Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed

Resultaat 2023

Status

Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad

Coördinerend wethouder

Wethouder Prent

Doelstelling

Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen geen doel maar een middel; een instrument om gebruikers te kunnen faciliteren, te sturen op de realisatie van onze doelstellingen, en zodoende meerwaarde te bereiken voor onze samenleving.

Toelichting

Maatschappelijk vastgoed is met regelmaat onderwerp van gesprek voor college en raad; vaak aan de hand van lopende vraagstukken uit de gemeenschap.

In voorgaande jaren zijn de kadernota maatschappelijk vastgoed (2020) en het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed (2021) vastgesteld, met daarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor onze manier van denken en doen met maatschappelijk vastgoed en een gefaseerde aanpak om deze verder vorm te geven. Om goed onderbouwd en breed afgewogen beslissingen te nemen over ons maatschappelijk vastgoed, zijn een duidelijk kader en heldere spelregels nodig, vastgesteld door de raad. Dat is ons accommodatie- en vastgoedbeleid.

Stand van zaken

De uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft als gevolg van de coronacrisis en personele capaciteit vertraging opgelopen. Inmiddels is het Vastgoed- en accommodatiebeleid in juni 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Na vaststelling van het beleidskader zal bekeken worden wat de stand van zaken rondom het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed is. Als dit duidelijk is, kan er een programmaplan voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed worden opgesteld. Onderdeel hiervan is de uitwerking van het Vastgoed- en accommodatiebeleid. Het programmaplan bevat ook randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden.

Eind 2023 wordt het programmaplan voor Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Op basis van deze uitkomsten maken we een uitvoeringsplan met planning, capaciteit en middelen. Daarna kunnen we uitvoeren.

Begroting 2024

Resultaat 2024

Vastgesteld uitvoeringsplan

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Projectleider verduurzaming

60.000

40.000

30.000

-

Dekking uit eenmalig ontwikkelbudget 2024

Verduurzaming vastgoed

60.000

60.000

60.000

-

Dekking uit structureel budget duurzaamheid