Risicobeheer: Rente-risiconorm, kasgeldlimiet en de liquiditeitsprognose

Hoewel in de paragraaf weerstandsvermogen uitgebreid aandacht wordt besteed aan de risico's binnen de gemeente Steenbergen, worden hier ook de renterisico's op korte en lange termijn en kredietrisico's behandeld.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen. Voor 2024: 20% van € 74.458.000 is € 14.891.600.

Uit de onderstaande tabel kan afgeleid worden, de jaarlijkse aflossing op de vaste schuld in 2024 nog met € 14,4 miljoen per jaar mag toenemen.

2024

2025

2026

2027

Rente-risiconorm (minimum bedrag)

14.891.600

14.899.200

14.821.800

13.958.800

Rente-risico op de vaste schuld (betaalde aflossingen)

500.000

500.000

500.000

500.000

Ruimte (+) / overschrijding (-)

14.391.600

14.399.200

14.321.800

13.458.800

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van minder dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar zijn. De kasgeldlimiet voor 2024 komt uit op € 6.328.930, (8,5% van € 74.458.000).

Liquiditeitsprognose 2023-2027

Met de raad is de afspraak gemaakt om in de begroting 2025 de liquiditeitsprognose te optimaliseren. Voor deze begroting zijn voor het verloop van de liquiditeit de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • In lijn van het 213a onderzoek naar de investeringskredieten is het aannemelijk dat investeringen vertraging oplopen. Vooralsnog is in de liquiditeitsprognose een correctie toegepast van 40%. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer is toegelicht dat dit leidt tot een besparing op kapitaallasten;
  • Nieuwe investeringen, waarvan we nu niet kunnen inschatten wat het investeringsbedrag is, zijn nog niet meegenomen. Bijvoorbeeld schoolgebouwen, gronden en randwegen.

Voor 2023 tot en met 2027 verwachten wij het navolgende verloop van de kortlopende middelen:

Liquiditeitsprognose 2023 2027

2023

2024

2025

2026

2027

(bedragen * € 1.000)

Banksaldi per 1 januari (incl. schatkistbankieren)

11.759

14.057

10.717

273

-5.825

Financiering:

Aan te trekken financieringsmiddelen

-

-

-

-

6.125

2e/3e termijn geldlening NWB

10.000

10.000

-

-

-

Aflossing geldlening NWB

-500

-500

-500

-500

-500

Mutaties exploitatie 2023-2027

-805

83

4.141

5.392

1.717

Investeringen:

Geplande Investeringen 2023 2027

-9.938

-8.690

-11.492

-4.765

-4.991

Verwachte vertragingen investeringen < 2024

6.018

-

-

-

-

Verwachte vertragingen investeringen na 2023 40%

-

3.476

4.597

1.906

1.996

Inhaaleffect investeringen

-

-4.018

-3.476

-4.597

-1.906

VROM startersleningen/Duurzaamheidslening stimuleringsfonds

-500

-500

-

-

-

Aflossing verstrekte geldleningen

14

16

16

17

17

Bestedingen tlv voorzieningen (niet via exploitatie):

Wegen groot onderhoud

-1.429

-3.189

-3.265

-2.549

-1.136

Verwachte vertragingen groot onderhoud 40%

572

1.276

1.306

1.020

455

Inhaaleffect groot onderhoud 40%

-

-572

-1.276

-1.306

-1.020

Sportparken/gebouwen

-224

-214

-54

-169

-205

Kunstwerken

-159

-4

-50

-165

-165

Verlichting

-142

-142

-142

-142

-132

Baggeren

-331

-162

-162

-162

-162

Pensioenaanspraken wethouders

-78

-77

-77

-77

-77

Wachtgeld oud wethouders

-200

-122

-10

-

-

Banksaldi per 31 december (incl. schatkistbankieren)

14.057

10.717

273

-5.825

-5.810

Maximum aan te houden banksaldo

300

300

300

300

Schatkistbankieren

10.417

Aan te trekken financieringsmiddelen

10.717

-27

-6.125

-6.110