Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer

Resultaat 2023

Status

Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

Toelichting

Op basis van een initiatief van de dorpsraad Nieuw-Vossemeer wordt aan de hand van de opgestelde schets van de mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling nabij de kern Nieuw-Vossemeer te versterken een aantal projecten voorbereid en uitgevoerd. Daarbij vindt ook een samenspel plaats met de ambities (subsidie) in het kader van het Interregproject Linie van de Eendracht, waarin meerdere gemeenten participeren.

Met het deelproject Tunnel veerweg is gestart in kwartaal 4 van 2022, in kwartaal 2 van 2023 staat het schetsontwerp gereed gepland. De overige 3 deelprojecten zijn in voorbereiding en kennen een langere doorlooptijd i.v.m. afstemming met diverse stakeholders.

Stand van zaken

Het schetsontwerp van deelproject Tunnel is in april gepresenteerd aan de gemeente en aan de gemeenschap. Met de input uit de opvolgende participatiesessie maakt Studio Onrust een definitief ontwerp, wat aan gemeente en gemeenschap wordt voorgelegd. De deelprojecten Veerweg/pont en fietsverbinding hangen samen met het eerder genoemde project Linie van de Eendracht. Deze delen wachten vooralsnog op een besluit op de subsidieaanvraag.

Omdat er geen belangstelling was bij de vorige eigenaar van camping Mattenburg (Auperlé), heeft RWS aan het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven om de erfpachtovereenkomst voor het natuurzwembad te beëindigen. Pas na beëindiging van de huidige overeenkomst kan een nieuwe overeenkomst worden afgesloten. Het is onbekend op welke termijn dit mogelijk is.

Studio Onrust heeft het schetsontwerp van het deelproject op basis van input van betrokkenen vertaald naar een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp is in juli aan de gemeente en de dorpsraad gepresenteerd en positief ontvangen.

Er wordt nu samen met Studio Onrust gewerkt aan de planning voor de realisatie van het ontwerp. Het deelproject Veerweg/pont (uitkijkpunt over het Schelde-Rijnkanaal) is gekoppeld aan het project Linie van de Eendracht. De huidige stand van zaken is onder dat onderwerp zichtbaar.

Resultaat 2024

Opening van de tunnel

Plan van aanpak voormalig zwembad