Meerjarenbegroting op kostensoort

Baten (I)/ Lasten (U)

Categorie

Omschrijving categorie

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten (U)

11

Salarissen en sociale lasten

14.918.430

14.746.930

14.565.930

14.565.930

21

Belastingen

269.313

269.313

269.313

269.313

32

Duurzame goederen

4.716.418

4.734.608

4.744.438

2.404.415

341

Sociale uitkeringen in natura

12.007.066

12.028.631

12.032.374

12.032.374

351

Ingeleend personeel

1.241.115

1.241.115

1.241.115

1.241.115

38

Overige goederen en diensten

14.170.281

13.729.650

13.785.380

13.775.847

411

Sociale uitkeringen in geld

6.086.800

5.979.484

5.979.484

5.979.484

42

Subsidies

2.310.025

2.310.025

2.310.025

2.310.025

431

Inkomensoverdrachten - Rijk

181.017

181.017

181.017

181.017

432

Inkomensoverdrachten - gemeenten

195.960

198.000

200.081

200.081

433

Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

6.790.624

6.636.215

6.648.124

6.324.024

436

Inkomensoverdrachten - overige overheden

83.893

83.893

83.893

83.893

438

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

641.160

641.160

611.160

611.160

448

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

189.000

189.000

189.000

189.000

449

Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

18.700

18.700

18.700

18.700

51

Rente

9.250

9.250

9.250

9.250

71

Mutatie reserves

91.985

118.530

282.453

282.453

72

Mutatie voorzieningen

1.850.202

1.850.202

1.850.202

1.850.202

73

Afschrijvingen

3.507.204

3.440.569

3.416.932

3.299.932

75

Overige verrekeningen

-986.208

-1.958.906

-1.979.586

360.437

Totaal Lasten

68.292.235

66.447.386

66.439.285

65.988.652

Baten (I)

221

Belastingen op producenten

5.292.283

5.302.443

5.302.443

5.302.443

222

Belastingen op huishoudens

2.008.790

2.147.959

2.133.757

2.103.899

31

Grond

3.634.390

2.896.041

2.896.041

2.896.041

32

Duurzame goederen

2.150

2.150

2.150

2.150

33

Pachten

92.977

92.977

92.977

92.977

342

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

155.000

155.000

155.000

155.000

36

Huren

477.400

513.263

513.263

513.263

37

Leges en andere rechten

5.010.477

4.952.235

4.928.739

4.906.708

38

Overige goederen en diensten

558.585

558.585

558.585

558.585

412

Verhaal sociale uitkeringen in geld

131.846

131.846

131.846

131.846

431

Inkomensoverdrachten - Rijk

48.838.242

48.022.440

48.208.636

48.334.893

438

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

25.000

25.000

25.000

25.000

444

Kapitaaloverdrachten - provincies

40.000

40.000

40.000

40.000

448

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

752.636

796.136

796.136

796.136

51

Rente

30.023

30.023

30.023

30.023

52

Dividenden en winsten

19.000

19.000

19.000

19.000

71

Mutatie reserves

1.830.783

1.175.096

1.327.497

1.312.496

72

Mutatie voorzieningen

400.483

205.681

205.681

205.681

75

Overige verrekeningen

234.170

23.511

23.511

23.511

Totaal Baten

69.534.235

67.089.386

67.390.285

67.449.652

Eindtotaal

1.242.000

642.000

951.000

1.461.000