Rentetoerekening

Conform het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) moet er inzicht worden gegeven in de rentelasten, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast is het verplicht dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslagpercentage. Dit omdat de onderlinge vergelijking tussen gemeenten het uitgangspunt is voor aanpassingen van het BBV. Onderstaand schema geeft de rentetoerekening vanaf 2023 weer.

Renteschema

2023

2024

2025

2026

a

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

198.650

328.800

321.950

315.100

b

externe rentebaten

60.513

61.146

61.774

62.399

Saldo rentelasten en rentebaten

138.137

267.654

260.176

252.701

c1

Rente doorberekend aan de grondexploitaties

-4.400

-4.400

-4.400

-4.400

c2

Rente van projectfinanciering

-

-

-

-

c3

Rente door verstrekte leningen

-

-

-

-

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

133.737

263.254

255.776

248.301

d1

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-

-

-

-

d2

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-

-

-

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

133.737

263.254

255.776

248.301

e

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

133.737

263.254

255.776

248.301

f

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-

-

-

-

Renteomslagpercentage

0,19771%

0,36564%

0,35229%

0,33363%