Lijkbezorgingsrechten

Mate van kostendekkendheid

De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zullen niet kostendekkend zijn. De reden hiervoor is dat bepaalde kosten niet meer doorberekend kunnen worden aan de reeds uitgegeven graven. Om toekomstige nieuwe begravingen niet met deze kosten te belasten wordt voor de resterende exploitatieperiode een jaarlijks tekort op de algemene dienst geaccepteerd.

Buiten het kostenverhaal gehouden specifieke activiteiten

Op de begraafplaats aan de Steenbergseweg vinden de meeste begravingen plaats. Voor de berekening van kostendekkende tarieven wordt uitgegaan van de exploitatielasten van deze begraafplaats.

Specifieke omstandigheden

Niet van toepassing

Maatstaf voor heffing en tariefstelling

De maatstaf voor heffing en het stellen van het tarief voor lijkbezorgingsrechten is een vast bedrag per graf, urnengraf of -nis voor een periode van 10 of 20 jaar, gebaseerd op het profijtbeginsel.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen

Niet van toepassing

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten 2023

Activiteit

Bedrag

Gemengde activiteit

Toerekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Verlenen van rechten

1.116

nee

100%

1.116

Begraven

7.219

nee

100%

7.219

Ontmoeten, herdenken

15.766

nee

100%

15.766

Onderhoud

58.041

nee

100%

58.041

Overige activiteiten lijkbezorging

2.415

nee

100%

2.415

Meerjarig perspectief

-

storting reserve

29.979

nee

100%

29.979

TOTAAL

114.536

114.536

Kostendekkendheid van de lijkbezorging

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

60.749

0.10 Mutaties reserves

29.979

Netto kosten 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

90.728

Toe te rekenen kosten:

Overhead

23.808

Totale kosten

114.536

Opbrengst heffingen

-78.153

Dekking

68%