Leeswijzer

Net zoals vorig jaar hebben wij een korte en compacte programmabegroting gemaakt. De belangrijke informatie staat in de begroting, voor een verdieping kunt u de bijlagen ter hand nemen. In de begroting staan alle doelstellingen en activiteiten per programma. Na de programma's volgen de paragrafen en in de bijlagen staan de financiële gegevens.

Financiële stand

De begroting is geen document op zich. Het maakt deel uit van onze planning en control cyclus. De begroting heeft een sterke relatie met de perspectiefnota. De perspectiefnota 2021 is vastgesteld op 9 juli 2020. In een afzonderlijk hoofdstuk hebben wij de verbinding gelegd naar deze perspectiefnota. Die verbinding bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste geven we aan op welke wijze de besluiten uit de perspectiefnota zijn verwerkt in de begroting. Ten tweede is een analyse gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de periode tussen perspectiefnota en begroting.

Opbouw van de programma’s

De informatie in de programma’s is als volgt opgebouwd:

De kop van het programma geeft een korte beschrijving, direct onder de programma’s zijn de doelstellingen op de lange termijn opgenomen. Het gaat hierbij vooral om maatschappelijke effecten waar we samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners aan werken. Deze maatschappelijke effecten zijn kort en kernachtig beschreven. Vervolgens is bij elk programma een set van effectindicatoren opgenomen om te kunnen meten of we op koers liggen. De vertrouwde blokken met de vragen wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen richten zich vooral op de doelen en activiteiten voor 2021. Deze zijn opgenomen per opgave.

De beleidskaders zijn eveneens opgenomen zoals het BBV voorschrijft. De verordeningen die zijn onderstreept zijn voorzien van een link, waarop u vanuit de digitale versie kunt doorklikken. De verordening komt dan in beeld.

Als er in het programma sprake is van investeringen, dan zijn die in een apart overzicht opgenomen.

Technische uitgangspunten

In de begroting 2021 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Inwoners: 24.439 (stand 1-1-2020): in de jaren daarna oplopend met 180 per jaar
  • Woningen: 10.530 (stand 1-1-2020): in de jaren daarna oplopend met 75 woningen per jaar
  • De raming van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de septembercirculaire 2020
  • Lonen en sociale lasten: conform de laatst bekende CAO
  • Prijzen goederen en diensten: 1,6%
  • Huren, pachten, entreekaartjes e.d.: 1,6%
  • OZB: 1,6%
  • Overige belastingen: 1,6%
  • Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en leges: 100% kostendekkendheid