Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Organisatieverordening

2018

Inspraakverordening

2003

Verordening klachtrecht

1999

Verordening commissiw bezwaarschriften

2015

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening burgerinitiatief

2002

Verordening referendum

2006

Verordening rekenkamercommissie

2015

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Controleverordening (213 GW)

2015

Raadsprogramma Gewoon Samen Doen!

2018

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)

2017

Financieringsstatuut

2016

Diverse belastingverordeningen

2018

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nog op te stellen