Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma

Taakveld

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Mens en Samenleving

0.10

Mutaties reserves

80.326

80.326

72.111

70.249

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-887.429

-887.661

-888.661

-889.661

5.1

Sportbeleid en activering

-191.151

-176.151

-176.151

-176.151

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.782.365

-1.781.332

-1.783.646

-1.786.218

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.680.890

-2.680.890

-2.680.890

-2.680.890

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.232.743

-1.241.743

-1.241.743

-1.241.743

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

-3.614.117

-3.614.117

-3.614.117

-3.614.117

6.71C

Dagbesteding (WMO)

-1.831.689

-1.831.689

-1.831.689

-1.831.689

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-9.043

-9.043

-9.043

-9.043

6.72B

Jeugdhulp behandeling

-1.520.454

-1.216.992

-1.216.992

-1.216.992

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

-310.000

-243.517

-243.517

-243.517

6.73A

Pleegzorg

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

6.73B

Gezinsgericht

-1.135.000

-891.587

-891.587

-891.587

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

-404.000

-317.358

-317.358

-317.358

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-55.200

-55.200

-55.200

-55.200

6.74C

Gesloten plaatsing

-322.000

-304.000

-304.000

-304.000

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

-104.484

-104.484

-104.484

-104.484

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-111.191

-111.191

-111.191

-111.191

6.82A

Jeugdbescherming

-179.832

-179.832

-179.832

-179.832

6.82B

Jeugdreclassering

-153.833

-153.833

-153.833

-153.833

7.1

Volksgezondheid

-1.290.350

-1.309.438

-1.331.438

-1.353.438

Totaal Prog.1

-20.479.034

-19.748.714

-19.770.958

-19.794.017

Kunst, Cultuur en Erfgoed

0.10

Mutaties reserves

11.911

11.911

11.911

11.911

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-226.029

-125.279

-125.279

-125.279

5.5

Cultureel erfgoed

-153.454

-153.540

-153.629

-153.722

5.6

Media/Bibliotheek

-377.408

-377.607

-377.817

-378.037

Totaal Prog.2

-744.980

-644.515

-644.814

-645.127

Leefomgeving en Duurzaamheid

0.10

Mutaties reserves

447.396

432.396

382.396

370.976

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.672.228

-1.734.750

-1.787.194

-1.838.662

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.022.158

-1.010.554

-1.009.465

-1.008.651

2.1

Verkeer en vervoer

-4.844.125

-4.867.038

-4.733.633

-4.690.751

5.2

Sportaccommodaties

-1.031.408

-1.034.713

-1.009.278

-1.006.576

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.970.092

-2.889.584

-2.810.906

-2.785.398

7.2

Riolering

523.237

605.909

619.713

652.635

7.3

Afval

986.883

986.885

986.886

986.887

7.4

Milieubeheer

-1.040.948

-1.029.228

-1.051.228

-1.075.228

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-17.438

-17.474

-17.514

-17.555

8.1

Ruimte en leefomgeving

-889.720

-814.720

-814.720

-814.720

8.3

Wonen en bouwen

-656.858

-221.534

-219.498

-219.512

Totaal Prog.3

-12.187.459

-11.594.405

-11.464.441

-11.446.555

Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

0.10

Mutaties reserves

69.298

69.298

69.298

69.298

3.1

Economische ontwikkeling

-653.849

-635.538

-635.538

-635.538

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-84.370

-84.370

-84.370

-84.370

3.4

Economische promotie

33.460

33.460

33.460

33.460

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-244.848

-209.848

-212.348

-197.348

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-83.668

-80.439

-80.439

-80.439

6.3

Inkomensregelingen

-2.484.779

-2.506.167

-2.284.917

-2.221.167

6.4

WSW en beschut werk

-3.171.756

-2.874.231

-2.830.813

-2.752.932

6.5

Arbeidsparticipatie

-334.540

-334.540

-334.540

-334.540

Totaal Prog.4

-7.096.369

-6.763.692

-6.501.524

-6.344.893

Bestuur en Dienstverlening

0.1

Bestuur

-1.882.292

-1.881.292

-1.898.057

-1.917.057

0.10

Mutaties reserves

215.943

-215.133

428.953

427.927

0.2

Burgerzaken

-687.939

-686.622

-686.659

-682.189

0.4

Overhead

-11.943.432

-11.554.817

-11.211.836

-11.212.151

0.5

Treasury

-266.230

-257.149

-248.151

-239.150

0.61

OZB woningen

2.900.447

2.970.447

2.970.447

2.970.447

0.62

OZB niet-woningen

2.304.713

2.304.713

2.304.713

2.304.713

0.64

Belastingen overig

96.226

96.226

96.226

96.226

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

51.006.959

51.360.805

47.081.777

47.361.312

0.8

Overige baten en lasten

-401.815

-736.744

-960.840

-1.241.129

Totaal Prog. 5

41.342.580

41.400.434

37.876.573

37.868.949

Saldo

834.738

2.649.108

-505.164

-361.643