Totaal overzicht verplichte beleidsindicatoren

Naam Indicator

Beschrijving

jaar laatste meting

Vorige meting

Huidige meting

gemeente < 25.000

gemeente 25.000 - 50.000

.

Formatie (eigen indicator)

Fte per 1.000 inwoners

2018

6,40

6,50

Apparaatskosten (eigen indicator)

Kosten er inwoner

2018

€ 436

€ 450

Externe inhuur (eigen indicator)

% totale loonsom (incl. inhuur)

2018

13%

10%

Overhead (eigen indicator)

% totale lasten (excl.res.)

2018

11%

14%

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2017

238,00

159,00

100,00

111,00

Harde kern jongeren

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

2015

0,60

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2017

0,60

0,60

0,60

1,00

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

2017

3,40

2,80

2,90

3,40

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2017

1,70

1,80

2,10

2,00

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2016

4,90

6,40

3,60

4,20

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

0,78

0,78

0,82

1,06

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2016

55,60

55,60

48,80

49,30

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

2017

3,44

4,95

1,19

1,30

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

2017

25,01

17,46

17,09

20,90

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2016

1,50

1,10

1,40

1,60

Melding kindermishandeling

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

niet bekend

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

11,00

11,20

9,20

10,10

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

1,3

1,2

0,9

1,00

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2017

0,3

0,3

0,5

0,30

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

2017

29

61

50

56

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2017

41,1

41,9

48,3

49,5

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

125,4

124,3

154

142,6

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

456

453,7

648

687

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

1,6

1,6

0,92

1,24

Netto Participatiegraad

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

2017

68,1

68,8

68,7

68,3

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

2017

22,3

19,9

19,9

25,8

Personen met een lopend re-integratietraject

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2017

18

18,4

19

niet bekend

Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

4,86

4,9

3,39

4,35

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

2016

187

183

137

151

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

2016

19,5

29,6

niet bekend

16,3

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2016

12,9

12,9

7,8

6,6

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

2018

65,9

65,9

79

77,8

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015

12

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015

6

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2018

207

207

268

243

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2018

672

695

708

678

Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2018

757

784

784

753