EMU-saldo

EMU-saldo

x € 1.000

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+

10

2.270

-1.470

-1.312

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

3.275

3.500

3.584

3.795

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

2.035

2.035

2.035

2.035

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-

8.690

11.492

4.765

4.991

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.

+

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie verantwoord

-

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-

8

Baten/lasten bouwgrondexploitatie: Voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

+

4.404

2.640

-1.923

1.377

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

-

10

Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten

-

11

Verkoop van effecten; boekwinst op de exploitatie

-

Berekend EMU-saldo

1.034

-1.047

-2.539

904