Ontwikkelingen van de lokale lasten / overhead

In het raadsprogramma Aan de slag! 2019-2022 is opgenomen dat de totale belastingdruk maximaal wordt verhoogd met loon- en prijsstijgingen (inflatievolgend). Bij de begroting 2022 is voor de OZB uitgegaan van een stijgingspercentage van 1,5%. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.

De lokale lasten voor 2022 bedragen:

Lokale lasten

Eénpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

2021

2022

2021

2022

OZB-Zakelijk recht

€ 282.00

€ 296.00

€ 282.00

€ 296.00

Rioolheffing

€ 129.00

€ 148.00

€ 152.00

€ 175.00

Afvalstoffenheffing

€ 298.00

€ 296.00

€ 397.00

€ 395.00

Totaal

€ 709

€ 740

€ 831

€ 866

Stijgingspercentage

4,37%

4,21%

Landelijk gemiddelde

€ 737.00

€ 811.00

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in 2021 van € 244.000 en een tariefstijging voor 2022 van 11%. Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2021 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2021 (de COELO atlas).

Plaats op de ranglijst

In dezelfde Atlas zijn de lasten van alle 377 Nederlandse (deel)gemeenten in beeld gebracht en op een ranglijst gezet. Daarbij worden de lasten voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht bij elkaar opgesteld voor gemiddelde huishoudens, verdeeld naar huurders en eigenaren. Uit deze ranglijst blijkt dat Steenbergen voor de eigenaren op plaats 185 staat en voor de huurders op plaats 262.

Vervolgonderzoek lokale heffingen

Mede naar aanleiding van het onderzoek naar de hoogte van de gemeentelijke lasten in Steenbergen ten opzichte van de regio is er in 2020 een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de lasten voor de inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden. De resultaten hebben geleid tot aanpassingen in het rioolrecht. In het raadsvoorstel is aangegeven dat er in 2021 een verdiepend onderzoek zou volgen naar mogelijkheden om verdere stappen te zetten (verbreden en verdiepen). Dit onderzoek loopt momenteel nog. Evenals vorig jaar worden de resultaten betrokken bij de voorbereiding van de voorstellen voor de belastingverordeningen 2022. Deze worden voor de maand december geagendeerd voor behandeling in de raad. De tarieven die in deze begroting zijn opgenomen zijn dus voorlopig.

Overhead