6. Wat mag het kosten?

Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Sportbeleid en activering

344

261

300

285

285

285

Samenkracht en burgerparticipatie

3.205

2.101

2.001

2.000

2.002

2.005

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.082

2.380

2.681

2.681

2.681

2.681

Onderwijshuisvesting

908

825

724

699

688

684

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.350

1.245

1.312

1.312

1.313

1.314

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

902

1.326

1.390

1.399

1.399

1.399

Maatwerkdienstverlening 18+

6.386

-

-

-

-

-

Hulp bij het huishouden (WMO)

2.869

3.614

3.614

3.614

3.614

Begeleiding (WMO)

1.471

1.640

1.640

1.640

1.640

Dagbesteding (WMO)

1.642

1.832

1.832

1.832

1.832

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

11

9

9

9

9

Maatwerkdienstverlening 18-

4.209

-

-

-

-

-

Jeugdhulp begeleiding

5

-

-

-

-

Jeugdhulp behandeling

1.415

1.520

1.217

1.217

1.217

Jeugdhulp dagbesteding

310

310

244

244

244

Jeugdhulp zonder verblijf overig

141

210

210

210

210

Pleegzorg

170

170

170

170

170

Gezinsgericht

1.135

1.135

892

892

892

Jeugdhulp met verblijf overig

404

404

317

317

317

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

55

55

55

55

55

Gesloten plaatsing

150

322

304

304

304

Beschermd wonen (WMO)

98

104

104

104

104

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

92

111

111

111

111

Geescaleerde zorg 18-

456

-

-

-

-

-

Jeugdbescherming

153

180

180

180

180

Jeugdreclassering

153

154

154

154

154

Volksgezondheid

1.177

1.175

1.290

1.309

1.331

1.353

Mut.res.progr.mens en samenleving

-

-

-

-

-

Totaal lasten

21.019

19.586

21.469

20.739

20.753

20.774

Baten

Sportbeleid en activering

38

-

109

109

109

109

Samenkracht en burgerparticipatie

1.961

219

219

219

219

219

Onderwijshuisvesting

86

-

-

-

-

-

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

524

425

425

425

425

425

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

13

3

158

158

158

158

Maatwerkvoorzieningen 18+

251

155

-

-

-

-

Mut.res.progr.mens en samenleving

120

80

80

80

72

70

Totaal baten

2.993

881

990

990

982

980

Saldo

-18.026

-18.705

-20.479

-19.749

-19.771

-19.794

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit gehaald worden.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten

2024

2025

2026

2027

1. Programma mens en samenleving

Taakveld

Toelichting

Lasten

Sportbeleid en activering

NK tijdrijden

15.000

Totaal lasten

15.000

-

-

-

Baten

Onttrekkingen reserves

1. Programma mens en samenleving

80.326

80.326

72.111

72.111

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-80.326

-80.326

-72.111

-72.111

Mutaties reserves

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

15.000

-

-

-

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Investeringen

Investeringen 2024

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Mens en Samenleving

66100501 Beveiligingsinstallaties peuterspeelzaal Pipi

n.v.t.

32.670

2.178

15 jaar

68300700 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

n.v.t.

250.000

16.667

15 jaar

66100301 LED + nood verlichting gemeenschapshuis 't Cromwiel

Nieuw

199.650

13.310

15 jaar

*

66100300 LED + nood verlichting MFA Kruisland

Nieuw

223.850

14.923

15 jaar

*

66100303 LED + nood verlichting dorpshuis Dinteloord

Nieuw

30.250

2.017

15 jaar

**

TOTAAL 2024

736.420

49.095

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe investeringen 2024

* In het kader van verdere verduurzaming is het streven om de huidige verlichting en noodverlichting te vervangen voor LED die dimbaar is. De Led verlichting draagt bij aan:

  • Lager energieverbruik.
  • Lagere structurele en exploitatielasten.
  • Langere technische levensduur.
  • Duurzaamheidsdoelstellingen.

Door KNX toe te passen bij de binnenverlichting, kunnen we optimaal gebruik maken van energiebesparende functies zoals het dimmen of uitschakelen van verlichting wanneer deze niet nodig is. Op deze manier kunnen we efficiënter omgaan met energie en kosten besparen. KNX is een standaard voor gebouwautomatisering waarmee verschillende systemen in een gebouw met elkaar kunnen communiceren.

** De noodverlichting dient vervangen te worden. In het kader van verdere verduurzaming dient de noodverlichting vervangen te worden in LED noodverlichting.

Investeringen 2025

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Mens en Samenleving

66100302 Renovatie dak + isoleren gemeenschapshuis De Vaert

n.v.t.

50.820

2.033

25 jaar

66100303 Beveiligingsinstallatie dorpshuis Dinteloord

n.v.t.

45.980

3.065

15 jaar

66100501 Brandmeldinstallatie peuterspeelzaal Pipi

n.v.t.

21.190

1.413

15 jaar

TOTAAL 2025

117.990

6.511

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2026

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Mens en Samenleving

66100303 Verv. lift dorpshuis Dinteloord

n.v.t.

54.450

3.630

15 jaar

TOTAAL 2026

54.450

3.630

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2027

Mutatie t.o.v. PPN 2024

Invest. bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Mens en Samenleving

65600001 Brandmeldinstallatie Bibliotheek Blauwstraat 30

n.v.t.

18.000

1.200

15 jaar

66100302 Warmwater- en verwarmingsinstallatie dorpshuis Siemburg

n.v.t.

78.650

5.243

15 jaar

TOTAAL 2027

96.650

6.443

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant

De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.