Totaal overzicht Lasten en Baten

Bij de afzonderlijke programma's is een meerjarenoverzicht van de lasten en baten betreffende het programma opgenomen. Het totale meerjarenoverzicht van de lasten en basten is als volgt:

Totaaloverzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Programma mens en samenleving

21.019

19.586

21.469

20.739

20.753

20.774

Programma kunst, cultuur en erfgoed

1.141

805

882

782

782

782

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

24.174

22.209

22.708

23.954

24.365

19.897

Programma economie, toerisme en recreatie

13.393

12.265

12.939

12.377

12.114

11.957

Programma bestuur en dienstverlening

14.280

15.549

16.459

16.645

16.096

16.384

Totaal lasten

74.007

70.413

74.458

74.496

74.109

69.794

Baten

Programma mens en samenleving

2.993

881

990

990

982

980

Programma kunst, cultuur en erfgoed

505

116

137

137

137

137

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

14.363

11.504

10.521

12.359

12.900

8.450

Programma economie, toerisme en recreatie

5.812

5.935

5.842

5.613

5.612

5.612

Programma bestuur en dienstverlening

52.927

52.107

57.802

58.046

53.972

54.253

Totaal baten

76.600

70.542

75.292

77.145

73.604

69.433

Saldo

2.593

129

835

2.649

-505

-362

Structureel evenwicht begroting

De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is, zoals wettelijk vereist. Het onderstaande overzicht, gebaseerd op een geadviseerd format van de provincie Noord-Brabant, laat zien dat de begroting voor 2024 voldoet aan de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en structureel en reëel in evenwicht is. Dit wil zeggen dat we structurele lasten ook met structurele middelen kunnen afdekken, zoals het hoort bij solide financiën. Naast het inzichtelijk maken van incidentele inkomsten en uitgaven bij de betreffende programma's, is er ook een totaaloverzicht te vinden in de bijlagen.

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

21.469

909

-20.559

20.739

909

-19.829

Kunst, cultuur en erfgoed

882

125

-757

782

125

-656

Leefomgeving en duurzaamheid

22.678

10.043

-12.635

23.924

11.897

-12.027

Economie, recreatie en toerisme

12.939

5.773

-7.166

12.377

5.544

-6.833

Bestuur en dienstverlening

4.308

956

-3.352

4.453

838

-3.615

Sub-totaal programma's

62.277

17.808

-44.469

62.274

19.314

-42.960

Algemene dekkingsmiddelen

56.472

56.472

56.835

56.835

Overhead

12.101

158

-11.943

11.712

158

-11.555

Heffing VPB

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

50

-

-50

50

-

-50

Gereal. totaal saldo baten en lasten

74.428

74.437

10

74.036

76.306

2.270

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

-

80

80

-

80

80

Kunst, cultuur en erfgoed

-

12

12

-

12

12

Leefomgeving en duurzaamheid

30

477

447

30

462

432

Economie, recreatie en toerisme

-

69

69

-

69

69

Bestuur en dienstverlening

-

216

216

430

215

-215

Tot. Toev./onttrekk.reserves

30

855

825

460

839

379

Totaal baten en lasten

74.458

75.292

74.496

77.145

Gerealiseerd resultaat (+ pos./- neg.)

835

2.649

Incidentele baten en lasten

147

-58

Structureel begrotingssaldo (+ pos./- neg.)

982

2.591

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

20.753

909

-19.843

20.774

909

-19.864

Kunst, cultuur en erfgoed

782

125

-657

782

125

-657

Leefomgeving en duurzaamheid

24.335

12.488

-11.847

19.867

8.049

-11.818

Economie, recreatie en toerisme

12.114

5.543

-6.571

11.957

5.543

-6.414

Bestuur en dienstverlening

4.676

821

-3.856

4.964

641

-4.324

Sub-totaal programma's

62.660

19.887

-42.773

58.345

15.268

-43.077

Algemene dekkingsmiddelen

52.565

52.565

53.027

53.027

Overhead

11.369

158

-11.212

11.370

158

-11.212

Heffing VPB

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

50

-

-50

50

-

-50

Gereal. totaal saldo baten en lasten

74.079

72.609

-1.470

69.764

68.452

-1.312

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

-

72

72

-

70

70

Kunst, cultuur en erfgoed

-

12

12

-

12

12

Leefomgeving en duurzaamheid

30

412

382

30

401

371

Economie, recreatie en toerisme

-

69

69

-

69

69

Bestuur en dienstverlening

-

429

429

-

428

428

Tot. Toev./onttrekk.reserves

30

995

965

30

980

950

Totaal baten en lasten

74.109

73.604

69.794

69.433

Gerealiseerd resultaat (+ pos./- neg.)

-505

-362

Incidentele baten en lasten

-20

-20

Structureel begrotingssaldo (+ pos./- neg.)

-525

-382

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2024-2027

2024

2025

2026

2027

Taakveld

Toelichting

Lasten

1. Programma mens en samenleving

Sportbeleid en activering

NK tijdrijden

15.000

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

Cultuurprestatie, - productie en -participatie

Samen blijvend herdenken/80 jaar bevrijding

75.000

Samen Blijven(d) Herdenken/80 jaar vrijheid. In 2024 is het 80 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd en een einde kwam aan de bezetting.
Samen Blijven(d) Herdenken zorgt ervoor dat deze gebeurtenissen en de mensen die zich hiervoor, wel of niet ten koste van hun eigen leven, hebben ingezet, ook in de toekomst niet zullen worden vergeten.

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

Milieubeheer

Onderzoek innovatieve alternatieven duurzame energieopwekking

15.000

Milieubeheer

Onderzoek stimulatie energiebesparende maatregelen

10.000

Milieubeheer

Campagne bewustwording houtstook voor milieu

10.000

Ruimte en leefomgeving

Onderzoek kleine windmolens

75.000

Er is een toenemende behoefte aan het plaatsen "kleine" windmolens. Op dit moment wordt hierin een restrictief beleid op gevoerd. Een onderzoek moet duidelijkheid brengen in de (technische) mogelijkheden en de randvoorwaarden waaronder deze toch kunnen worden gerealiseerd.

4. Programma economie, recreatie en toerisme

Economische ontwikkeling

Pilot particuliere beveiliging bedrijventerrein Reinierpolder

20.000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Deelname aan Hoge Nood

12.500

12.500

5. Programma bestuur en dienstverlening

Subtotaal lasten

232.500

12.500

-

-

Toevoegingen reserves

Toevoegingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn in een afzonderlijk overzicht in de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen" opgenomen.

1. Programma mens en samenleving

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

29.979

29.979

29.979

29.979

4. Programma economie, recreatie en toerisme

5. Programma bestuur en dienstverlening

waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-29.979

-29.979

-29.979

-29.979

Mutaties reserves

-

-

Totaal lasten

232.500

12.500

-

-

Baten

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

Overige gronden

Verkoop snippergroen/reststrookjes

20.250

20.250

20.250

20.250

Wordt in de notitie incidentele baten en lasten specifiek genoemd als zijnde een post waarbij altijd sprake is van incidentele baten.

Subtotaal baten

20.250

20.250

20.250

20.250

Onttrekkingen reserves

Onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn in een afzonderlijk overzicht in de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen" opgenomen.

1. Programma mens en samenleving

80.326

80.326

72.111

70.249

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

11.911

11.911

11.911

11.911

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

477.375

462.375

412.375

400.955

4. Programma economie, recreatie en toerisme

69.298

69.298

69.298

69.298

5. Programma bestuur en dienstverlening

215.943

214.867

213.953

212.927

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-789.853

-788.777

-779.648

-765.340

Mutaties reserves

65.000

50.000

-

-

Totaal baten

85.250

70.250

20.250

20.250

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

147.250

-57.750

-20.250

-20.250

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.