Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekking in de begroting:

Omschrijving

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Onroerende zaakbelastingen:

- eigenaren

3.756.000

3.898.400

4.062.000

- gebruikers

615.000

646.300

765.900

Afvalstoffenheffing

2.952.300

3.312.800

3.672.800

Rioolheffing

1.591.400

1.641.500

1.694.900

Hondenbelasting

97.800

101.800

103.300

Toeristenbelasting

56.000

80.000

79.200

Forensenbelasting

7.400

14.200

7.100

Reclamebelasting

57.200

62.200

83.200

Leges bouwvergunningen c.a.

779.200

760.900

717.500

Leges burgerzaken

440.100

440.900

437.000

Leges openbare orde

17.100

13.000

13.000

Marktgelden

2.700

3.100

3.100

Begraafrechten

42.200

61.800

74.300

Totaal

10.414.400

11.036.900

11.713.300