Overzicht openstaande moties oktober 2023

Nr.

Datum

Titel

Ingediend door

Status / afhandeling

M001

7-11-2019

Stimulering zonne-energie bedrijfsdaken

Gewoon Lokaal!

Vanwege de transportschaarste op het elektriciteitsnet, wordt in overleg met netbeheerder Enexis verkend welke mogelijkheden er zijn om zonne-energie op bedrijfsdaken in de gemeente te stimuleren. In het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022 is er reeds budget gereserveerd voor de uitvoering van deze motie.

M004

5-11-2020

Quickscan

Gewoon Lokaal!

Op 12 oktober 2021 hebben we een raadsmededeling (RD2100228) gestuurd naar de gemeenteraad over de motie Quickscan verdienmodellen. Met deze raadsmededeling hebben wij u op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de Quickscan. De motie is hiermee afgehandeld.

M006

22-4-2021

Kassen genoeg in het Westland

Gewoon Lokaal! PvdA, CDA, D66

In de ontwerp-omgevingsvisie zal in het gebied ten noorden van het bestaande Westland geen mogelijkheid voor glastuinbouw worden geboden.

M008

8-7-2021

Oosthavendijk

Volkspartij

De gesprekken met inwoners hebben plaatsgevonden. De besteksuitwerking is samen met andere woonrijp werkzaamheden extern in voorbereiding bij een ingenieursbureau, wat enige vertraging heeft opgelopen. Hierna zullen we spoedig het werk aanbesteden. De motie is hiermee afgehandeld.

M009

8-7-2021

Investerings-agenda

Gewoon Lokaal!

De raad heeft het college opgedragen om eind 2023 te komen tot een eerste opzet van een investeringsagenda en deze bij de begroting 2025 voor vaststelling aan te bieden.

M012

30-9-2021

Boom voor het leven

Volkspartij

We hebben het bomenbestand de afgelopen jaren onderhanden genomen en een groot aantal slechten bomen vervangen voor nieuwe bomen. Daarnaast hebben we groenstructuren versterkt en samen met verschillende dorpsraden gekeken naar het uitbreiden van het bomenbestand binnen de kernen. Hierdoor is de verwachting dat het niet mogelijk is om jaarlijks de gewenste 200 bomen binnen de kernen aan te planten. Hiervoor zal dus gezocht moeten naar nieuwe locaties die grenzen aan de kernen en locaties in het buitengebied.
Deze locaties zijn helaas beperkt en hier liggen in de toekomst ook voor andere beleidsvelden opgaven. Hierbij moet gedacht worden aan woningbouw, uitbreiding van industriegebieden en aanleg van rondwegen. Naast dat de locaties in de toekomst voor meerdere bestemmingen gebruikt kunnen worden hebben we ook te maken met bestemmingsplannen en provinciale landschapsvisies waar we binnen moeten handelen. Daardoor is reserveren van ruimte voor de aanplant van bomen niet vanzelfsprekend.
Verder is er nog de optie om de bomen aan te planten in de vorm van het uitbreiden van bestaande natuur en of nieuwe natuur. Dit zal dan meer los staan van de kernen en heeft als voordeel dat hier subsidie op aangevraagd kan worden. Uw verzoek wordt nader uitgewerkt waarbij op basis van kengetallen en inzichten vanuit de verschillend beleidsterreinen de haalbaarheid en de kosten in beeld worden gebracht.

M013

4-11-2021

Eenvoudig Nederlands

Gewoon Lokaal!

Er is een plan van aanpak opgesteld om brieven, e-mails, gesprekken, teksten, telefoongesprekken, website en formulieren van de gemeente Steenbergen in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands te gaan schrijven. Met het aanpassen van de huidige formulieren is inmiddels gestart. Daarnaast is er begin oktober een projectleider gestart die de trainingen van onze medewerkers gaat begeleiden. De motie is hiermee afgehandeld.

M015

4-11-2021

Bereikbaarheid Bravis

Volkspartij en CDA

Tijdens de overleggen van de Regio West-Brabant (RWB) en bij de totstandkoming van de Regionale investeringsagenda (Ria) is aandacht gevraagd voor een directe openbaar vervoer (ov) verbinding naar Roosendaal en het nieuwe Bravis Ziekenhuis De Bulkenaar. Het signaal dat het nieuwe Bravis Ziekenhuis een belangrijke plaats gaat innemen in het ov netwerkt is door meerdere West-Brabantse gemeenten aangehaald. De provincie Noord-Brabant onderstreept een goede ov bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis en heeft het nieuwe Bravis Ziekenhuis De Bulkenaar opgenomen als een majeur project in het programma van eisen voor de nieuwe ov concessie 2025-2035. In het programma van eisen staat aangegeven dat in 2028 een herijking gaat plaatsvinden van de openbare buslijnenkaart en de dienstregeling van het openbaar busvervoer in West-Brabant. Het nieuwe ziekenhuis krijgt bij deze herijking in 2028 als majeur project een belangrijke positie in het ov netwerk. Naar verwachting gaat het nieuwe Bravis Ziekenhuis De Bulkenaar in 2029 open. De motie is hiermee afgehandeld.

M016

4-11-2021

Veiligheid buitengebied

VVD

We zijn aan het kijken hoe we invulling kunnen geven aan de motie. Het is tot op heden niet gelukt om een actief buurtpreventieteam op te starten in het buitengebied. Wel zijn er diverse initiatieven zoals appgroepen die we graag willen faciliteren met bijvoorbeeld bebording enzovoorts. Voorbeeld hiervan is de appgroep rondom de Moerstraatse weg. Verder zijn we aan het kijken of we extra toezichthouders kunnen inzetten tijdens, bijvoorbeeld het donkere dagen offensief, het inzetten van matrixborden tijdens de donkere dagen waarin mensen worden opgeroepen om extra alert te zijn, extra aandacht via socials in te zetten en wellicht ook een huis- aan huisfolder te (laten) maken.

M017

4-11-2021

Tevredenheids-onderzoek ecologisch maaibeheer

VVD

In 2021 zijn we in samenwerking met waterschap en Staatsbosbeheer gestart met het ecologisch beheren van onze bermen. Dit komt voort uit de wet Natuurbescherming als gevolg waarvan wij als gemeente verplicht zijn om bij onderhouds-werkzaamheden aan groen de natuurwaarden zo veel mogelijk te respecteren. Dit vraagt om een andere manier van maaien. Tijdens het eerste jaar zijn er bij de gemeente veel vragen en opmerkingen binnen gekomen over deze nieuwe manier van maaien. Verreweg de meeste vragen hadden betrekking op de uitvoering van het maaibestek. Dit is via raadsmededeling (RD2100280) medegedeeld en heeft te maken met dat de aannemer niet voldoende werkte volgens de contractuele afspraken. Het contract met deze aannemer is dan ook opgezegd. Daarnaast is het ecologisch beheren van bermen nieuw voor de gemeente waardoor er nog verbeterpunten waren in het bestek. Deze hadden voornamelijk te maken met de manier van maaien, de frequentie en de aanwezige zichthoeken. Na het ontbinden van het maaibestek afgelopen winter zijn alle verbeterpunten geëvalueerd waarna het bestek is aangepast en inmiddels opnieuw is aanbesteed. Wij gaan er vanuit dat deze wijzigingen in combinatie met een nieuwe aannemer er voor zorgen dat veel vragen en opmerkingen van bewoners weggenomen worden. Er wordt gewerkt aan informatie voor bewoners dat gedeeld zal worden via de gemeentelijke kanalen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het nieuwe maaiseizoen zullen wij eventuele vragen en opmerking evalueren en waar nodig bijsturen. De motie is hiermee afgehandeld.

M023

10-11-2022

Nu even niet

Gewoon Lokaal!, VVD, Progressief Samen

Wordt betrokken bij het Collegeactieprogramma.

M024

10-11-2022

Dubbele herplantplicht

D66

Wij gaan dit zover financieel en kijkend naar de ruimte mogelijk is inpassen in de projecten die op korte termijn op de planning staan. Vervolgens zullen wij de wijziging onderzoeken op haalbaarheid en zoeken naar alternatieve plantlocaties. Daarnaast zullen wij inzichtelijk maken wat de consequenties zijn voor het vervangen en onderhouden van de bomen.

M025

26-1-2023

Aanleg zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

CDA, Fractie Verbeek, Volkspartij, Stem0167

Wij gaan een selectie maken van de gemeentelijke gebouwen die hiervoor in aanmerking komen en daarbij een prioritering toekennen. Inmiddels lopen de voorbereidingen van het ontwerp en realisatie zodat - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk kan plaats vinden. Voor iedere aanleg zal een krediet aan de Raad worden voorgelegd.

M026

30-3-2023

Hoge Nood

D66, Volkspartij

Het eerste gedeelte van de motie is uitgevoerd. De gemeente heeft zich aangesloten bij de Hoge Nood en zijn er raamstickers beschikbaar. Zo zijn er door middel van verschillende communicatiekanalen oproepen gedaan aan ondernemers om zich aan te sluiten bij de Hoge Nood beweging van de gemeente Steenbergen. In het centrum van Steenbergen hebben een negental ondernemers zich aangemeld, waardoor het centrum een dekkend netwerk kent. Aanvullend hierop brengen we de mogelijkheid tot gebruik openbaar toegankelijke toiletten onder de aandacht bij toeristen en recreanten met de nieuwe citymap van Steenbergen. De andere kernen blijven nog achter met nieuwe aanmeldingen. Om toch een netwerk van openbaar toegankelijke toiletten in de gemeente te bewerkstelligen is er voor de begroting van 2024 budget gevraagd. De motie is hiermee afgehandeld.

M027

30-3-2023

Evenementenbeleid

D66, CDA, Volkspartij

De motie is ter vergadering door de wethouder omarmd. Op 18 september 2023 heeft de beeldvormende vergadering plaatsgevonden.

M028

13-7-2023

Menstruatiearmoede

Gewoon Lokaal, Progressief Samen, VVD

Uit een recent uitvraag is gebleken dat de scholen in de gemeente Steenbergen niet in het bezit zijn van een menstruatiekastje. Op iedere school zijn wel middelen beschikbaar voor de leerlingen. Bij de leerlingen is bekend waar zij terecht kunnen. In lijn met de motie menstruatie armoede zal in 2024 overlegd worden met scholen en maatschappelijke partners welke mogelijkheden er zijn om de uitgifte van menstruatiemiddelen waar nodig laagdrempeliger te maken.

M029

13-7-2023

Bladkorven

Volkspartij, CDA

Wij gaan komend najaar invulling geven aan deze motie door bladkorven te plaatsen op locaties waar bewoners daarom vragen en laten deze door de Buitendienst leegzuigen. Wel merken wij op dat uit ervaringen met proefplaatsingen is gebleken dat er allerlei verontreinigingen in werden aangetroffen waardoor het primaire doel werd overschaduwd. Mocht zich iets dergelijks weer voordoen, komen wij graag terug bij de Raad.

M030

13-7-2023

Navigatie A4

Volkspartij

Momenteel wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om richting bedrijven van navigatiesystemen de voorkeursroute naar Steenbergen in haar geheel via afslag 25 Steenbergen van de A4 te laten lopen en wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor de verkeersstromen in Steenbergen van deze mogelijke wijziging. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2024 een raadsmededeling uw doen toekomen.

M031

13-7-2023

Dagje Steenbergen

VVD, Gewoon Lokaal, Progressief Samen

Er is navraag gedaan bij REWIN met betrekking tot plaatsen van een bord om passanten te wijzen op een dagje Steenbergen. REWIN heeft aangegeven dat zij dergelijke borden niet meer plaatsen. Wel zijn een aantal tips gedeeld en is uitvraag gedaan bij de gemeente Bergen op Zoom. Zij hebben namelijk ook een bord/doeken langs de A4 staan om mensen te wijzen op een dagje Bergen op Zoom.

M032

13-7-2023

Verhuizing Vraagwijzer en herinrichting raadzaal

Progressief Samen, Gewoon Lokaal, VVD

Planning en proces staan vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting 2024. De motie is hiermee afgehandeld.

M033

13-7-2023

Cameratoezicht bushalte Dinteloord

Stem0167, CDA, Volkspartij

Er loopt een onderzoek. In het najaar 2023 volgt hierover de rapportage.