migratie naar Equalit een stijging van de kosten, onder meer door prijsindexering, toename van extra accounts door (al dan niet tijdelijke) formatie-uitbreiding, verdergaande digitalisering (die een versnelling kreeg door corona) en noodzakelijke vernieuwing van apparatuur.

Na saldering van de voordelen van het nieuwe verrekenmodel alsmede een verlaging van het aantal extra accounts zijn de extra kosten als volgt geraamd: 2022: € -154.000; 2023: € -137.000; 2024: € -109.000; 2025: € -86.000.

Mede op basis van de roadmap voor ICT ontwikkelingen wordt in 2022 een meerjarig financieel perspectief opgesteld, zodat de investeringen in relatie gebracht kunnen worden met de doelstellingen op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. U wordt in 2022 hierover verder geïnformeerd.

E: Toelichtingen ontwikkelingen nieuw beleid

Hieronder treft u een overzicht aan van de voorstellen nieuw beleid.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Beveiliging fabrieksdijk *1

-40.000

-

-

-

Verkiezingen (3-daags) *2

-28.000

-

-

-

Totaal

-68.000

-

-

-

*1Toelichting beveiliging fabrieksdijk

De extra kosten zijn opgenomen voor de inzet van fysieke beveiliging bij Vraagwijzer, die tevens de balie bemenst. Voor de functie die voorheen de balie vanuit Vraagwijzer bezette, vinden de werkzaamheden steeds meer buiten het gebouw plaats zoals bij de mensen zelf. Hierdoor is er steeds minder bemensing aan de balie. Om de ontvangstfunctie en de beveiliging te organiseren is een beveiliger wenselijk om tevens te assisteren bij eventuele calamiteiten, een aanwezigheidsfunctie en ontvangsttaak voor vezoekers te vervullen.

*2Toelichting extra kosten gemeenteraadverkiezingen

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De Kiesraad gaat er van uit, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, dat ook deze verkiezingsronde verspreid wordt over drie dagen. Behalve de vervanging van onder andere stemhokjes zullen we vanaf aankomende verkiezingen gebruik maken van een aantal nieuwe zaken, zoals nieuwe stemlocaties en mobiele billboards waarop elke politieke partij de mogelijkheid heeft zich te presenteren. De meerdaagse verkiezingen en aanschaf van materiaal zal extra kosten met zich meebrengen. Hierbij vormen de afgelopen verkiezingen het uitgangspunt.

F: Septembercirculaire Gemeentefonds 2021

In deze begroting zijn de effecten van de septembercirculaire vanaf 2022 meegenomen.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringmethodiek. De mutaties ten opzichte van de stand van meicirculaire 2021 zijn als volgt: 2022 € 583,3 miljoen; 2023: € 67,4 miljoen; 2024: € 16,4 miljoen; 2025: € 90,6 miljoen. De bedragen zijn structureel en cumuleren dus. In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten;
  • Een voorschot op de onderschrijding van het BTW-compensatiefonds (BCF) plafond 2021 van € 215,9 miljoen; De provinciaal toezichthouder staat toe een meerjarige stelpost op te nemen als inschatting op de jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond. Dit ter hoogte van de laatst bekende afrekening. In dit geval is dat € 192 miljoen in 2020. Het gemeentelijk aandeel hierin mag je dan structureel ramen vanaf 2021;
  • De oploop van de opschalingskorting in het jaar 2022 wordt incidenteel geschrapt;
  • Ongetwijfeld de omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling van € 1.305 miljoen voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over de structurele financiën. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 29 juni jl. de verdeelwijze gepubliceerd van de incidentele middelen. In deze brief is een indicatie gegeven wat het voor een individuele gemeente kan betekenen en in deze circulaire is de definitieve verdeling voor 2022 bekendgemaakt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

De verschillende mutaties worden in een separate raadsmededeling op detailniveau verder toegelicht. Hieronder een overzicht van de bedragen van de mei- en de septembercirculaire en daarbij behorende mutatie.

Uitkering gemeente fonds

2022

2023

2024

2025

Totaal meicirculaire 2021

39.181.329

38.975.945

39.087.930

39.261.938

Totaal septembercirculaire 2021

42.155.387

41.251.101

41.282.197

41.498.628

2.974.058

2.275.156

2.194.267

2.236.690

Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):

Extra middelen Corona

-81.000

-

-

-

Saldo

2.893.058

2.275.156

2.194.267

2.236.690

Mutatie septembercirculaire 21 tov meicirculaire 21; afgerond

2.893.000

2.275.000

2.194.000

2.237.000