Collegeprioriteit Ontwikkelplannen

Resultaat 2023

Status

Veegactie

Ontwikkelplan Dinteloord

Coördinerend wethouder

Wethouder Baali

Doelstelling

De maatschappelijke doelstellingen uit de begroting 2022 richten zich op het streven naar een vitale gemeente met vitale kernen. Door in te zetten op vitaliteit kan elke kern van de gemeente Steenbergen haar eigen identiteit en bestaansrecht houden. Dit wordt bereikt door de vraagstukken en wensen, eigenschappen en potenties van elke kern scherp in beeld te hebben.

Dit betreft zowel ruimtelijke vragen als vragen van maatschappelijke aard met ruimtelijke consequenties. Om zicht te krijgen op de vraagstukken en wensen per kern, wordt een ontwikkelplan per kern uitgewerkt.

Toelichting

Veegactie

Voor alle kernen wordt opgehaald wat er aan plannen is. Dit kunnen reeds uitgewerkte plannen zijn, maar ook de minder ver uitgewerkte plannen. Ook zijn er visies en plannen beschikbaar of komen op korte termijn beschikbaar die voor alle kernen gelden. Bijvoorbeeld de woonzorgvisie. Deze stap noemen we de Veegactie omdat we alle lopende initiatieven bij elkaar vegen en per kern een eerste overzicht maken.

Ontwikkelplannen

De ontwikkelplannen zijn een middel om:

  • In gesprek te blijven met een kern
  • Samen met een kern de ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen
  • Afwegingen te kunnen maken die consequenties hebben voor het gebruik van ruimte

Het doel van het project “ontwikkelplannen” is om per kern een ontwikkelplan te maken. In het ontwikkelplan worden de ontwikkelingen per kern weergegeven die consequenties hebben voor het gebruik van ruimte in brede zin.

Stand van zaken

In kwartaal 2 2023 is er gewerkt aan het opleveren van de Veegactie en een plan van aanpak voor het Ontwikkelplan Dinteloord. De Veegactie en het plan van aanpak worden in kwartaal 3 2023 aan het college aangeboden. Het plan van aanpak is tevens de basis voor de overige ontwikkelplannen. De doelstelling was om eind 2023 het ontwikkelplan Dinteloord te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter is nog onbekend of door personele wisselingen die voorzien zijn in het tweede deel van 2023, deze doelstelling haalbaar blijft.

Vanwege prioritering is de planning van oplevering Ontwikkelplan Dinteloord verschoven van kwartaal 4 2023 naar kwartaal 2 2024.

Begroting 2024 

Resultaat 2024

Afgerond ontwikkelplan Dinteloord.

Evaluatie proces ontwikkelplan Dinteloord

Plan van aanpak voor vervolg

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Inhuur projectleiding

25.000

25.000

pm

pm

Dekking uit incidentele CAP-middelen

Inhuur participatie

20.000

20.000

pm

pm

Communicatie

30.000

30.000

pm

pm

Uitbestedingsbudget

30.000

30.000

pm

pm