Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekking in de begroting:

Omschrijving

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Onroerende zaakbelastingen:

- eigenaren

4.074.073

4.177.800

4.303.597

- gebruikers

726.568

788.400

798.517

Afvalstoffenheffing

3.698.739

3.767.000

3.777.692

Rioolheffing

1.717.421

1.878.400

2.001.706

Hondenbelasting

98.476

-

-

Toeristenbelasting

79.215

104.900

104.900

Forensenbelasting

6.776

7.100

7.100

Reclamebelasting

68.524

83.200

83.200

Leges bouwvergunningen c.a.

762.632

656.000

657.413

Leges burgerzaken

215.493

508.300

461.543

Leges openbare orde

8.259

13.300

13.000

Marktgelden

1.840

3.100

3.100

Begraafrechten

21.456

74.300

74.300

Totaal

11.479.472

12.061.800

12.286.068