Collegeprioriteit Economische Kracht

Resultaat 2023

Status

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein

Uitvoeringsprogramma Marketing

Coördinerend wethouder

Wethouder Gommeren

Doelstelling

Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de viereconomische dragers, te weten Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgeconomie toegevoegd. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenbergen versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. Het beleidskader is uitgewerkt in drie concrete producten:

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht

Toelichting

In het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is per pijler, Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie, een waaier aan activiteiten uitgewerkt. Om effectief te zijn, is voor elke activiteit gekeken naar:

  • Onderlinge verbinding en mogelijke verbinding met andere activiteiten in de organisatie of in de regio.
  • Op welke wijze kunnen we samenwerken met reeds lopende of nog op te starten activiteiten in onze eigen organisatie of daarbuiten
  • Hoe vinden we aansluiting bij de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio.

Stand van zaken

Dit uitvoeringsprogramma is in juni 2022 vastgesteld en volop in uitvoering.

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein

Toelichting

Om de regionale economie te versterken en te faciliteren is er behoefte aan een bedrijventerrein met een regionale functie waar bedrijven zich kunnen vestigen uit de aan onze regio gekoppelde topsectoren. Dit zijn Agrofood, Biobased en Aerospace maintenance. Vanwege de regionale functie is afstemming met de stedelijke regio West-Brabant West en de provincie noodzakelijk. De provincie beslist uiteindelijk over het toekennen van de status “regionaal strategisch bedrijventerrein”.

Stand van zaken

De programmastatus voor Reinierpolder III is door de provincie verleend. In de komende maanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak en aan de uitgangspunten voor samenwerking met de overige Brabantse Wal gemeenten. Omdat nu de stap gezet wordt naar concrete ontwikkeling van Reinierpolder III (en tevens de concrete ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein) is de ontwikkeling en realisatie van Reinierpolder III opgenomen in het programma Gebiedsontwikkeling en Verkeer. De rapportage over de ontwikkeling van Reinierpolder III is derhalve ook opgenomen in de collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer.

Uitvoeringsprogramma Marketing

Toelichting

Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is ook de marketingvisie “Steenbergen heeft goud in handen” vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor marketing en public affairs vastgelegd en dient daarmee als basis voor het uitwerken van de marketingvisie in concrete activiteiten (uitvoeringsprogramma) met als doel de Economische Kracht van Steenbergen te versterken en daarmee de gemeente Steenbergen ook beter op de kaart te zetten.

Stand van zaken

In april 2023 is gestart met het maken van dit uitvoeringsprogramma en een verder uitwerken van de marketing visie in een “position paper”. Het uitvoeringsprogramma marketing wordt in kwartaal 4 van 2023 opgeleverd.

Begroting 2024

Resultaat 2024

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht conform planning

Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie

Uitvoeren marketingsplan