College Actie Programma

Inleiding

Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord ‘Van ambitie naar actie’ 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten:

 1. Participatie(beleids)kader
 2. Toegankelijk sociaal domein
 3. Actieplan Wonen
 4. Ontwikkelplannen
 5. Duurzaamheid
 6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer
 7. Maatschappelijk Vastgoed
 8. Economische Kracht en
 9. Organisatieontwikkeling (Het programma is afgerond. We gaan door met continue organisatieontwikkeling. Dit lichten wij toe in de paragraaf bedrijfsvoering.)

Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn:

 1. Onderwijshuisvesting
 2. Ontwikkeling Vossenburcht
 3. Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen
 4. Woonwagens
 5. Omgevingsvisie 2024
 6. Uitvoeringsprogramma GVVP
 7. Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026
 8. Fort Henricus
 9. Linie van de Eendracht
 10. Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer

Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten zou uw raad vier keer per jaar geïnformeerd worden. Dit werd gekoppeld aan de planning en control cyclus. Rapportages zouden dan plaatsvinden bij de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening. Voor de inhoudelijke rapportage is in deze begroting dezelfde rapportage als uit de tussenrapportage, peildatum 1 augustus 2023, gebruikt. Daar waar sprake is van een substantiele verandering van de stand van zaken is dit vet gedrukt weergegeven. Hieraan is een financieel overzicht voor de begroting 2024 en de uit te voeren acties in 2024 toegevoegd.

CollegeActieProgramma meerjarenbegroting 2024-2027

In de begroting voor 2023 was er een speciaal budget opgenomen, genaamd het eenmalig ontwikkelbudget, voor de jaren 2023-2025.

De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de financiële mutaties van deze middelen.

Incidentele budgetten CAP 2024-2027

2024

2025

2026

2027

Participatiebeleid

30.000

pm

-

-

Actieplan wonen

30.000

-

-

-

Ontwikkelplannen

105.000

105.000

pm

pm

RO/Verkeer

430.000

215.000

215.000

215.000

Maatschappelijk Vastgoed

60.000

40.000

30.000

-

Totaal, bestedingen CAP

655.000

360.000

245.000

215.000

Eenmalige middelen; vastgesteld budget

550.000

550.000

-

-

Verschil, totaal

-105.000

190.000

-245.000

-215.000

Een gedeelte van het eenmalig ontwikkelbudget wordt gebruikt als voorfinanciering voor projecten waarvan de kosten op een later moment zouden worden terugverdiend, bijvoorbeeld door de verkoop van grond. Het is echter verwacht dat de inkomsten uit deze projecten pas zullen plaatsvinden in 2026 of 2027. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met extra financiering voor bepaalde functies binnen het College Actie Programma (CAP) in 2026 en 2027. Deze functies omvatten een Projectleider met een bedrag van €100.000, een Jurist/Adviseur Grondzaken met een bedrag van €75.000, en een Projectondersteuner met een bedrag van €40.000. Deze extra kosten, in totaal €430.000 voor 2026 en 2027, zullen vanaf 2026 worden ingezet

Op dit moment is de nota reserves en voorzieningen nog niet bijgewerkt. Het voorstel is om in de begroting voor 2024 een reserve te creëren voor het College Actie Programma (CAP). In deze reserve zal het overschot van de incidentele CAP-middelen van 2023 worden toegevoegd (resultaatbestemming), samen met het bedrag van €430.000 dat is vastgesteld in de perspectiefnota 2024. Om deze reserve voor het CAP te kunnen vormen, zal goedkeuring worden gevraagd aan de raad.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële mutaties in de CAP-reserve.

Reserve CollegeActieProgramma (CAP)

2024

2025

2026

2027

Beginsaldo

-

68.000

688.000

443.000

Overheveling 2023 (verwacht)

173.000

-

-

-

Extra middelen CAP (PPN 2024)

-

430.000

-

-

Aanvullende (onder)bestedingen

-105.000

190.000

-245.000

-215.000

Eindsaldo (verwacht)

68.000

688.000

443.000

228.000