Lijkbezorgingsrechten

Mate van kostendekkendheid

De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zullen niet kostendekkend zijn. De reden hiervoor is dat bepaalde kosten niet meer doorberekend kunnen worden aan de reeds uitgegeven graven. Om toekomstige nieuwe begravingen niet met deze kosten te belasten wordt voor de resterende exploitatieperiode een jaarlijks tekort op de algemene dienst geaccepteerd.

Buiten het kostenverhaal gehouden specifieke activiteiten

Op de begraafplaats aan de Steenbergseweg vinden de meeste begravingen plaats. Voor de berekening van kostendekkende tarieven wordt uitgegaan van de exploitatielasten van deze begraafplaats.

Specifieke omstandigheden

Niet van toepassing

Maatstaf voor heffing en tariefstelling

De maatstaf voor heffing en het stellen van het tarief voor lijkbezorgingsrechten is een vast bedrag per graf, urnengraf of -nis voor een periode van 10 of 20 jaar, gebaseerd op het profijtbeginsel.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen

Niet van toepassing

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten 2024

Activiteit

Bedrag

Gemengde activiteit

Toerekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Verlenen van rechten

1.191

nee

100%

1.191

Begraven

7.219

nee

100%

7.219

Ontmoeten, herdenken

9.923

nee

100%

9.923

Onderhoud

73.189

nee

100%

73.189

Overige activiteiten lijkbezorging

2.415

nee

100%

2.415

Meerjarig perspectief

-

storting reserve

29.979

nee

100%

29.979

TOTAAL

123.916

123.916

Kostendekkendheid van de lijkbezorging

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

75.247

0.10 Mutaties reserves

29.979

Netto kosten 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

105.226

Toe te rekenen kosten:

Overhead

18.690

Totale kosten

123.916

Opbrengst heffingen

-78.153

Dekking

63%