5. Binnen welke beleidskaders handelen we?

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)

2020

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid

2020

Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Uitvoeringsnota inkoopbeleid 2022

2021

Controleverordening (213 GW)

2021

Verordening rekenkamercommissie

2021

Privacybeleid 2021-2024

2021

Diverse belastingverordeningen (nog op te stellen)

2022