Reclamebelasting

De opbrengst reclamebelasting is bedoeld voor ondernemers(verenigingen) die actief bijdragen aan een vitaal winkelgebied in Steenbergen. De gemeenteraad van Steenbergen heeft besloten de netto-opbrengst van de reclamebelasting beschikbaar te stellen aan Ons Steenbergen voor de dekking van de kosten van deze activiteiten die bijdragen aan een visueel aantrekkelijk en levendig centrum van Steenbergen.

De gemeente brengt de niet-ambtelijk perceptiekosten ter voorbereiding en uitvoering van de inning van de reclamebelasting in mindering op het aan Ons Steenbergen uit te keren bedrag. De gemeente loopt het risico van wanbetaling door belastingplichtigen. Met het oog daarop wordt een percentage van 10% van de begrote opbrengst reclamebelasting ingehouden totdat duidelijk is wat de feitelijk gerealiseerde opbrengst reclamebelasting is. Op basis van deze gerealiseerde opbrengst wordt een jaarlijkse eindafrekening met Ons Steenbergen gemaakt.