6. Wat mag het kosten?

Programma 4 E, W, T&R: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Inkomensregelingen

9.167

7.622

7.878

7.897

7.675

7.611

Samenkracht en burgerparticipatie

-

308

311

80

80

80

Arbeidsparticipatie

3

335

335

335

335

335

Recreatieve havens

149

160

151

151

151

151

Openb.groen en (openlucht)recreatie

313

238

263

228

231

216

Economische promotie

38

91

88

88

88

88

Economische ontwikkeling

403

606

654

636

636

636

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

94

51

88

88

88

88

WSW en beschut werk

3.226

2.854

3.172

2.874

2.831

2.753

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

-

-

-

-

-

-

Totaal lasten

13.393

12.265

12.939

12.377

12.114

11.957

Baten

Inkomensregelingen

5.234

5.499

5.393

5.391

5.390

5.390

Samenkracht en burgerparticipatie

-

218

227

-

-

-

Recreatieve havens

10

9

9

9

9

9

Openb.groen en (openlucht)recreatie

8

19

19

19

19

19

Economische promotie

38

117

122

122

122

122

Economische ontwikkeling

32

-

-

-

-

-

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

377

3

3

3

3

3

WSW en beschut werk

14

-

-

-

-

-

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

99

69

69

69

69

69

Totaal baten

5.812

5.935

5.842

5.613

5.612

5.612

Saldo

-7.581

-6.330

-7.096

-6.764

-6.502

-6.345

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit worden gehaald.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten

2024

2025

2026

2027

4. Programma economie, recreatie en toerisme

Taakveld

Toelichting

Lasten

Economische ontwikkeling

Pilot particuliere beveiliging bedrijventerrein Reinierpolder

20.000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Deelname aan Hoge Nood

12.500

12.500

Subtotaal lasten

32.500

12.500

-

Toevoegingen reserves

Totaal lasten

32.500

12.500

-

Baten

Onttrekkingen reserves

4. Programma economie, recreatie en toerisme

69.298

69.298

69.298

69.298

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-69.298

-69.298

-69.298

-69.298

Mutaties reserves

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

32.500

12.500

-

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Intergemeentelijke Sociale Dienst

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen, met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutteomgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in deze gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten, om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan onze wettelijke verplichting op een manier die tevens leidt tot efficiencywinst.

Regio West Brabant (gekoppeld met programma 5, pag. 72/73), onderdeel NV Rewin

Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.