6. Wat mag het kosten?

Programma 4 E, T&R: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Inkomensregelingen

7.879

7.781

7.622

7.688

7.700

7.706

Begeleide participatie

3.198

3.153

-

-

-

-

Samenkracht en burgerparticipatie

308

315

84

84

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

-22

-

-

-

-

Arbeidsparticipatie

3

3

335

335

335

335

Recreatieve havens

148

160

160

166

165

164

Openb.groen en (openlucht)recreatie

268

329

238

254

239

254

Economische promotie

76

92

91

91

91

91

Economische ontwikkeling

390

338

606

561

543

543

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

93

72

51

51

51

51

WSW en beschut werk

2.854

2.755

2.600

2.549

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

-

-

-

-

-

Totaal lasten

12.055

11.905

12.265

12.216

11.809

11.778

Baten

Inkomensregelingen

5.934

6.289

5.499

5.705

5.866

5.938

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

Samenkracht en burgerparticipatie

218

227

-

-

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

-

-

-

-

-

Arbeidsparticipatie

-8

-

-

-

-

-

Recreatieve havens

10

9

9

9

9

9

Openb.groen en (openlucht)recreatie

8

18

19

19

19

19

Economische promotie

125

112

117

117

117

117

Economische ontwikkeling

15

-

-

-

-

-

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2

3

3

3

3

3

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

91

179

69

69

69

69

Totaal baten

6.176

6.611

5.935

6.150

6.083

6.155

Saldo

-5.879

-5.294

-6.330

-6.067

-5.725

-5.622

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

4. Programma economie, recreatie en toerisme

Taakveld

Toelichting

Lasten

Economische ontwikkeling

Pilot particuliere beveiliging bedrijventerrein Reinierpoldoer

20.000

20.000

Subtotaal lasten

20.000

20.000

-

-

Toevoegingen reserves

Totaal lasten

20.000

20.000

-

-

Baten

Onttrekkingen reserves

4. Programma economie, recreatie en toerisme

179.374

69.374

69.774

69.774

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-69.298

-69.298

-69.298

-69.298

Mutaties reserves

110.076

76

476

476

Totaal baten

110.076

76

476

476

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

-90.076

19.924

-476

-476

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Intergemeentelijke Sociale Dienst

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Regio West Brabant (gekoppeld met programma 5, pag. 72/73), onderdeel NV Rewin

Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.