Leeswijzer

Net zoals vorig jaar hebben wij een korte en compacte programmabegroting gemaakt. De belangrijke informatie staat in de begroting, voor een verdieping kunt u de bijlagen ter hand nemen. In de begroting staan alle doelstellingen en activiteiten per programma. In de bijlagen staan de verplichte paragrafen en de financiële gegevens.

Financiële stand

De begroting is geen document op zich. Het maakt deel uit van onze planning en control cyclus. De begroting heeft een sterke relatie met de perspectiefnota. De perspectiefnota 2019 is vastgesteld op 5 juli 2018. In een afzonderlijk hoofdstuk hebben wij de verbinding gelegd naar deze perspectiefnota. Die verbinding bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste geven we aan op welke wijze de besluiten uit de perspectiefnota zijn verwerkt in de begroting. Ten tweede is een analyse gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de periode tussen perspectiefnota en begroting.

Opbouw van de programma’s

De informatie in de programma’s is als volgt opgebouwd: De kop van het programma geeft een korte beschrijving, deze beschrijving sluit aan bij het raadsprogramma Gewoon Samen Doen! Verder hebben wij de ambities in het raadsprogramma kort en kernachting opgesomd. De ambities, samen met de doelstellingen in het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn vertaald naar onze belangrijke opgaven voor de komende jaren.

In de blokken hebben wij de doelstellingen (wat willen we bereiken) en activiteiten (wat gaan we doen) opgenomen, met daarbij de planning. De activiteiten voor 2019 zijn op kwartaal gepland. Hierbij nemen we niet alleen de activiteiten op die voortkomen uit het coalitieakkoord maar ook de activiteiten die voortvloeien uit bestaand beleid en die nog niet zijn afgerond. Deze activiteiten zijn met een cursieve tekst opgenomen en vormen daarmee samen de beleidsagenda voor 2019. De activiteiten die we in de volgende jaren hebben gepland zijn opgenomen in de bijlagen.

De beleidskaders zijn eveneens opgenomen zoals het BBV voorschrift. De verordeningen die zijn onderstreept zijn voorzien van een link, waarop u vanuit de digitale versie kunt doorklikken. De verordening komt dan in beeld.

Als er in het programma sprake is van investeringen, dan zijn die in een apart overzicht opgenomen.

Beleidskaders

De beleidskaders, waarbinnen het college uitvoering geeft, zijn opgenomen bij de afzonderlijke programma’s. De besluitvorming is bijgewerkt tot en met de raadsvergadering van juni 2018.

Beleidsindicatoren

De verplichting van het opnemen van beleidsindicatoren is ingegaan bij de begroting 2017. Het doel daarbij is om de sturing van de raad te versterken en gemeenten beter te kunnen vergelijken. We hebben nog maar weinig ervaring in het werken met deze indicatoren. In het technisch beraad voor de begroting 2018, waarin we voor het eerst vergelijkende cijfers hebben opgenomen, heeft dit geleid tot veel vragen. Bijvoorbeeld de indicatoren bij de verwijzingen naar Halt leverde vragen op, maar ook op het gebied van onderwijs. Wij hebben echter geen inzicht in de metingen die hierachter liggen. Die worden vanuit verschillende bronnen voor alle gemeenten verzameld en wij kunnen die raadplegen op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Ook nu lopen we zelf tegen dit soort vragen aan. En wij kunnen ons voorstellen dat deze vragen ook bij de raad opkomen bij het lezen van de begroting. We stellen ons dan ook de vraag wat op dit moment de meerwaarde is van de beleidsindicatoren. Zijn ze bruikbaar en kunnen we ze inzetten als meetinstrument om te bepalen of we de juiste koers varen?

In dat licht stellen wij voor om nut en noodzaak van de beleidsindicatoren te betrekken bij de ambitie om samen met de raad te komen tot een meer meetbare begroting met indicatoren. Wellicht komt daaruit voort dat een aantal beleidsindicatoren heel goed bruikbaar is voor de raad. Het blijft echter wettelijk verplicht om alle indicatoren op te nemen in begroting en jaarstukken. Maar we zijn als gemeente vrij om daarin keuzes te maken voor wat betreft het daadwerkelijk gebruik van deze indicatoren.

De beleidsindicatoren hebben we in één totaaloverzicht opgenomen.

Moties en amendementen

Bij de perspectiefnota heeft de raad een motie aangenomen omtrent Fort Henricus. Met de raadsmededeling van 14 augustus 2018 hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen marktconsultatie voor de gebiedsontwikkeling van Fort Henricus. In de raadsmededeling van 11 september jl. hebben wij de planning geschetst voor de consultatie. Uiteindelijk moet de consultatie leiden tot input voor de uiteindelijke aanbestedingsprocedure. Door de haalbaarheid en randvoorwaarden vooraf te toetsen in de markt (zowel landelijke als lokale ondernemers), kunnen bij de aanbesteding goede aanbiedingen worden gedaan door de geïnteresseerde ondernemers.