Geprognosticeerde balans 2020-2023

Activa

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

-

-

Materiële vaste activa

53.801

53.587

53.225

52.616

Financiële vaste activa

2.653

2.622

2.592

2.564

Totaal vaste activa

56.454

56.210

55.817

55.180

Vlottende activa

Voorraden

-1.531

-1.100

-1.395

-681

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

-

-

-

-

Liquide middelen

-5.310

-7.173

-6.839

-7.625

Totaal vlottende activa

-6.841

-8.274

-8.234

-8.306

Totaal activa

49.613

47.936

47.583

46.874

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

32.134

29.874

28.671

28.163

Algemene reserve

7.406

6.640

6.312

6.312

Reserve transitie organisatie

1.243

538

181

-

Reserve ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

-

Reserve economische ontwikkeling

2.477

2.877

3.277

3.677

Reserve beheer openbare ruimte

8.224

7.845

7.496

7.139

Bestemmingsreserve overig

12.394

11.865

11.389

10.922

Gerealiseerde resultaat

390

109

16

113

Voorzieningen

Voorzieningen

15.701

16.007

16.226

13.620

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

Totaal vaste passiva

47.835

45.881

44.897

41.783

Vlottende activa/passiva

Saldo overige vlottende activa/passiva

1.778

2.055

2.686

5.091

Totaal vlottende passiva

1.778

2.055

2.686

5.091

Totaal passiva

49.613

47.936

47.583

46.874