Reclamebelasting

De opbrengst van de reclamebelasting is bedoeld voor ondernemers(verenigingen) die actief bijdragen aan vitale winkelgebieden in de gemeente Steenbergen. De gemeenteraad van Steenbergen heeft besloten de netto-opbrengst van de reclamebelasting beschikbaar te stellen aan de ondernemersverenigingen Hart voor Dinteloord en ONS Steenbergen. Dit is voor de dekking van de kosten van de activiteiten die bijdragen aan een visueel aantrekkelijk en levendig centrum van de kernen Dinteloord en Steenbergen.

De gemeente brengt de niet-ambtelijke perceptiekosten ter voorbereiding en uitvoering van de inning van de reclamebelasting in mindering op de aan Hart voor Dinteloord en ONS Steenbergen uit te keren bedragen. De gemeente loopt het risico van wanbetaling door belastingplichtigen. Met het oog daarop wordt een percentage van 10% van de begrote opbrengst reclamebelasting ingehouden totdat duidelijk is wat de feitelijk gerealiseerde opbrengst reclamebelasting is. Op basis van deze gerealiseerde opbrengst wordt een jaarlijkse eindafrekening met Hart voor Dinteloord en Ons Steenbergen gemaakt.