Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein

Resultaat 2023

Status

Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners

Coördinerend wethouder

Wethouder Prent

Doelstelling

Het (kunnen) bieden van passende zorg en ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners vanuit één herkenbaar punt. Informatie, advies, hulp en ondersteuning zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk en worden in een zo vroeg mogelijk stadium geboden daar waar nodig.

Toelichting

Vraagwijzer is onze toegang voor het sociaal domein in Steenbergen, waar we met verschillende partners samenwerken binnen één concept. Uitvoeren van deze collegeprioriteit doen we dan ook in samenspraak met deze partners.

Er is een voorlopige planning opgesteld voor deze prioriteit:

2023

1. Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners.

2024 – 2026

2. Ambtelijke visievorming eind 2023/begin 2024

3. Opstellen projectplan begin 2024

4. Subsidieafspraken voor 2025 eind 2024.

Stand van zaken

In verband met prioritering wordt het nieuwe beleidskader sociaal domein in zijn totaliteit (bestaanszekerheid, jeugd, zorg en volksgezondheid) doorgeschoven naar 2025. Buiten het opleveren van het nieuwe beleidskader worden er al wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Deze staan toegelicht in Programma 1 en 4. De in de tussenrapportage opgenomen acties (inrichting van de toegang, versterken inkomensondersteuning vanuit Vraagwijzer en de herhuisvesting Vraagwijzer) worden opgepakt.