4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid?

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Door een wijziging van de bibliotheekwet (Wsob) krijgen gemeenten vanaf 2025 een uitbreiding van de wettelijk taak. De gemeente Steenbergen heeft hiervoor in 2023 een SPUK (specifieke uitkering) aangevraagd en toegekend gekregen. Deze middelen kunnen tot eind 2025 worden besteed. De uitvoering van deze wettelijke taak wordt belegd bij de Bibliotheek West-Brabant.

De concrete actie voor 2024 is:

  • Wij stellen samen met de Bibliotheek West-Brabant een plan op voor de besteding van deze middelen om de wettelijke taak te kunnen uitvoeren.

Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

Steenbergen ontvangt een specifieke uitkering voor de uitvoering van de IDO’s. De uitvoering is belegd bij de bibliotheek West-Brabant.

De concrete actie voor 2024 is:

  • Wij monitoren de voortgang van de IDO's en de besteding van de middelen.

Samen blijven(d) herdenken / 80 jaar bevrijding

In overleg met alle lokale organisaties die betrokken zijn bij de verschillende herdenkingsactiviteiten in onze gemeente, en met regionale instanties zoals de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, wordt toegewerkt naar een permanent samenwerkingsverband onder de noemer “Samen Blijven(d) Herdenken”. Doel hiervan is om het herdenken in onze gemeenschap toekomstbestendig te (helpen) maken, alsook om elke vijf jaar – met elkaar – vorm en inhoud te kunnen geven aan de lustrumherdenkingen. Dit alles betreft zowel de herdenking van de Tweede Wereldoorlog als de herdenking van de Watersnoodramp van 1953. Een bedrag van € 75.000,- is opgenomen in de begroting van 2024 voor de herdenking en viering van “80 jaar vrijheid” in 2024-2025 in onze gemeente. Het jaarlijkse budget van € 25.000,- voor o.a. het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van ons oorlogsverleden, het behoud van militair erfgoed en het bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal conform de uitwerking in dit voorstel te benutten.

De concrete actie voor 2024 is:

  • Wij herdenken 80 jaar bevrijding.

Ondersteuning verenigingen cultureel veld

In de coronaperiode is aan culturele verenigingen extra ondersteuning geboden. Tijdens deze periode is door de (ambtelijke) verenigingsondersteuner van onze gemeente een intensieve band met verenigingen opgebouwd. Op dit moment zien we dat culturele verenigingen het nog steeds moeilijk of zelfs moeilijker hebben. Zij zijn gebaat bij blijvende extra ondersteuning. De verenigingsondersteuner biedt hulp bij zaken zoals o.a. ledenwerving, invulling vacatures (dirigent, docent, vrijwilliger), subsidieaanvragen, vergunningaanvragen, etc. De verenigingsondersteuner beschikt over adequate kennis door bijscholing en draagt deze over aan de verenigingen. De verenigingsondersteuner zorgt voor verbinding tussen verenigingen, doelgroepen en kernen. Het doorzetten van de verenigingsondersteuner is essentieel om toekomstgericht naar cultuur in de gemeente te blijven kijken. Het contract met de verenigingsondersteuner in het culturele veld loopt 31 december 2023 ten einde. Wenselijk is het contract met een jaar te verlengen.

Klaprozenveld

Realisatie herinrichting klaprozenveld te Welberg in november 2024. Het bevrijdingsmonument "De Klok" blijft centraal staan, daarnaast wordt meer ruimte gecreëerd voor het herdenken van oorlogen en vredesmissies waarbij sindsdien Nederlandse burgers en militairen bij betrokken zijn geweest en zijn omgekomen. De schetsfase is afgerond. Een maximaal bedrag van €150.000,- wordt gevraagd. Door werving van fondsen en subsidies wordt verwacht dat dit bedrag niet volledig besteed hoeft te worden. Zekerheid hierover ontstaat naar verwachting echter pas in het voorjaar van 2024.

De concrete actie voor 2024 is:

  • Wij realiseren een klaprozenveld voor 2 november 2024 wanneer op deze locatie wordt stilgestaan bij 80 jaar vrijheid.

Fort Henricusdag

Zo'n 1.000 kinderen van de basisscholen uit onze gemeente hebben in het jubileumjaar de Fort Henricusdag bezocht. Gezien het grote succes, zeker ook in het kader van cultuur- en erfgoededucatie, verdient deze dag het om opnieuw georganiseerd te worden.

De concrete acties voor 2024 zijn:

  • Wij gaan in 2024 een Fort Henricusdag organiseren.