Ontwikkelingen van de lokale lasten / overhead

Het raadsakkoord geeft aan dat de lokale lasten de inflatie volgen. In deze begroting houden we rekening met een inflatiepercentage van 4,2%. Concreet houdt dit in dat de totale OZB opbrengst met maximaal 4,2% mag toenemen ten opzichte van het niveau van 2022. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.
De definitieve tarieven worden bepaald bij het opstellen van de belastingverordeningen. Deze worden voorgelegd in de raadsvergadering van december 2022.

De lokale lasten voor 2023 bedragen:

Lokale lasten

Eénpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

2022

2023

2022

2023

OZB-Zakelijk recht

€ 296.00

€ 298.00

€ 296.00

€ 298.00

Rioolheffing

€ 131.00

€ 131.00

€ 154.00

€ 154.00

Afvalstoffenheffing

€ 296.00

€ 308.00

€ 395.00

€ 411.00

Totaal

€ 723

€ 737

€ 845

€ 863

Stijgingspercentage

1,94%

2,13%

Landelijk gemiddelde

€ 826.00

€ 904.00

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten 2023 onderdeel OZB uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in van € 278.000 en een tariefstijging van 14%. Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2022 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2022 (de COELO atlas).

Plaats op de ranglijst

In dezelfde Atlas zijn de lasten van alle 377 Nederlandse (deel)gemeenten in beeld gebracht en op een ranglijst gezet. Daarbij worden de lasten voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht bij elkaar opgesteld voor gemiddelde huishoudens, verdeeld naar huurders en eigenaren. Uit deze ranglijst blijkt dat Steenbergen voor de eigenaren op plaats 157 staat en voor de huurders op plaats 239.

Onderzoeken Lokale Lasten

Afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden op het gebied van de lokale lasten. Het laatste onderzoek uit 2021 had als doelstelling het beheersbaar houden van de lasten voor de inwoners door:

  • Optimaliseren van de opbrengsten belastingen, heffingen en leges voor de gemeente;
  • Optimaliseren van de digitale bestanden die ten grondslag liggen aan het bepalen van de (hoogte van de) gemeentelijke lasten.

De weg die toen is ingeslagen voor 2022, continue verbetering van de bestanden en processen, wordt doorgetrokken naar 2023.

Overhead