Collegeprioriteit Actieplan Wonen

Resultaat 2023

Status

1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten

2. Locatiekeuze flexibele woonvormen

Coördinerend wethouder

Wethouder Baali

Doelstelling

Het Actieplan Wonen maakt het gehele scala aan instrumenten inzichtelijk (fase 1) en geeft daarmee de bouwstenen voor het actualiseren en aanpassen van het woonbeleid. Dit laatste wordt gecombineerd met het spoor van het opstellen van woonzorgvisies per kern. Met als kader de afspraken in de Woondeal 2022 t/m 2030 met een uitvoeringsprogramma (uitvoeringsprogramma=actualisering actieplan wonen) .

Toelichting

Op weg naar het Actieplan worden de volgende stappen gezet:

  1. Overzicht van de mogelijke instrumenten voor het college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld over direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten.
  2. Vertaling naar woonbeleid en integratie met Woonzorgvisie te samen met een Uitvoeringsprogramma, alsmede;
  3. Een locatiekeuze flexibele woonvormen en realisatie daarvan. Er wordt een locatieonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de mogelijkheden om op korte en langere termijn de bouw van ten minste 100 flexwoningen te realiseren.

Stand van zaken

Stap 1 is volgens planning in kwartaal 2 2023 opgestart en wordt eind kwartaal 2 afgerond.

Stap 2 wordt in kwartaal 4 2023 opgeleverd.

In het kader van stap 3 is parallel aan de voorbereidingen rondom het Actieplan Wonen een onderzoek uitgevoerd naar potentiële locaties en is een collegebesluit gevraagd om met een select aantal locaties de vervolgstappen te zetten, zoals gesprekken met de eigenaren.

In tegenstelling tot het bovenstaande wordt stap 2 in kwartaal 1 2024 opgeleverd.

Begroting 2024

Resultaat 2024

Fase 2 afgerond

Definitieve locatiekeuze

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Onderzoekbudget

30.000

-

-

-

Dekking uit incidentele CAP-middelen