Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekking in de begroting:

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Onroerende zaakbelastingen:

- eigenaren

3.923.400

4.062.000

4.177.800

- gebruikers

679.700

765.900

788.400

Afvalstoffenheffing

3.329.700

3.672.800

3.767.000

Rioolheffing

1.646.000

1.694.900

1.878.400

Hondenbelasting

99.700

103.300

-

Toeristenbelasting

74.600

79.200

104.900

Forensenbelasting

7.200

7.100

7.100

Reclamebelasting

71.500

83.200

83.200

Leges bouwvergunningen c.a.

565.100

717.500

656.000

Leges burgerzaken

293.800

437.000

508.300

Leges openbare orde

19.900

13.000

13.300

Marktgelden

2.800

3.100

3.100

Begraafrechten

53.900

74.300

74.300

Totaal

10.767.300

11.713.300

12.061.800