Voorwoord

Op deze pagina vindt u de meerjarenbegroting 2023-2026. Leidend voor deze begroting zijn de door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota 2023-2026 en het raadsakkoord ‘van ambtie naar actie’. In deze programmabegroting worden de ambities uitgewerkt naar concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten, met een meerjarig financieel sluitend perspectief.

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen