Analyse van perspectiefnota naar begroting

Hieronder treft u een tabel aan met de analyse van perspectiefnota 2019 naar de begroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022. Dit is een analyse op hoofdlijnen van de mutaties die na het opstellen van de perspectiefnota 2019 zijn gemaakt. Deze begroting kent een andere opzet, de organisatie is gewijzigd en we hebben het raadsprogramma Gewoon Samen Doen! vertaald. Dat alles brengt een veelheid aan mutaties met zich mee. Wij hebben ons bij de analyse beperkt tot de grootste verschillen van € 25.000 of meer. Alle posten zijn voorzien van een toelichting.

* € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand perspectiefnota 2019

137-

529-

921-

1,176-

1

Effecten meicirculaire (cf. raadsmededeling juni)

4-

418

415

617

2

Autonome ontwikkelingen (areaal, maatstaven e.d.)

365-

419-

472-

521-

3

Vrijval sourcing ICT

185-

4

Omzetten formatie backoffice Sociaal Domein van structureel naar incidenteel

150-

150-

150-

150-

5

Incidentele lasten formatie backoffice Sociaal Domein

150

150

5

Dekking incidentele formatie backoffice vanuit AR

150-

150-

5

Terugdraaien korting BCF

65-

130-

195-

6

Verlaging advies- en overige kosten

400-

400-

400-

400-

7

Sociaal Domein (budgetneutraal)

-

-

-

-

8

CAO ontwikkeling salarissen

100

100

100

100

9

Structureel doorwerkende mutaties Tussenrapportage 2018

384

368

372

372

10

Hogere kosten bijstand

57

57

57

57

11

Veiligheid (extra toezicht en jassen buurtpreventieteams)

50

12

Inschatting Raadsprogramma (structureel)

80

155

255

305

13

Idem Incidenteel

513

285

50

50

13

Dekking Raadsprogramma incidenteel (AR)

513-

285-

50-

50-

13

Organisatieontwikkeling

180

180

180

180

14

Correctie kapitaallasten CentrumHaven Dinteloord

32

32

32

32

15

Hogere storting voorziening gebouwen

50

50

50

50

16

Baggeren (achterstallig onderhoud)

548

17

Dekking baggeren vanuit reserve BOR

548-

17

Bijdrage Streekorganisatie BW

34

34

18

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000

90

19-

99

1

Saldo meerjarenbegroting 2019

184-

188-

513-

728-

Stand perspectiefnota (1)

Dat is de begrotingsstand na verwerking van alle besluiten van de perspectiefnota. In de vorige paragraaf hebben wij aangegeven hoe en op welke programma’s de besluiten zijn verwerkt.

Effecten meicirculaire 2018 (2)

Met raadsmededeling van 20 juni 2018 zijn de effecten van de meicirculaire in beeld gebracht. Deze effecten zijn in de begroting meegenomen. De verschillende mutaties zijn op detailniveau toegelicht in de raadsmededeling. Hoewel de meicirculaire voor de jaren 2019-2021 een mooie plus inhield, is het grootste deel van deze plus geoormerkt voor het sociaal domein. Daarnaast is in de mededeling aangegeven dat er een correctie nodig was van het saldo van de perspectiefnota.

Autonome ontwikkelingen (3)

Sinds het opstellen van de perspectiefnota 2019 is een aantal ontwikkelingen onderzocht. De parameters voor de algemene uitkering zijn geactualiseerd op basis van de meest recente CBS gegevens en gegevens in het BRP. Verder is de areaaluitbreiding voor de OZB berekend en verwerkt. Dit leidt tot een voordeel voor de komende jaren.

Vrijval sourcing ICT (4)

In de perspectiefnota hebben wij, vooruitlopend op de feitelijke besluitvorming over de samenwerking, rekening gehouden met de financiële gevolgen. Uitgangspunt was een start per 1 juli 2019. Deze planning is inmiddels bijgesteld. Dit betekent, rekening houdend met extra kosten die verbonden zijn aan het uitstel, een eenmalig voordeel voor 2019.

Omzetten formatie-uitbreiding BackOffice Sociaal Domein van structureel naar incidenteel (5)

De structurele formatie-uitbreiding van 2,5 fte hebben wij heroverwogen. Op termijn willen we de kansen benutten van samenwerking in de regio. Dit betekent dat we de formatie voorlopig incidenteel voor twee jaar uitbreiden, waarbij voorgesteld wordt de kosten te dekken vanuit de algemene reserve.

Heroverweging korting BTW compensatiefonds (6)

Met de raadsmededeling van 20 juni 2018 over de meicirculaire 2018 hebben wij de raad uitgebreid geïnformeerd over de korting op de algemene uitkering als gevolg van het vervallen van de voorschotregeling. Op dat moment hebben wij ervoor gekozen een voorzichtige lijn aan te houden en het voordeel volledig af te bouwen naar nul in 2022. Deze lijn gaat verder dan het standpunt van de Provinciaal toezichthouder, die voorschrijft dat het voordeel structureel mag worden ingezet, berekend op basis van de werkelijke afrekening 2017. In de begroting is het standpunt van de toezichthouder verwerkt. Dit levert vanaf 2020 een voordeel op.

Verlaging advies- en overige kosten (7)

In deze begroting doen we voorstellen om de organisatie op een aantal beleidsvelden verder te versterken. Wij hebben daarom kritisch gekeken naar het niveau van de advies- en overige kosten en hebben de directie de opdracht gegeven een besparing van ongeveer 10% hierop te realiseren, zijnde € 400.000,-

Sociaal Domein (8)

Het sociaal domein, en alle opgaven die daarmee gepaard gaan, heeft grote impact op de gemeentelijke organisatie en begroting, wat betreft omvang, maar nog meer wat betreft risico’s. Het sociaal domein legt groot beslag op de financiële ruimte voor onze ambities. We dienen alle mogelijkheden te benutten om de impact en risico’s te beperken en te beheersen.

We zoeken een nieuw evenwicht in budget en risico’s voor het sociaal domein, tegenover een adequate uitvoering, voor de middellange termijn (3 tot 4 jaar). Deze opdracht maakt deel uit van de brede bestuursopdracht opgave transformatie sociaal domein.Voor de begroting 2019 e.v. stellen we een financieel kader voor het sociaal domein (takenpakket) vast. Tot op heden is de rijksuitkering uitgangspunt geweest voor onze begroting. Ook de komende jaren hanteren we de huidige rijksvergoeding als financieel kader.De huidige budgetten zijn onvoldoende voor de wijze waarop we op dit moment uitvoering geven aan het sociaal domein. Voor zowel de korte als middellange termijn dienen dan ook maatregelen te worden genomen. Dit maatregelenpakket moet leiden tot een lager uitgavenniveau van respectievelijk € 340.000 (2019), € 487.000 (2020), € 616.000 (2021) en € 756.000 (2022). De maatregelen om dit te bereiken liggen op vier niveaus:

 1. Een efficiëntere bedrijfsvoering en organisatie, zoals slimme ondersteunende ICT, goede werkmaterialen, goede afspraken, rolduidelijkheid, goed werkgeverschap, en dergelijke.
 2. Betere samenwerking tussen professionals, onder andere door betere afstemming, minder hulpverleners in een casus, eerdere signalering vanuit social work, creatieve oplossingen op casusniveau, en dergelijke.
 3. Substitutie van zorg, door meer in de eerstelijn op te pakken, en daarmee doorverwijzing naar de tweede lijn te voorkomen, en daarop afgestemde inkoop.
 4. Transformatie, door nieuwe vormen van begeleiding en dagbesteding, daarop afgestemde inkoop, netwerksamenwerking, innovatieve omgeving voor professionals, beleidsmakers, maatschappelijke partners, sterke lokale gemeenschappen, sociaal ondernemerschap, etc.

Het maatregelenpakket bouwt voort op reeds genomen maatregelen, zoals de kwaliteitsimpuls welzijnswerk, het project bedrijfsvoering en het maatregelenpakket naar aanleiding van het tekort op jeugdzorg in 2017

Om het maatregelenpakket kracht bij te zetten wordt eenmalig 500K beschikbaar gesteld, te verdelen over 2 jaar (2019 en 2020). Met deze middelen kunnen we ambulant werkers inzetten op cases die anders naar de tweedelijnszorg zouden worden doorverwezen. In de risicoparagraaf wordt het onverhoopt niet kunnen halen van het lagere uitgavenniveau opgenomen met risico hoog. Om ongewenste fluctuaties op te kunnen vangen worden voordelige saldi van de jaarrekening bestemd voor het opbouwen van een egalisatiereserve Sociaal Domein.

CAO Ontwikkelingen (9)

In de perspectiefnota 2019 is een stelpost opgenomen ter dekking van de te verwachten CAO ontwikkelingen. Daarbij hebben we ons gebaseerd op een stijging van 2,5% voor 2019. Nu we alle salarissen hebben doorgerekend blijkt deze stelpost onvoldoende. Dat heeft voor het grootste deel te maken met een aanzienlijke stijging van (pensioen)premies.

Structureel doorwerkende mutaties Tussenrapportage 2018 (10)

Samen met de begroting hebben wij u de Tussenrapportage 2018 aangeboden. Deze rapportage bevat diverse mutaties die structureel doorwerken. Deze mutaties hebben wij verwerkt in deze begroting. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat bedragen kunnen afwijken. Bijvoorbeeld omdat de kosten vanaf 2019 worden doorberekend in tarieven (afval) of dat de afwijking in 2018 maar voor een deel doorwerkt terwijl dat voor de volgende jaren voor een volledig jaar is.

Hogere kosten bijstand (11)

Door een verwachte hogere instroom van cliënten vanuit het beschut werk wordt een hoger bedrag aan bijstandskosten verwacht. Voor de komende jaren wordt, als onderdeel van de transformatie sociaal domein, in beeld gebracht wat er nodig is om de instroom te bepreken en uitstroom te bevorderen.

Veiligheid (12)

Voor extra toezicht in de wijk (Stichting SamenWerken) is een bedrag opgenomen van € 40.000. Voor de vervanging van de jassen voor de buurtpreventieteams trekken wij € 10.000 uit.

Vertaling Raadsprogramma Gewoon Samen Doen! (13)

Voor de realisatie van het raadsprogramma is een inschatting gemaakt van de financiele consequenties. Dat is gedaan op basis van de huidige inzichten. Voor 2019 is de inschatting redelijk hard. Gaandeweg wordt deze inschatting verder geconcretiseerd. Dit brengt zowel structurele als incidentele lasten met zich mee. Hieronder treft u een overzicht aan. Daarbij hebben we alleen de acties benoemd die budget vragen. De overige activiteiten uit het raadsprogramma kunnen we vooralsnog realiseren met bestaande budgetten.

Activiteit

Progr.

2019

2020

2021

2022

Mogelijke investering

Ondersteuning gemeenschapshuizen

MS

30.000

*

Betrekken van jeugd bij het maken van plannen

MS

15.000

15.000

15.000

15.000

Opstellen plan voor tranformatie sociaal domein

MS

100.000

*

Investering sociaal domein om aan de voorkant te komen

MS

250.000

250.000

*

Canon van Steenbergen

KCE

15.000

*

Behoud Gummaruskerk

KCE

60.000

pm

*

Opstellen plan van aanpak opgave Cultuur en Erfgoed

KCE

10.000

*

Aanleg herdenkingsbos

KCE

150.000

Onderzoek vrijkomende argrarische bebouwing

LD

30.000

*

Afstemmen communicatie op arbeidsmigranten

LD

15.000

10.000

10.000

10.000

Energieneutraal maken accommodaties

LD

pm

Onderzoek energiecoorperatie

LD

5.000

5.000

5.000

*

Opstellen plan van aanpak energietransitie

LD

25.000

*

Bevorderen vergroening en biodiversiteit

LD

60.000

60.000

60.000

Maatregelen GVVP

LD

1.500.000

Stimuleren fietsvoorzieningen

LD

150.000

Fietparkeren bij bushaltes

LD

40.000

Verhogen veiligheid van de bermen

LD

250.000

Uitbreiden milieustraat

LD

750.000

Acquisitie en aantrekken nieuwe bedrijven

ETR

20.000

20.000

20.000

Uitvoeringsprogramma recreatieve kansenkaart

ETR

50.000

50.000

50.000

50.000

Stimuleren watersport door aanleg ligplaatsen

ETR

150.000

Viering 750 jaar bestaan Steenbergen

BD

50.000

50.000

*

Viering 75 jaar bevrijding (i.c.m. Chapeau)

BD

18.000

*

Stelpost kapitaallasten investeringen coalitieprogramma

BD

100.000

150.000

593.000

440.000

310.000

355.000

2.990.000

Toelichting investeringen: dit is een doorkijk van de mogelijke investeringen voor de komende jaren. Zoals aangegeven in het voorwoord hebben we hiervoor financiele ruimte opgenomen (€ 100.000 in 2021 en € 150.000 in 2022)

.

* waarvan gedekt door onttrekking aan de algemene reserve

513.000

285.000

55.000

50.000

Organisatieontwikkeling (14)

Om de organisatie toekomstbestendig te maken is in de begroting ruimte opgenomen (structureel) om een aantal knelpunten te kunnen oplossen. In het programma Bestuur en Dienstverlening treft u uitgebreide informatie aan over de organisatieontwikkeling.

Correctie kapitaallasten CentrumHaven Dinteloord (15)

Voor de kapitaallasten van de investering in CentrumHaven Dinteloord is besloten om voor een deel van de investering een dekkingsreserve te vormen. Voor het andere deel van de investering is al bij de perspectiefnota 2017 besloten om dit deel (€ 800.000) te activeren en daarover kapitaallasten te berekenen. Deze kapitaallasten over dit bedrag waren te onrechte niet opgenomen in onze exploitatie. Dat is nu gecorrigeerd.

Hogere storting voorziening gebouwen (16)

Voor onze accommodaties zijn onderhoudsplannen opgesteld en vastgesteld. Om deze onderhoudsplannen voor de komende jaren op het gewenste onderhoudsniveau te kunnen uitvoeren is een extra jaarlijkse storting nodig.

Baggeren achterstallig onderhoud (17)

Om het achterstallig onderhoud bij het baggeren op te kunnen heffen hebben wij een eenmalig bedrag in de begroting opgenomen van € 548.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Beheer Openbare Ruimte.

Streekorganisatie Brabantse Wal (18)

De Streekorganisatie Brabantse Wal (SOBW) is een netwerkpartner voor ondernemers, onderwijs, (semi)overheden en particulieren. De organisatie stimuleert sociaal-economische innovatie en duurzame ontwikkeling in de Brabantse Wal en bevordert (mede) daarmee het imago van de Brabantse Wal als plek om te wonen, werken en recreëren. Dit gebeurt voor en door het regionale bedrijfsleven, kennis-, onderzoeks- en onderwijsinstanties, verschillende maatschappelijke organisaties, overheden en particuliere initiatiefnemers.

De SOBW doet, met het uitvoeren van haar kerntaken, wat de individuele partners niet vanzelfsprekend zelf doen, namelijk;

 1. Multisectorale en/of grensoverschrijdende projecten stimuleren volgens Business Context Development.
 2. Overzicht creëren en onderhouden van zowel het netwerk als de initiatieven/(college)programma’s/projecten, alsmede goede voorbeelden, research & development in lijn met Veerkrachtig Bestuur en de (top)sectoren.
 3. Communicatie van en over het bovenstaande in en buiten de streek.

De gemeente Steenbergen is opdrachtgever van de SOBW, samen met de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom. Ook de Provincie Noord-Brabant speelt een belangrijke rol. Zij is betrokken als primaire partner en financier voor een aantal projecten.

Het programma van de SOBW voor 2018-2019 bestaat uit de volgende inhoudelijke en organisatorische taken:

 • Huidige en toekomstige projecten succesvol afronden.
 • On- en offline netwerk-/kennisplatform realiseren.
 • Innovatieloket realiseren.
 • Organisatie inrichten volgens een multi helix structuur en rechtspersoon.
 • Gezamenlijk richting bepalen tot en na 2020 (m.b.v. een streekagenda).
 • Inrichtingsadvies inrichten en communiceren.

Hiervoor is, ten opzichte van de huidige budgetten, een extra bedrag nodig van € 34.000 voor 2019 en 2020.