Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer

Resultaat 2023

Status

Variantenstudie randweg Steenbergen

Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten

Coördinerend wethouder

Wethouder Remery

Doelstelling

Dankzij de A4 heeft Steenbergen een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel:

  • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin
  • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven
  • Inzicht verkrijgen in de verschillende scenario’s om te komen tot gebiedsontwikkeling
  • Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten
  • Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen
  • Op basis van gekozen scenario’s het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen
  • Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst.

Toelichting

Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in Steenbergen-West, Steenbergen-Noord en Dinteloord Oost. De randwegen zijn een onderdeel van de gebiedsontwikkelingen in respectievelijk Steenbergen en Dinteloord Oost.

In 2023 worden eerst de knelpunten aangepakt die er nu in Steenbergen (Burgemeester Van Loonstraat en Fabrieksdijk) en Dinteloord zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een omleidingsroute te realiseren zolang de randweg er nog niet is. Ook wordt in 2023 een variantenstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een randweg in Steenbergen en Dinteloord.

Stand van zaken

Op 7 juni heeft de provincie de programmastatus verleend voor het Regionale Strategische bedrijventerrein van 20 hectare. Tevens heeft de provincie goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van nog eens 10 hectare lokaal bedrijventerrein. Daarmee is een belangrijke mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling Steenbergen-West behaald.Voor het verkrijgen van de programmastatus is een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Ook is er een (technische) haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden voor Steenbergen-West. Er is echter nog meer onderzoek nodig om definitief een aantal scenario’s voor ontwikkeling vast te stellen.

Er is inmiddels gestart met de variantenstudie op basis van de input van de haalbaarheidsstudie Steenbergen-West en de voortgang van de verstedelijkingsstrategie. Het verkrijgen van de programmastatus is hierin ook meegenomen.

Inmiddels is ook gestart met de variantenanalyses voor de verkeersknelpunten.

Begroting 2024

Resultaat 2024

Go-no-go besluit Exploitatie Reinierpolder III

Keuze tracé randweg

Vaststellen ontwikkelprogramma Steenbergen West

Omgevingsvisie Steenbergen West

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Inhuur programmamanager

40.000

-

-

-

Dekking uit incidentele CAP-middelen

Projectleider

100.000

100.000

100.000

100.000

Grondzaken/jurist/adviseur

75.000

75.000

75.000

75.000

Uitbestedingsbudgetten

100.000

-

-

-

Inhuur Verkeer

75.000

-

-

-

Projectondersteuning ontwikkelingafdeling

40.000

40.000

40.000

40.000

Projectondersteuning gebiedsontwikkeling

79.000

79.000

79.000

79.000

Dekking uit economische kracht; onderdeel gebiedsontwikkeling