Voorwoord

Op deze pagina vindt u de meerjarenbegroting 2020 – 2023. Leidend voor deze begroting zijn de door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota 2020 – 2023 en het raadsakkoord ‘Aan de Slag’. De hierin verwoorde ambities zijn vertaald in opgaven met doelstellingen en maatregelen, met een meerjarig financieel sluitend perspectief.

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen