Ontwikkelingen van de lokale lasten / overhead

In het raadsprogramma Aan de slag! 2019-2022 is opgenomen dat de totale belastingdruk maximaal wordt verhoogd met loon- en prijsstijgingen (inflatievolgend). Bij de begroting 2021 is voor de OZB uitgegaan van een stijgingspercentage van 1,6%. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.

De lokale lasten voor 2021 bedragen:

Lokale lasten

Eénpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

2020

2021

2020

2021

OZB-Zakelijk recht

285,00

289,00

285,00

289,00

Rioolheffing

159,00

176,00

159,00

176,00

Afvalstoffenheffing

292,00

296,00

389,00

394,00

Totaal

736,00

761,00

833,00

859,00

Stijgingspercentage

3,40%

3,12%

Landelijk gemiddelde

€ 706

€ 776

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in 2021 van € 249.805,- en een tariefstijging voor 2021 van 1,4%. Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2020 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2020 (de COELO atlas). Parallel aan de begroting worden de belastingverordeningen in de raad behandeld. Bovenstaande tariefberekeningen zijn gebaseerd op bass van de gegevens die op dat moment bekend waren. Na behandeling van de verordeningen kunnen zich nog wijzigingen voordoen.Mocht dit zo zijn, danwordt dit meegenomen in de eerste begrotingswijziging 2020.

Plaats op de ranglijst

In dezelfde Atlas zijn de lasten van alle 377 Nederlandse (deel)gemeenten in beeld gebracht en op een ranglijst gezet. Daarbij worden de lasten voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht bij elkaar opgesteld voor gemiddelde huishoudens, verdeeld naar huurders en eigenaren. Uit deze ranglijst blijkt dat Steenbergen voor de eigenaren op plaats 239 staat en voor de huurders op plaats 339. Hoe lager op de ranglijst, hoe duurder de gemeente. Elders in deze paragraaf zal op de afzonderlijke heffingen nader worden ingegaan.

Overhead