Voorwoord

Op deze pagina vindt u de meerjarenbegroting 2021 – 2024. Leidend voor deze begroting zijn de door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota 2021 en het raadsakkoord ‘Aan de Slag’. De hierin verwoorde ambities zijn vertaald in opgaven met doelstellingen en maatregelen, met een meerjarig financieel sluitend perspectief.

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen