Verantwoording 213a onderzoek naar de restant kredieten

Op 28 augustus 2023 is in het auditcommittee een toelichting gegeven van de opzet van het onderzoek naar de (restant) investeringskredieten per 31-12-2022. Omdat het aantal investeringskredieten dat elk jaar wordt doorgeschoven naar het volgende jaar steeds verder toeneemt, hebben wij opdracht gegeven aan de concerncontroller om een 213a onderzoek uit te voeren. Het doorschuiven van investeringskredieten heeft immers een aantal ongewenste effecten:

  • We nemen kapitaallasten (afschrijvings- en rentekosten) op in de begroting die niet realistisch zijn. Deze financiële ruimte had de raad ook anders kunnen bestemmen;
  • We houden in de organisatie een werkvoorraad in stand die elk jaar stapelt. Dat leidt tot problemen in de capaciteit.
  • De liquiditeitsplanning, waarop we de geldbehoefte afstemmen, gaat mank.

Het onderzoek heeft zich gericht op: a) het speelveld, welke investeringen lopen over de toegestane 2 jaartermijn, is er sprake van een goede onderbouwing, welke investeringskredieten kunnen vervallen en als laatste wat zijn de leerpunten om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Resultaten op hoofdlijnen

In het onderzoek zijn alle investeringskredieten die per 31-12-2022 (jaarstukken) zijn doorgeschoven beoordeeld. Dat zijn er in aantal 67 (na clustering) en in geld € 11,8 miljoen. De oudste kredieten stammen nog uit 2017. Voorbeelden hiervan zijn de Ecologische Verbindingszones, speelvoorzieningen en groenbeheer.

Gebleken is dat de onderbouwing voor het doorschuiven ven een investeringskrediet over het algemeen te summier is. Dat geldt niet alleen voor de achterliggende reden van het doorschuiven, maar ook wordt er onvoldoende concreet aangegeven wanneer de uitvoering wel wordt afgerond. Ook wordt over het algemeen niet aangegeven welk bedrag er nog nodig is de activiteiten uit te kunnen voeren.

Om beter zicht te krijgen op de achterliggende redenen, is er een extra stap gezet. Alle 67 kredieten zijn extra grondig bekeken op de redenen. Hieruit kwam het beeld dat het in de meeste gevallen gaat om gebrek aan capaciteit, het wachten op andere disciplines (bijvoorbeeld wegen moet wachten op riolen), het ontbreken van onderliggende beleidskaders (bijvoorbeeld voor het maatschappelijk vastgoed), langere looptijd van het project, bijvoorbeeld door inspraakprocedures, stagnerende voortgang en scopewijzigingen in het project zelf. In vrijwel alle gevallen was er sprake van een combinatie van redenen.

Met dit inzicht in het achterhoofd zijn de individuele investeringskredieten beoordeeld op de vraag: kan het krediet vervallen of moet het worden behouden? De resultaten zijn vastgelegd in een tabel aan het eind van deze bijlage. Om de vraag te kunnen beantwoorden is een normenkader opgesteld. Belangrijke criteria hierin: is er besluitvorming dat het krediet alsnog wordt aangewend, zijn er harde planningen aanwezig en zijn de verplichtingen aangegaan (aanbesteding of contract) en hebben we de capaciteit in de organisatie aantoonbaar beschikbaar (afdelingsplanning).

Van de 67 beoordeelde kredieten kunnen er 27 worden behouden, 11 geheel vrijvallen en 5 gedeeltelijk vrijvallen. In verband met het onderzoek naar lease van rollend materieel zijn 10 voorlopig geparkeerd, in afwachting van de resultaten. Van 14 kredieten, vooral in de openbare ruimte, is de afspraak gemaakt de kredieten, na afwikkeling van de lopende verplichtingen in 2023, volledig te laten vrijvallen en vanaf 2024 een nieuwe en realistische planning te maken, waarbij de capaciteit is gewaarborgd en waarbij een actualisatie heeft plaatsgevonden van het investeringsbedrag naar het actuele prijspeil.

In totaal heeft het 213a onderzoek geleid naar een vrijval van kapitaallasten van € 255.100.

Leer- en actiepunten

Het grootste deel van de kredieten heeft betrekking op het beheer van de openbare ruimte en accommodaties. Dat zijn werkzaamheden die projectmatig worden opgepakt. Via een aantal projectfases. Deze projectmatige benadering vinden we nog niet terug in de investeringsplanning. Investeringen worden nu nog vaak in één bedrag geraamd voor een volledige jaarschijf, terwijl daar verschillende projecten onder vallen die zich in verschillende fasen bevinden. We moeten toe naar een investeringsplanning per project met daarin onderscheid in de fasen: voorbereiding – uitvoering – nazorg. Als de uitvoering in meerdere jaren plaatsvindt, dan wordt dat ook in de verschillende jaarschijven van de investeringsplanning opgenomen. Deze systematiek moet bijdragen aan een beter inzicht wat er gebeurd in een project en daarmee een betere sturing. Dat hebben we niet direct geregeld. Op weg naar de Perspectiefnota 2025 moet deze werkwijze worden ingebed.

Veel projecten worden momenteel doorgeschoven omdat de capaciteit ontbreekt. Daarbij is op voorhand onvoldoende getoetst of het past in de totale planning van het betreffende team. Dat is echter wel van groot belang, zeker als het gaat om integrale projecten (waarin onder andere wegen, riolen, openbare verlichting en groen) worden opgepakt. Er moet vanaf nu aantoonbaar worden vastgesteld dat de capaciteit aanwezig is. Dat gebeurt met een teamplan, waarin een overall planning wordt opgenomen.

De overige acties zijn gericht op een uniforme projectsturing en projectbewaking, waarin alle aspecten rondom het project worden belicht (geld, risico, organisatie, tijd, informatie en communicatie) en het maken van een protocol voor het doen van voorstellen voor overheveling. Ook moet de administratie zo worden ingericht dat projecten beter kunnen worden geregistreerd.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in onderstaande tabel:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

Soort

Toelichting

Voorstel

Afboeking

Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle invest. 2023

19.632

7.974

11.658

Vastgoed

De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.. Het krediet is inmiddels afgeboekt met de Tussenrapportage 2023.

Behouden

-

Aanpassingen pand Blauwstraat 30

350.000

6.755

343.245

Vastgoed

Dit investeringskrediet is met de begroting 2022 beschikbaar gesteld om - in afwachting van herontwikkelingsplannen (5-10 jaar) - samen met partners een verhuurconcept te ontwikkelen. Tot op heden zijn er, los van het maken van een ontwerp - geen concrete uitgaven gedaan die wijzen op realisatie van dit concept. Kijkend naar de spelregels van de investeringen dient dit aan het eind van het jaar te vervallen. Mochten er nieuwe, concrete plannen zijn, dan dient opnieuw krediet aangevraagd te worden

Geheel vrijvallen

343.245

Herinrichting N259

3.678.421

3.223.626

454.795

Wegen

Voor de afronding van dit project is nog een bedrag nodig van € 100.000. Hieraan ligt een raming ten grondslag. Een deel is al in uitvoering genomen.

Gedeeltelijk vrijvallen

354.795

Centrum Haven Dinteloord

1.500.000

1.255.029

244.971

Wegen

Krediet is niet meer noodzakelijk. De civieltechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Geheel vrijvallen

234.971

Vervangen straatnaambordjes

50.000

-

50.000

Verkeer

De voorbereidende stappen zijn gezet. De opdrachten worden nog dit jaar verstrekt.

Behouden

-

Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030

1.725.000

332.815

1.392.185

Verkeer

Nog in het jaar 2023 konden alle in uitvoering gegeven verkeersmaatregelen worden ingepast in lopende projecten, waarmee er synergie kan worden behaald en de middelen nog efficiënter worden ingezet. Het restant krediet wordt als deelbudget ingezet voor de lopende en nog uit te voeren verkeerskundige studies.

Na afwikkeling van verplichtingen 2023 geheel vrijvallen en nieuwe planning opvoeren in begroting 2024-2027.

1.292.185

Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord

112.500

1.295

111.205

Wegen

De voorbereidingen lopen. Er moet nog een vertaling worden gemaakt van het schetsontwerp naar voorlopig en definiteif ontwerp. Het krediet wordt niet volledig ingezet.

Gedeeltelijk vrijvallen

40.000

Vervanging kunstwerken

703.000

554.246

148.754

CT kunstwerken

Het gaat hier om oude kredieten die steeds zijn doorgeschoven. Het is niet duidelijk meer welke projecten hier precies aan ten grondslag hebben gelegen. Er is nu een volldig nieuwe planning gemaakt met alle werken die de komende periode tot en met 2025 moeten worden aangepakt, ook de vervangingen. Er wordt nog bekeken welke opdrachten er lopen en welke kosten hiervoor nog in rekening worden gebracht in 2023, maar dat is beperkt. In de begroting 2024 en verder wordt deze nieuwe planning van de investeringen opgenomen (op basis van projecten). De projecten zijn opgenomen in de afdelingsplanning van 2024-2027. De capaciteot is hiermee geborgd.

Na afwikkeling van verplichtingen 2023 geheel vrijvallen en nieuwe planning opvoeren in begroting 2024-2027.

1.524.302

Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)

1.069.515

28.174

1.041.341

CT kunstwerken

Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)

387.171

6.040

381.131

CT kunstwerken

Vervanging wegen 2022

821.313

-

821.313

Wegen

Er is een onderbouwing aangeleverd van de nog uit te voeren projecten voor de komende jaren. Ook de projecten die vertraging hebben opgelopen zijn hierin meegenomen. De projecten maken deel uit van afdelingsplanning 2023-2027. De capaciteit en het geld zijn beide geborgd. Er resteert over de hele periode een overschot van € 386.476. We laten we dit krediet, na afwikkeling van de verplichting 2023 (Fietspaden Blauwstraat 256.813) vervallen en nemen de projecten op in de begroting 2024-2027.

Na afwikkeling van verplichtingen 2023 geheel vrijvallen en nieuwe planning opvoeren in begroting 2024-2027.

564.500

Restauratie coupure Kruisland

21.500

20.632

868

Kunst

Inmiddels afgewikkeld na Tussenrapportage 2023

Behouden

Verv. Masten openb.verlichting 2021

191.400

77.890

113.510

OV

Er is een onderbouwing aangeleverd van de nog uit te voeren projecten voor de komende jaren. Ook de projecten die vertraging hebben opgelopen zijn hierin meegenomen. De projecten maken deel uit van afdelingsplanning 2023-2027, derhalve geborgd. De capaciteit en het geld zijn beide geborgd. Omdat we de slag willen maken om voor het krediet niet de jaarschijf op te nemen, maar de verschillende projecten (locaties), laten we dit krdiet, na afwikkeling van de verplichgting 2023 (vervanging armaturen 85.000) vervallen en nemen de projecten op in de begroting 2024-2027.

Na afwikkeling van verplichtingen 2023 geheel vrijvallen en nieuwe planning opvoeren in begroting 2024-2027.

357.905

Verv. Armaturen openb.verlichting 2021

325.637

47.022

278.615

OV

Verv. masten openbare verlichting 2022

14.858

-

14.858

OV

Verv. armaturen openbare verlichting 2022

42.932

-

42.932

OV

Vervanging toplaag tennispark Steenbergen

195.923

-

195.923

Vastgoed

In de raadsvergadering van juni 2023 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor de vervanging van toplagen, het realiseren van padelbanen en het verstrekken van lening. In de financiele dekking is dit investeringskrediet aangesproken. Noot: bedrag van dit investeringskrediet is inmiddels opgehoogd naar € 304,000 (ivm duurdere inlage).

Behouden

-

Vervanging toplaag sportpark Dinteloord

350.000

-

350.000

Vastgoed

Dit investeringsbedrag, dat inmiddels is verhoogd naar 850.000, is bedoeld voor de vervanging van de toplaag van twee kunstgrasvelden. Er is inmiddels een procesvoorstel gemaakt om te starten met een aanbesteding. Omdat er mogelijk sprake is van een heronwikkeling op een gedeelte van deze locatie, kan dit leiden tot aanpassing van de plannen voor de twee velden. Hierover is ten tijde van het onderzoek nog geen duidelijkheid. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is deze duidelijkheid er waarschijnlijk wel. Waar nodig wordt het krediet op dat moment aangepast.

Behouden

-

Kantplanken kunstgrasvelden

76.000

64.380

11.620

Vastgoed

Bij het aanbrengen van kantplanken is het wettelijk verplicht een uitloopstrook te realiseren om te voorkomen dat rubberdeeltjes in de de gornd terecht komen. Wettelijke verplichting om uitloopstrook aan te brengen. Kunnen we niet onderuit. Het bedrag is noodzakelijk om deze stroken aan te laten brengen.

Behouden

-

Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer

40.000

-

40.000

Vastgoed

In de raadsvergadering van juni 2023 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor de vervanging van toplagen, het realiseren van padelbanen en het verstrekken van lening. In de financiele dekking is dit investeringskrediet aangesproken. Noot: bedrag van dit investeringskrediet is inmiddels opgehoogd naar € 100.000.

Behouden

-

Vervanging badafdekking zwembad de Meermin

119.000

-

119.000

Vastgoed

Er is reeds opdracht verstrekt voor de vervanging van twee besturingskasten en levering van motoren in veband met de technische staat. Opdrachtwaarde hiervan bedraagt € 17.000. De vervanging van de badafdekking kan echter nog 2 tot 3 jaar duren.
Omdat de investering een aantal jaren opschuift, dient deze op dit moment vrij te vallen. Het laten staan van een krediet langer dan twee is in strijd met de financiele spelregels. Dat betekent voor nu dat het vrijvalt. Bij noodzaak wordt de investering opnieuw opgevoerd.

Gedeeltelijk vrijvallen

94.000

Klimramen sporthal de Buitelstee

36.300

1.898

34.402

Vastgoed

Er is hier sprake van een ettelijke verplichting: klimramen moeten voldoen aan de eisen. Er is een hoog risico aanwezig als dit niet plaatsvindt.aan te. Het is blijven liggen door het ontbreken van capaciteit. Dat is nu geregeld. De opdracht is inmiddels verstrekt.

Behouden

-

Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

-

95.000

Vastgoed

De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Afrekening volgt.

Behouden

-

Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen

636.000

30.526

605.474

Groen

Loopt momenteel, het bedrag wordt volledig ingezet. Goed onderbouwd.

Behouden

-

Realisatie ecologische verbind.zones 2017

150.000

35.440

114.560

Natuur

Het aanbrengen van EVZ's is in beginsel een wettelijke plicht. In Steenbergen is destijds ingezet op 5 projecten. Daarna is er een 6e project bijgekomen in het kader van de AFC ontwikkeling. Er zijn nauwelijks uitgaven geweest. Op dit moment staat er 1 project op het punt om van start te gaan. Dat is Vliet Ligne Noord. Het bedrag wat benodigd is voor de realisatie van deze ene EVZ slokt vermoedelijk het volledige EVZ budget op. Zicht op de andere EVZ's is er niet (m.u.v. die in het AFC). Ook de capaciteit om hierop in te zetten ontbreekt.
Bedragen nu inzetten voor de realisatie van de EVZ Vliet Ligne Noord. In de tussentijd onderzoeken welke verplichtingen er liggen en of er nog een beroep kan worden gedaan op de eerder toegezegde subsidies.
Bij de perspectiefnota 2025 op basis van dit nieuwe beeld nieuwe voorstellen doen waar nodig.

Behouden

-

Realisatie ecologische verbind.zones 2018

200.000

24

199.976

Natuur

Realisatie Ecologische verbind.zones 2019

350.000

-

350.000

Natuur

Verb. regionale kering Westlandse Watergang

275.000

-

275.000

Water

Er is op dit moment geen zicht op een mogelijke start van dit project. Op ambtelijk niveau is vanuit het Waterschap bepaald dat dit project niet is meegenomen in het bovenliggende project Verbetering Regionale Keringen. Het krediet staat al open vanaf 2021 en heeft de tweejaarstermijn inmiddels bereikt.

Geheel vrijvallen

275.000

Containertuintjes 2022

100.000

-

100.000

Afvalbeleid

Er ligt een opdracht van de raad om een proef te starten. Er is uitvoering gegeven aan deze proef in de kern Nieuw-Vossemeer op 5 locaties. De resultaten worden - via een enquete onder de bewoners - teruggekoppeld naar de raad. Pas dan wordt een besluit genomen of dit verder uitgerold gaat worden naar de andere kernen. Op dat moment moet de raad ook bepalen welk bedrag ze hier voor willen inzetten (integraal afwegen!). De kosten voor de verdere uitrol naar de andere kernen zijn echter al in de investeringsbegroting opgenomen.

Geheel vrijvallen

100.000

Groenbeheerplan 2022

208.629

56.865

151.764

Groen

Evenals bij krediet voor wegen is volledig in beeld wat er nodig is voor de integrale projecten voor de komende twee jaar. De projecten zijn in inmiddels in voorbereiding genomen. Afgesproken is dat - binnen de beschikbare ruimte voor groen in 2023 en verder - het klaprozenveld in Welberg als project wordt meegenomen. Hier wordt een concreet voorstel gemaakt voor het college.
Wat betreft de capaciteit is vastgesteld dat met alle projecten die in voorbereiding zijn genomen in het teamplan van BRA rekening is gehouden. Er zijn in 2023 kosten gemaakt en zijn er verplichtingen aangegaan. en laten daarom het restant krediet niet volledig vrijvallen.

Na afwikkeling van verplichtingen 2023 geheel vrijvallen en nieuwe planning opvoeren in begroting 2024-2027.

-

Groenbeheerplan 2022 bomen buitengebied

60.000

8.610

51.390

Groen

Er is een onderbouwing aangeleverd voor de kosten die er aan zitten te komen. Ook de capaciteit is hiervoor opgenomen. Er is vanuit het team aangegeven dat de kosten nog in 2023 worden gemaakt. Per 31-12-2023 is het investeringskrediet geheel aangewend.

Behouden

-

Vervanging speeltoestellen 2020

33.400

-

33.400

Spelen

Voor spelen en bewegen is een beleidsnota opgesteld. Vervolgens wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om de locaties, waar sprake is van achterstallig onderhoud, in 2024 aan te pakken. Het uitvoeringsprogramma is gereed in het 1e kwartaal van 2024. Darbij zal sprake zijn van participatietrajecten. Vervolgens gaat de uitvoering van start. Een eerste doorrekening wijst uit dat alle beschikbare investeringskredieten moeten worden ingezet om deze inhaalslag te kunnen maken.
Omdat er sprake is van erg oude kredieten is het voorstel om de kredieten vrij te laten vallen en onder te brengen in een nieuw krediet "wegwerken achterstanden speelvoorzieningen". Het uitvoeringsprogramma is daarbij leidend.

Na afwikkeling van verplichtingen 2023 geheel vrijvallen en nieuwe planning opvoeren in begroting 2024-2027.

223.164

Vervanging speeltoestellen 2021

77.800

-

77.800

Spelen

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

-

141.250

Spelen

Natuurspeeltuin Dinteloord

50.000

-

50.000

Spelen

Dit project is in voorbereiding, samen met de bewoners. Er is sprake van een right tot challenge project. We zijn als gemeente verplicht om de verplichting richting initiatiefnemers na te komen. Realisatie vindt plaats in 2024.

Behouden

-

* Vervanging riolering 2022

1.654.732

-

596.000

Riolering

Dit investeringskrediet is in 2022 al naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het GRP. Het aangepaste bedrag is vervolgens overgehelevd naar 2023. Aanvankelijk stonden er tegenover dit investeringsbedrag projecten in de planning. Deze projecten zijn echter nog niet over de volle breedte in uitvoering gebracht. Er zijn wel uitgaven gedaan voor de projecten die wel lopen, maar voor het overgrote deel is het investeringskrediet niet aangewend.
Dit krediet dient per 31-12 -2023 te vervallen. Er wordt een nieuwe, realistische, planning opgesteld voor de jaren 2024 en verder. Daarbij worden de eerste twee jaar geprogrammeerd, de overige twee jaar is meer een doorkijk. De projecten waarvoor dit krediet was bestemd worden betrokken in de nieuwe planning. Ook wordt er een nieuw dekkingsplan gemaakt voor deze planning.
De kosten die in 2023 nog worden gemaakt voor de lopende projectenworden nog gedekt vanuit het bestaande krediet. dat is echter beperkt. Vooralsnog wordt € 50.000 aangehouden.

Gedeeltelijk vrijvallen

546.000

Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

-

200.000

Riolering

Dit investeringskrediet is in 2022 al naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het GRP. Het aangepaste bedrag is vervolgens overgehelevd naar 2023. Aanvankelijk stonden er tegelenoevr dit investeringsbedrag projecten in de planning. Deze projecten zijn echter nog niet over de volle breedte in uitvoering gebracht. Er zijn wel uitgaven gedaan voor de projecten die wel lopen, maar voor het overgrote deel is het investeringskrediet niet aangewend.
Dit krediet dient per 31-12 -2023 te vervallen. Er wordt een nieuwe, realistische, planning opgesteld voor de jaren 2024 en verder. Daarbij worden de eerste twee jaar geprogrammeerd, de overige twee jaar is meer een doorkijk. De projecten waarvoor dit krediet was bestemd worden betrokken in de nieuwe planning. Ook wordt er een nieuw dekkingsplan gemaakt voor deze planning.
De kosten die in 2023 nog worden gemaakt voor de lopende projectenworden nog gedekt vanuit het bestaande krediet. dat is echter beperkt. Vooralsnog wordt € 10.000 aangehouden.

Gedeeltelijk vrijvallen

190.000

Omgekeerd inzamelen (10 jr)

1.097.172

1.065.668

31.504

Afvalbeleid

De laatste werkzaamheden vinden plaats, waaronder de plaatsing van ondergrondse containers Buiten de Veste. Het bedrag zal volledig worden aangewend.
Dit bedrag dient te worden behouden. Huidige verplichtingen binnen dit krediet afwikkelen. Mocht bij de jaarrekening 2023 blijken dat het bedrag niet volledig is aangewend, dan dient het alsnog vrij te vallen.

Behouden

-

Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds

290.000

175.355

114.645

Afvalbeleid

Er is een onderbouwing aangeleverd voor de kosten die er aan zitten te komen. De verplichtingen richting leverancier is reeds aangegaan. Ook de capaciteit is hiervoor opgenomen. Er is vanuit het team aangegeven dat de kosten nog in 2023 worden gemaakt. Per 31-12-2023 is het investeringskrediet naar verwachting geheel aangewend.
Dit bedrag dient te worden behouden. Huidige verplichtingen binnen dit krediet afwikkelen. Mocht bij de jaarrekening 2023 blijken dat het bedrag niet volledig is aangewend, dan dient het alsnog vrij te vallen.

Behouden

-

Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

30.000

1.219

28.781

Afvalbeleid

De onderbouwing is voor deze post voldoende. Er is een opdacht vanuit de raad, de opdracht voor de werkzaamheden is inmiddels gegeven, er ligt een raming onder en de werkzaamheden worden december 2023 afgerond.
Dit bedrag dient te worden behouden. Huidige verplichtingen binnen dit krediet afwikkelen. Mocht bij de jaarrekening 2023 blijken dat het bedrag niet volledig is aangewend, dan dient het alsnog vrij te vallen.

Behouden

-

Herinrichting milieustraat 2021

1.053.900

1.045.049

8.851

Afvalbeleid

De uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond, maar er resteert nog een verplichting in het kader van de afwikkeling.

Behouden

-

Vervanging 2 containers milieustraat 2022

24.000

-

24.000

Afvalbeleid

In verband met de overgang naar Saver is deze niet meer nodig en kan vervallen.

Geheel vrijvallen

24.000

ICT omgevingswet

65.000

48.005

16.995

ICT

In 2023 geen uitgaven meer op gedaan. Wellicht komen er nog wat kosten aan voor koppelingen, maar daarvoor hoeft het krediet niet in de lucht te blijven. Deze worden waar nodig geboekt als operationele kosten.

Geheel vrijvallen

16.995

Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)

590.000

93.034

496.966

Gronden

De termijn voor deze investeringskredieten is ruimschoots verlopen. Het investeringsbudget wat destijds beschikbaar is gesteld, wordt niet meer aangewend voor dat doel.
Dit krediet kan komen te vervllen. Wellicht krijgt de gemeente nog te maken met afwikkelkosten. Op het moment dat dit concreet wordt, zal er een beroep gedaan worden op de Algemene Reserve / Risicoreserve.

Geheel vrijvallen

1.222.279

Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII

736.925

11.612

725.313

Gronden

Aankoop Franseweg 99a Steenbergen

313.750

282.866

30.884

Gronden

Met het oog op de sloop en het schoonmaken van de grond wordt dit krediet nog in 2023 ingezet. In het oorspronkelijke krediet is voor de sloop een bedrag van € 30.000 opgenomen. Naar verwachting pakken de kosten hoger uit. Het college heeft besloten de meerkosten ten laste te brengen van de risicoreserve (AR) en de raad te informeren via de Planning en Control documenten.

Behouden

-

Fietspad Linie van Eendracht

75.000

-

75.000

Economie

De subsidie voor dit projectis inmiddels toegekend. Dat betekent dat de weg vrij is om te komen tot voorbereiding van de uitvoering. Dit project is een collegeprioriteit in de begroting.

Behouden

-

Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)

100.000

-

100.000

Economie

Het traject van het fietspad ligt deels op het grondgebied Dinteloord (fase 1) en deels op het grondgebied Nieuw-Vossemeer( fase 2). Het trace Dinteloord komt niet van de grond vanwege bezwaren door omwonenden. Daarom zijn deze gelden in 2022 niet gebruikt.
Dit investeringskrediet dient te worden afgevoerd omdat er geen zicht is op realisatie en het krediet al twee jaar ongebruikt is (2022 en 2023), Daarmee is de tweejaarstermijn voorbij en dient het vrij te vallen.

Geheel vrijvallen

100.000

Herinrichting gemeentehuis

100.000

83.830

16.170

Vastgoed

De raad heeft op 13 juli 2023 een motie aangenomen waarbij een voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld van € 200.000. Met het beschikbaar stellen van het nieuwe voorbereidingskrediet kan het restantbedrag vrijvallen.

Geheel vrijvallen

16.170

Beveiliging gemeentelijke accommodaties

120.000

37.310

82.690

Vastgoed

Bedrag is noodzakelijk om maatregelen te treffen. Doel daarbij is: voldoen aan de wettelijke eisen. In 2023 zijn hierop uitgaven gedaan. Momenteel ontbreekt de capaciteit, maar de werkzaamheden worden betrokken bij de capaciteitsplanning van 2024. Ook voor 2024 staan er investeringen gepland. Deze worden in samenhang beoordeeld op haalbaarheid.

Behouden

-

Stellingkast gemeentehuis

20.000

-

20.000

Vastgoed

De noodzaak is wellicht aanwezig om de stellingkast op termijn te vervangen. Dit heeft echter geen prioriteit in de organisatie.

Geheel vrijvallen

20.000

2 laadpalen gemeentehuis

21.500

-

21.500

Vastgoed

Momenteel zijn er twee elektrische voertuigen in gebruik. Deze worden met verlenghaspels opgeladen. Dat is een ongewenste situatie. Er worden nu stappen gezet om de laadpalen te installeren.

Behouden

-

Scania 2021

250.000

-

250.000

Rollend materieel

De raad heeft op 13 juli 2023 een motie ingediend om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van lease bij de vervanging van het rollend materieel. De motie is ingetrokken omdat is toegezegd dat het college al opdracht heeft gegeven voor onderzoek.

Berhouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Ford Transit met kraantje 2021

50.000

-

50.000

Rollend materieel

Zie boven

Berhouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Zoutstrooier (1) 2021

40.000

-

40.000

Rollend materieel

Inmiddels aangeschaft

Behouden

-

Zoutstrooier (2) 2021

40.000

-

40.000

Rollend materieel

Inmiddels aangeschaft

Behouden

-

Zoutstrooier (3) 2021

40.000

-

40.000

Rollend materieel

Inmiddels aangeschaft

Behouden

-

Ford bestel connect 2021

32.000

-

32.000

Rollend materieel

Zie boven

Behouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

TS houtversnipperaar 2021

35.000

-

35.000

Rollend materieel

Zie boven

Behouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Ford transit 2021

53.000

-

53.000

Rollend materieel

Zie boven

Behouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Bus wijkteam 2021

53.000

-

53.000

Rollend materieel

Zie boven

Behouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Jongerenbus 2021

45.000

-

45.000

Rollend materieel

Na onderzoek is gebleken dat de vervanging van deze bus meeloopt in de aanbesteding van andere vervoermiddelen. De specificaties voor de bus zijn opgesteld, maar de huidige prijzen liggen ver boven het investeringsbedrag. Uitgangspunt was een elektrische bus. Momenteel wordt gekeken of er andere keuzes mogelijk zijn om een en ander passend te krijgen. Voorop staat dat vervanging nodig is.

Behouden

Bus voorman accommodaties 2021

35.000

-

35.000

Rollend materieel

Zie boven

Behouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Bus wijkteam 1 2022

50.000

-

50.000

Rollend materieel

Zie boven

Behouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Bus wijkteam 2 2022

50.000

-

50.000

Rollend materieel

Zie boven

Behouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Zeroturn zitmaaier 2022

25.000

-

25.000

Rollend materieel

Zie boven

Behouden, in afwachting van onderzoek lease voertuigen

-

Electrische auto gemeentehuis

25.000

-

25.000

Rollend materieel

Dit heeft op dit moment geen prioriteit in de organisatie. Het pas overigens wel in duurzaamheidsdoelstellingen, maar nu staat het er als een ad hoc actie. Het zou beter ingepast kunnen worden in een duurzaamheidsplan of betrokken worden bij het onderzoek naar lease van rollend materieel.

Geheel vrijvallen

25.000

TOTAAL

21.522.160

8.603.188

11.860.240

TOTALE AFBOEKING

7.564.511