5. Binnen welke beleidskaders handelen we?

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Steenbergen

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2018

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie Energie en Ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0

2021

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

2021

Nota grondbeleid

2021

Verordening Starterslening

2021

Beheerplan wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en Groenbeheer 2022-2025

2021

Uitvoeringsprogramma Handhaving / VTH beleidsplan (2022-2025)

2021

Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase 1

2021

Verordening adviesraad verkeer

2021

Regionale verstedelijkingsstrategie

2022

Wet Voorkeursrecht Gemeente

2022

Beheerplan vastgoed 2023-2026

2022

Kadernota Spelen en Bewegen

2022

Verordeningen Omgevingswet (nog vast te stellen)

2023