Leeswijzer

In deze programmabegroting ziet u de vertrouwde programma’s terug. In programma 4 Economie, Toerisme en Recreatie hebben wij het thema “werk” toegevoegd. De baten en lasten van de uitkeringen maken deel uit van dit programma. Daar gaat veel geld in om. Daarom is dit thema toegevoegd in de benaming van het programma.

Financiële stand

Direct na het voorwoord en deze leeswijzer gaan wij in op de financiële stand van de begroting. De begroting heeft een belangrijke relatie met de perspectiefnota. Deze perspectiefnota 2023-2026 is vastgesteld op 14 juli 2022. In een apart hoofdstuk is de verbinding gelegd naar deze perspectiefnota. Elke mutatie wordt apart toegelicht.

Ook wordt in dit hoofdstuk de volgende overzichten opgenomen: de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten, overhead, algemene dekkingsmiddelen en de reservepositie.

Collegeprioriteiten

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke prioriteiten wij ons de komende bestuursperiode willen richten. Hier wordt ook uitgelegd waarom we juist voor deze prioriteiten hebben gekozen.

Opbouw van de programma’s

De programma’s hebben een facelift ondergaan. Er is onderscheid gemaakt in de acties van collegeprioriteiten en de acties van het bestaande beleid. De acties richten zich op het jaar 2023. De acties voor 2024 en verder worden uitgewerkt in het nog op te stellen collegeactieplan.

De programma’s bevatten ook de beleidskaders, de baten en lasten en de nieuwe investeringsbedragen voor 2023 tot en met 2026. Deze zijn beknopt toegelicht.

Beleidsindicatoren

De effectindicatoren zijn niet meer opgenomen. Wij gaan eerst in gesprek met het auditcommittee om de opgedane ervaringen met de effectindicatoren te evalueren. Voor deze begroting maken we pas op de plaats. Wij beperken ons tot de verplichte beleidsindicatoren. Deze zijn, met daarbij een toelichting, opgenomen direct na de programma’s.

Paragrafen

De verplichte paragrafen geven op de volgende onderwerpen een dwarsdoorsnede van de programma’s. Lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, kapitaalgoederen, financiering, grondbeleid, bedrijfsvoering en verbonden partijen.

In de bijlagen is de financieel technische informatie opgenomen. Daarnaast treft u ook het overzicht aan van de voortgang moties, de detailbegroting Sociaal Domein en het overzicht GVVP.

Technische uitgangspunten

In de begroting 2023 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Aantal inwoners: 24.363 (stand 1-1-2022): in de jaren 2023 (24.723), 2024 (25.003), 2025 (25.283) en 2026 (25.463)
  • Aantal woningen: 10.575 (stand 1-1-2022): in de jaren 2023 (10.775), 2024 (10.875), 2025 (10.975) en 2026 (11.075)
  • De perspectiefnota is gebaseerd op de mei- en de decembercirculaire 2022
  • Lonen en sociale lasten: nog niet bekend
  • Prijzen goederen en diensten: nog niet bekend
  • Huren, pachten, entreekaartjes e.d. 4,2%
  • OZB: 4,2%
  • Overige belastingen: 4,2%
  • Rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges: 100% kostendekkendheid