Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekking in de begroting:

Omschrijving

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Onroerende zaakbelastingen:

- eigenaren

4.189.057

4.303.597

4.495.077

- gebruikers

773.292

798.517

832.197

Afvalstoffenheffing

3.817.970

3.777.692

3.944.153

Rioolheffing

1.699.199

2.001.706

1.747.702

Hondenbelasting*

-710

-

-

Toeristenbelasting

118.917

104.900

109.710

Forensenbelasting

6.295

7.100

7.100

Reclamebelasting

63.194

83.200

83.200

Leges bouwvergunningen c.a.

701.355

657.413

657.413

Leges burgerzaken

246.057

461.543

440.473

Leges openbare orde

7.662

13.000

13.000

Marktgelden

1.624

3.100

3.100

Begraafrechten

66.988

74.300

78.153

Totaal

11.690.900

12.286.068

12.411.278