Totaal overzicht Lasten en Baten

Bij de afzonderlijke programma's is een meerjarenoverzicht van de lasten en baten betreffende het programma opgenomen. Het totale meerjarenoverzicht van de lasten en bastenlasten is als volgt:

Totaaloverzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

Programma mens en samenleving

18.751

18.181

19.299

19.257

19.304

19.321

Programma kunst, cultuur en erfgoed

948

779

827

687

699

699

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

22.838

21.010

23.178

21.750

21.581

21.559

Programma economie, toerisme en recreatie

16.808

11.516

11.905

11.649

11.583

11.224

Programma bestuur en dienstverlening

13.733

12.566

13.084

13.105

13.272

13.185

Totaal lasten

73.078

64.052

68.292

66.447

66.439

65.989

Baten

Programma mens en samenleving

1.240

946

935

865

890

890

Programma kunst, cultuur en erfgoed

354

264

211

114

115

115

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

14.099

11.299

12.588

11.399

11.531

11.464

Programma economie, toerisme en recreatie

12.717

6.453

6.611

6.508

6.664

6.573

Programma bestuur en dienstverlening

45.168

45.213

49.190

48.204

48.190

48.406

Totaal baten

73.579

64.175

69.534

67.089

67.390

67.450

Saldo

501

123

1.242

642

951

1.461

Structureel evenwicht begroting

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Op basis van onderstaand overzicht, gebaseerd op een door de provincie Noord-Brabant geadviseerd format, wordt aangetoond dat de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. Uit onderstaand overzicht blijkt dat alle begrotingsjaren structureel sluitend zijn. Buiten dat de incidentele baten en lasten bij de betreffende programma's inzichtelijk zijn gemaakt, is een totaaloverzicht in de bijlagen opgenomen.

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

19.299

785

-18.514

19.257

785

-18.472

Kunst, cultuur en erfgoed

827

66

-761

687

102

-585

Leefomgeving en duurzaamheid

23.144

11.847

-11.297

21.720

10.779

-10.941

Economie

11.905

6.432

-5.473

11.649

6.439

-5.210

Bestuur en dienstverlening

3.953

1.153

-2.800

4.200

1.214

-2.986

Sub-totaal programma's

59.128

20.283

-38.845

57.513

19.319

-38.194

Algemene dekkingsmiddelen

47.421

47.421

46.597

46.597

Overhead

9.022

-9.022

8.766

-8.766

Heffing VPB

-

-

Onvoorzien

50

-50

50

-50

Gereal. totaal saldo baten en lasten

68.200

67.704

-496

66.329

65.916

-413

Toevoeging / onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

-

150

150

-

80

80

Kunst, cultuur en erfgoed

145

145

12

12

Leefomgeving en duurzaamheid

34

741

707

30

615

585

Economie

-

179

179

-

69

69

Bestuur en dienstverlening

58

615

557

89

398

309

Tot. Toev. / onttrekk. reserves

92

1.830

1.738

119

1.174

1.055

Totaal baten en lasten

68.292

69.534

66.448

67.090

Gerealiseerd resultaat
(+pos. / -neg.)

1.242

642

Incidentele baten en lasten
(dekking uit reserve)

-490

-140

Structureel begrotingssaldo
(+pos. / -neg.)

752

502

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

19.269

784

-18.485

19.286

784

-18.502

Kunst, cultuur en erfgoed

678

102

-576

678

102

-576

Leefomgeving en duurzaamheid

21.467

10.746

-10.721

21.445

10.694

-10.751

Economie

11.582

6.594

-4.988

11.223

6.503

-4.720

Bestuur en dienstverlening

4.605

1.209

-3.396

4.540

1.208

-3.332

Sub-totaal programma's

57.601

19.435

-38.166

57.172

19.291

-37.881

Algemene dekkingsmiddelen

46.628

46.628

46.845

46.845

Overhead

8.505

-8.505

8.482

-8.482

Heffing VPB

-

-

Onvoorzien

50

-50

50

-50

Gereal. totaal saldo baten en lasten

66.156

66.063

-93

65.704

66.136

432

Toevoeging / onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

35

106

71

35

106

71

Kunst, cultuur en erfgoed

21

13

-8

21

13

-8

Leefomgeving en duurzaamheid

114

785

671

114

770

656

Economie

1

70

69

1

70

69

Bestuur en dienstverlening

112

353

241

112

353

241

Tot. Toev. / onttrekk. reserves

283

1.327

1.044

283

1.312

1.029

Totaal baten en lasten

66.439

67.390

65.987

67.448

Gerealiseerd resultaat
(+pos. / -neg.)

951

1.461

Incidentele baten en lasten
(dekking uit reserve)

-45

-30

Structureel begrotingssaldo
(+pos. / -neg.)

906

1.431

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Taakveld

Toelichting

Lasten

1. Programma mens en samenleving

Overige aangelegenheden inzake lo en sport

Doorkomst Vuelta 2022

40.000

De Vuelta zou in 2020 in Nederland starten en zou een van de eerste etappes West-Brabant aandoen. In verband met corona is dat niet doorgegaan. Van uitstel is in dit geval geen afstel gekomen. In 2022 vinds alsnog de start plaats in Nederland en komt een van de eerste etappes oa door Steenbergen. Dit willen we niet onopgemerkt laten passeren en hebben € 40.000,- opgenomen voor de organisatie van diverse activiteiten.

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

Kunst-en cultuurbeleid

Viering 750 jaar bestaan Steenbergen

133.000

In 2022 is het 750 jaar geleden dat Steenbergen stadsrechten heeft gekregen en 25 jaar dat de gemeente Steenbergen in zijn huidige vorm bestaat. De viering hiervan moet een feest zijn voor en van de hele gemeente.

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

4. Programma economie, recreatie en toerisme

5. Programma bestuur en dienstverlening

Personeel en organisatie

Incidenteel als gevolg van frictie

63.000

101.000

Dit zijn de kosten van maatregelen vanuit het strategisch personeelsbeleid. Om de kennis vast te houden en de continuït te waarborgen begeleidt de medewerker die uitstroomt de nieuwe medewerker gedurende een bepaalde periode. Om de "dubbele" kosten voorkomen worden de extra kosten gedekt uit de bestemmingsreserve transitie en organisatie.

Personeel en organisatie

Benodigd voor transformatie tot 2022

93.500

De transitie is een omvangrijk proces en loopt t/m 2023, die financieel geleidelijk structureel wordt ingebed in de organisatie. Hiervoor is gedurende 3 jaar een inzet van tijdelijk personeel noodzakelijk.

Personeel en organisatie

Projectkosten begeleiding

60.000

Voor de begeleiding van het project transitie Organisatie hebben we zelf geen capaciteit in huis. Voor het inhuren van deze capaciteit wordt voor 3 jaar een bedrag beschikbaar gesteld.

Subtotaal lasten

389.500

101.000

-

-

Toevoegingen reserves

Toevoegingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn in een afzonderlijk overzicht in de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen" opgenomen.

1. Programma mens en samenleving

34.673

34.673

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

21.000

21.000

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

33.682

29.979

114.064

114.064

4. Programma economie, recreatie en toerisme

600

600

5. Programma bestuur en dienstverlening

58.303

88.551

112.116

112.116

waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-71.050

-97.595

-205.545

-205.545

Mutaties reserves

20.935

20.935

76.908

76.908

Totaal lasten

410.435

121.935

76.908

76.908

Baten

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

Overige gronden

Verkoop snippergroen/reststrookjes

20.250

20.250

20.250

20.250

Wordt in de notitie incidentele baten en lasten specifiek genoemd als zijnde een post waarbij altijd sprake is van incidentele baten.

Subtotaal baten

20.250

20.250

20.250

20.250

Onttrekkingen reserves

Onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn in een afzonderlijk overzicht in de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen" opgenomen.

1. Programma mens en samenleving

150.326

80.326

106.195

106.195

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

144.911

11.911

13.426

13.426

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

741.334

615.278

785.288

770.288

4. Programma economie, recreatie en toerisme

179.374

69.374

69.774

69.774

5. Programma bestuur en dienstverlening

614.838

398.207

352.814

352.813

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-950.172

-933.596

-1.226.245

-1.226.245

Mutaties reserves

880.611

241.500

101.252

86.251

Totaal baten

900.861

261.750

121.502

106.501

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

-490.426

-139.815

-44.594

-29.593

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.