Collegeprioriteit Duurzaamheid

Resultaat 2023

Status

Programma Duurzaamheid Steenbergen

MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Coördinerend wethouder

Wethouder Remery

Doelstelling

In het verdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij voelen hierin een sterke lokale verantwoordelijkheid. Naast een beperking van de stijging van temperatuur, speelt ook het aanpassen van klimaat een rol. Beperken is immers niet hetzelfde als nul. Aanpassen aan de toekomst dus. Niet alleen wat betreft klimaat. Ook aanpassen aan de gevolgen van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, gebruik maken van circulaire bouwmaterialen en leven in harmonie met een bio-diverse natuur.

De gemeente Steenbergen wil een leefbare gemeente zijn, voor mens en dier. Een gemeente waar duurzame energie-, water-, voedsel-, grondstoffen-, en afvalkringlopen vanzelfsprekend zijn in een samenhangende duurzame samenleving. Een samenleving waarin ecologie, de mens en economie in balans is.

Bovendien wilt de gemeente Steenbergen haar sterke positie in de voedselvoorziening uitbouwen. Uitgroeien tot hét wereldwijde kenniscentrum - en als zodanig internationaal worden herkend - voor het verkorten van de voedselketen en de omslag naar een groene, plantaardige toekomst.

In 2023 worden een Programma Duurzaamheid Steenbergen en vier Uitvoeringsprogramma’s opgeleverd, te weten:

a. Energieneutraal Steenbergen

b. Klimaatbestendig Steenbergen

c. Circulair economisch Steenbergen

d. Biodivers Steenbergen

Programma Duurzaamheid Steenbergen

Toelichting

De eerste stap die moet worden gezet is het ontwikkelen van een gedragen en integraal duurzaamheidsbeleid. De uitvoeringsprogramma’s worden vervolgens hiervan afgeleid.

Stand van zaken

De benodigde Programmamanager is later dan gepland begonnen, waardoor nog niet zeker is of de doelstelling om het Programma Duurzaamheid eind 2023 af te kunnen ronden.

In tegenstelling tot de tussenrapportage wordt het duurzaamheidsbeleid en de uitvoeringsprogramma's kwartaal 1/2 2024 opgeleverd.

Uitvoeringsprogramma’s voor de vier deeltrajecten:

a. Energieneutraal Steenbergen

b. Klimaatbestendig Steenbergen

c. Circulair economisch Steenbergen

d. Biodivers Steenbergen

Toelichting

Met het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is nog niet gestart. Hiervoor is eerst het Programma Duurzaamheid nodig.

Stand van zaken

Er wordt wel al een groot aantal activiteiten uitgevoerd op de vier deelonderwerpen, waaronder de vervolgaanpak van de Transitievisie Warmte als kapstok en de subsidieaanvraag in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP; kwartaal 2) en het Investeringsfonds MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie (kwartaal 2).

Planning is wel om de vier uitvoeringsprogramma’s eind 2023 op te leveren.

MeerjarenUitvoeringsprogramma (MJUP) Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Toelichting

In het kader van de afspraken in het klimaatakkoord zijn gemeenten verplicht om een MJUP Isolatie te maken. Op basis hiervan worden in combinatie van de Uitwerking van de Transitievisie Warmte per kern/wijk gedetailleerde uitwerkingen gemaakt om met name bestaande woningbouw beter te isoleren en alternatieven te bieden voor verwarming door middel van het verbanden van fossiele brandstoffen. In dat kader kan dan ook gebruik worden gemaakt van rijkssubsidieregelingen. Het MJUP is een belangrijke stap in het behalen van ons doel om in 2030 voor 50% energieneutraal te zijn.

Stand van zaken

Het MJUP NIP is in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd.

Begroting 2024

Resultaat 2024

Een vastgesteld en ingericht programma Duurzaamheid met: beleidskader duurzaamheid, 4 uitvoeringsprogramma's (klimaat adaptief, biodiversiteit, energieneutraal, en circulair), inrichting van de programmaorganisatie.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Inhuur programmamanager

120.000

120.000

120.000

-

Dekking uit structureel budget duurzaamheid