Geprognosticeerde balans 2023-2026

(x € 1.000)

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Activa

(im) Materiële vaste activa

68.132

68.753

70.588

71.487

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

3.491

3.491

3.491

3.491

Financiële vaste activa: Leningen

375

360

345

330

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

-

-

-

-

Totaal Vaste Activa

71.998

72.604

74.424

75.308

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

-2.984

-1.106

-933

-511

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

8

8

8

8

Uitzettingen <1 jaar

5.778

12.691

14.064

13.698

Liquide middelen

265

265

265

265

Overlopende activa

426

426

426

426

Totaal Vlottende Activa

3.493

12.284

13.830

13.886

Totaal Activa

75.491

84.888

88.254

89.194

Passiva

Eigen vermogen

27.271

28.220

30.411

30.157

Voorzieningen

14.327

13.677

12.877

9.373

Vaste schuld

14.582

14.082

23.582

23.082

Totaal Vaste Passiva

56.180

55.979

66.870

62.612

Vlottende schuld

9.803

14.014

10.700

13.235

Overlopende passiva

9.508

14.895

10.684

13.347

Totaal Vlottende Passiva

19.311

28.909

21.384

26.582

Totaal Passiva

75.491

84.888

88.254

89.194