Geprognosticeerde balans 2024-2027

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Activa

(im) Materiële vaste activa

55.166

64.288

62.788

64.084

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

5.894

5.894

5.894

5.894

Financiële vaste activa: Leningen

281

272

263

254

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

-

-

-

-

Totaal Vaste Activa

61.341

70.454

68.945

70.232

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

-1.648

1.002

-898

490

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

5

5

5

5

Uitzettingen <1 jaar

17.900

7.500

7.500

7.500

Liquide middelen

300

300

300

300

Overlopende activa

500

500

500

500

Totaal Vlottende Activa

17.057

9.307

7.407

8.795

Totaal Activa

78.398

79.761

76.352

79.026

Passiva

Eigen vermogen

27.674

27.295

26.331

25.380

Cumulatief begrotingsresultaat

835

3.484

2.979

2.617

Voorzieningen

16.370

14.334

12.970

12.854

Vaste schuld

24.000

23.500

23.000

22.500

Aan te trekken financieringsmiddelen

-

-

27

6.125

Totaal Vaste Passiva

68.879

68.613

65.306

69.476

Vlottende schuld

4.900

4.900

4.900

4.900

Overlopende passiva

4.619

6.248

6.146

4.650

Totaal Vlottende Passiva

9.519

11.148

11.046

9.550

Totaal Passiva

78.398

79.761

76.352

79.026