Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma

Taakveld

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Mens en Samenleving

0.10

Mutaties reserves

80.326

80.326

80.326

72.111

4.2

Onderwijshuisvesting

-824.592

-769.925

-743.202

-729.226

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-820.300

-820.606

-820.838

-821.838

5.1

Sportbeleid en activering

-260.615

-258.989

-258.989

-258.989

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.882.437

-1.888.807

-1.886.828

-1.887.950

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.379.967

-2.379.746

-2.379.746

-2.379.746

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.168.083

-1.206.108

-1.215.108

-1.215.108

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

-2.869.408

-2.869.408

-2.869.408

-2.869.408

6.71B

Begeleiding (WMO)

-1.471.143

-1.471.143

-1.471.143

-1.471.143

6.71C

Dagbesteding (WMO)

-1.641.618

-1.641.618

-1.641.618

-1.641.618

6.71D

Overige maatwerkarrang. (WMO)

-10.517

-9.043

-9.043

-9.043

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

6.72B

Jeugdhulp behandeling

-1.415.000

-1.371.648

-1.111.538

-1.111.538

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

-310.000

-300.502

-243.517

-243.517

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-140.872

-140.152

-140.152

-140.152

6.73A

Pleegzorg

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

6.73B

Gezinsgericht

-1.135.000

-1.100.227

-891.587

-891.587

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

-404.000

-391.623

-317.358

-317.358

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-55.200

-55.200

-55.200

-55.200

6.74C

Gesloten plaatsing

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

-98.000

-98.000

-98.000

-98.000

6.81B

Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO)

-92.000

-92.000

-92.000

-92.000

6.82A

Jeugdbescherming

-153.394

-153.832

-153.832

-153.832

6.82B

Jeugdreclassering

-153.394

-153.833

-153.833

-153.833

7.1

Volksgezondheid

-1.174.748

-1.185.622

-1.184.681

-1.193.659

Totaal Prog.1

-18.704.962

-18.602.706

-17.982.295

-17.987.634

Kunst, cultuur en erfgoed

0.10

Mutaties reserves

11.911

11.911

11.911

11.911

5.3

Cultuurpres., cultuurprod. en cultuurpart.

-99.520

-110.316

-110.316

-110.316

5.5

Cultureel erfgoed

-199.556

-199.504

-199.590

-199.679

5.6

Media

-402.015

-403.408

-403.373

-403.335

Totaal Prog.2

-689.180

-701.317

-701.368

-701.419

Leefomgeving en duurzaamheid

0.10

Mutaties reserves

449.088

461.588

446.588

446.588

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.595.306

-1.631.840

-1.665.310

-1.709.688

1.2

Openbare orde en veiligheid

-922.208

-983.466

-972.398

-971.812

2.1

Verkeer en vervoer

-4.906.695

-4.913.071

-4.854.768

-4.803.211

5.2

Sportaccommodaties

-966.628

-903.928

-909.169

-884.981

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.7

Openb.groen en (openlucht)recreatie

-2.379.122

-2.385.827

-2.317.202

-2.291.504

7.2

Riolering

507.469

516.218

531.765

566.359

7.3

Afval

971.980

976.792

976.794

976.795

7.4

Milieubeheer

-836.855

-877.919

-854.964

-867.608

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-11.583

-11.679

-11.685

-11.693

8.1

Ruimte en leefomgeving

-608.545

-634.043

-633.818

-633.436

8.3

Wonen en bouwen

-406.872

-325.309

-323.932

-322.473

Totaal Prog.3

-10.705.277

-10.712.484

-10.588.099

-10.506.664

Economie, toerisme en recreatie

0.10

Mutaties reserves

69.298

69.298

69.298

69.298

2.3

Recreatieve havens

-150.094

-156.550

-155.728

-154.591

3.1

Economische ontwikkeling

-605.928

-561.444

-543.133

-543.132

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-47.994

-47.983

-47.983

-47.983

3.4

Economische promotie

25.822

25.822

25.822

25.822

5.7

Openb. groen en (openlucht) recreatie

-219.127

-235.535

-220.384

-235.164

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-90.364

-87.465

-84.236

-84.236

6.3

Inkomensregelingen

-2.122.825

-1.983.133

-1.834.521

-1.768.521

6.4

WSW en beschut werk

-2.854.282

-2.755.062

-2.599.879

-2.549.127

6.5

Arbeidsparticipatie

-334.540

-334.540

-334.540

-334.540

Totaal Prog.4

-6.330.034

-6.066.592

-5.725.284

-5.622.174

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

-1.749.007

-1.800.393

-1.803.385

-1.814.142

0.10

Mutaties reserves

398.207

215.943

214.867

213.953

0.2

Burgerzaken

-531.450

-531.242

-529.904

-529.925

0.4

Overhead

-10.938.409

-10.341.029

-10.321.673

-9.761.670

0.5

Treasury

-14.705

-15.248

-15.743

-16.239

0.61

OZB woningen

2.877.195

2.877.338

2.877.338

2.877.338

0.62

OZB niet-woningen

2.186.713

2.186.713

2.186.713

2.186.713

0.64

Belastingen overig

85.226

85.226

85.226

85.226

0.7

Alg. uitk. en overige uitk. Gem.fonds

45.568.674

46.743.792

47.208.766

44.266.319

0.8

Overige baten en lasten

-1.323.991

-1.519.001

-1.821.159

-2.060.682

Totaal Prog. 5

36.558.453

37.902.099

38.081.046

35.446.891

Saldo

129.000

1.819.000

3.084.000

629.000