Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma

Taakveld

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Mens en Samenleving

0.10

Mutaties reserves

150.326

80.326

71.522

71.522

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-6.477

-6.477

-6.477

-6.477

4.2

Onderwijshuisvesting

-743.710

-740.462

-721.809

-721.809

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-826.906

-827.094

-827.400

-827.632

5.1

Sportbeleid en activering

-296.268

-255.807

-254.181

-254.181

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.447.198

-2.465.190

-2.489.849

-2.498.849

6.2

Wijkteams

-1.957.734

-1.957.163

-1.955.171

-1.955.171

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-919.815

-923.702

-926.727

-926.727

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.878.376

-5.877.941

-5.876.467

-5.876.467

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.805.876

-3.789.247

-3.788.528

-3.788.528

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-407.955

-410.828

-413.786

-413.786

7.1

Volksgezondheid

-1.224.396

-1.218.438

-1.224.916

-1.232.701

Totaal Programma 1

-18.364.385

-18.392.023

-18.413.789

-18.430.806

Kunst, Cultuur en Erfgoed

0.10

Mutaties reserves

144.911

11.911

-7.574

-7.574

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-229.845

-96.447

-107.243

-107.243

5.5

Cultureel erfgoed

-166.392

-161.124

-146.106

-146.106

5.6

Media

-364.461

-327.598

-322.998

-322.998

Totaal Programma 2

-615.787

-573.258

-583.921

-583.921

Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid

0.10

Mutaties reserves

707.652

585.299

671.224

656.224

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

-1.500.050

-1.527.475

-1.547.362

-1.573.462

1.2

Openbare orde en Veiligheid

-846.512

-846.243

-844.352

-844.352

2.1

Verkeer, wegen en water

-4.791.546

-4.760.175

-4.757.676

-4.752.676

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

-1.094.355

-951.162

-1.039.502

-1.039.502

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.413.004

-2.185.144

-2.176.035

-2.176.035

7.2

Riolering

614.522

569.759

571.085

573.641

7.3

Afval

942.834

942.821

942.577

942.819

7.4

Milieubeheer

-825.786

-824.582

-823.262

-834.542

7.5

Begraafplaatsen

-35.464

-36.304

-35.793

-35.793

8.1

Ruimtelijke Ordening

-1.210.439

-1.220.420

-917.854

-917.854

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

-137.929

-97.328

-93.130

-93.130

Totaal Programma 3

-10.590.077

-10.350.954

-10.050.080

-10.094.662

Economie, Toerisme en Recreatie

0.10

Mutaties reserves

179.374

69.374

69.174

69.174

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

22.153

5.153

5.153

5.153

2.3

Recreatieve Havens

-150.514

-149.757

-149.562

-149.562

3.1

Economische ontwikkeling

-338.160

-339.304

-339.813

-341.502

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

-68.095

-68.089

-68.069

-68.069

3.4

Economische promotie

20.141

20.141

20.141

20.141

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-311.070

-270.872

-240.633

-240.633

6.3

Inkomensregelingen

-1.492.512

-1.427.541

-1.283.950

-1.149.109

6.4

Begeleide participatie

-3.152.864

-2.977.559

-2.928.600

-2.793.709

6.5

Arbeidsparticipatie

-2.899

-2.899

-2.899

-2.899

Totaal Programma 4

-5.294.446

-5.141.353

-4.919.058

-4.651.015

Bestuur en Dienstverlening

0.1

Bestuur

-1.814.796

-1.718.108

-1.733.707

-1.733.707

0.10

Mutaties reserves

556.535

309.656

240.698

240.697

0.2

Burgerzaken

-430.113

-392.303

-391.439

-391.439

0.4

Ondersteuning organisatie

-8.938.771

-8.585.834

-8.322.188

-8.299.188

0.5

Treasury

25.523

25.523

25.523

25.523

0.61

OZB woningen

2.715.797

2.725.998

2.726.141

2.726.141

0.62

OZB niet-woningen

2.098.033

2.098.033

2.098.033

2.098.033

0.64

Belastingen Overig

85.226

85.226

85.226

85.226

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

42.215.509

41.392.223

41.423.319

41.639.750

0.8

Overige baten en lasten

-406.248

-840.826

-1.233.758

-1.169.632

Totaal Programma 5

36.106.695

35.099.588

34.917.848

35.221.404

Totaal Programma's

1.242.000

642.000

951.000

1.461.000