Voorwoord

Op deze pagina vindt u de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Leidend voor deze begroting zijn de door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota 2022-2025 met als titel “Vitale kernen, vitale gemeente” en het raadsakkoord ‘Aan de Slag’. In deze programmabegroting worden de ambities uitgewerkt naar concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten, met een meerjarig financieel sluitend perspectief.

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen