Staat van reserves en voorzieningen

(bedragen x 1.000,-)

Naam reserve

2022

Saldo per 1 januari 2022

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2022

Algemene reserve

8.599

-

339

8.260

Risico reserve

2.387

2.387

Algemene reserve

5.155

-

319

4.836

Decentralisatie sociaal domein

304

304

Onderzoeksbudget raad

10

10

Res.overhev.budgetten

20

20

-

Steunfonds corona

723

723

Reserve Transitie organisatie

711

-

357

354

Res.Transitie Organisatie

711

357

354

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

44

-

0,00

44

Afgesloten bestemmingsplannen

44

44

Reserve Economische ontwikkeling

2.588

-

90

2.498

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

1.994

90

1.904

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

594

594

Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)

6.769

-

350

6.419

Res.openbare ruimte

756

86

670

Res.vervanging openbaar groen

93

93

Dekk.res.dorpspln NV

92

4

88

Dekk.res.ecologische verbindingszones

680

20

660

Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal D'oord

691

30

661

Dekk.res.centrumhaven Dinteloord

644

28

616

Groot onderhoud/Herinrichting N259

2.656

141

2.515

Dekk.res. Brug Corneliusstr. Welberg

133

6

127

Dekk.res. Verzw. 3 asfaltwgn buitengebied

279

12

267

Dekk.res.herinrichting haven de Heen

211

5

206

Dekk. Res. Civiele Kunstwerken

534

18

516

.

.

.

2023

2024

2025

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2023

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2024

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2025

-

-

8.260

-

-

8.260

-

-

8.260

2.387

2.387

2.387

4.836

4.836

4.836

304

304

304

10

10

10

-

-

-

723

723

723

-

181

173

-

-

173

-

-

173

181

173

173

173

-

-

44

-

-

44

-

-

44

44

44

44

-

-

2.498

-

-

2.498

-

-

2.498

1.904

1.904

1.904

594

594

594

-

358

6.061

-

358

5.703

-

358

5.345

94

576

94

482

94

388

93

93

93

4

84

4

80

4

76

20

640

20

620

20

600

30

631

30

601

30

571

28

588

28

560

28

532

141

2.374

141

2.233

141

2.092

6

121

6

115

6

109

12

255

12

243

12

231

5

201

5

196

5

191

18

498

18

480

18

462

Naam reserve

2022

Saldo per 1 januari 2022

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2022

Bestemmingsreserve overig

11.966

92

696

11.362

Res.begr.pl Steenbergseweg

315

34

349

Res. begraafplaats Zuideinde

4

4

Nog te besteden overheidsbijdragen

48

48

Kleedlok.buitensportaccommodaties

116

116

Reserve BTW-compensatiefonds

66

10

56

Res gemeenschapshuis D'oord

517

23

494

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

980

45

935

Reserve huisvesting

5.162

207

4.955

Res herinrichting bibliotheek

83

12

71

Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010

9

9

-

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord

1.252

62

1.190

Res.div. kredieten investeringstaat 2009

130

10

120

Renovatie jachthaven/havenkantoor

1.424

69

1.355

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

48

3

45

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen

152

27

125

Res.kunstgrasveld vv NVS

160

24

136

Res.kunstgrasveld sc Kruisland

180

27

153

Res. Renovatie Vraagwijzer

42

10

32

Dekk.res.camerabeveil.centrum

9

2

7

Egalisatieres.afvalstoffenheffing

37

37

Reclamebelasting

1

21

16

6

Egalisatiereserve woonwagenbeleid

168

168

Res. Onderhoud sportparken

462

37

499

Res. Onderhoud gebouwen

272

69

203

Reserve Bomenfonds

-

-

Reserve GVVP

228

60

168

Reserve Trainingsbaan Atletiek Steenbergen

101

11

90

Totaal reserves

30.677

92

1.832

28.937

2023

2024

2025

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2023

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2024

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2025

118

635

10.845

227

967

10.105

227

952

9.380

30

379

30

409

30

439

4

4

4

48

48

48

116

116

116

8

48

7

41

7

34

23

471

22

449

23

426

45

890

45

845

45

800

207

4.748

207

4.541

207

4.334

12

59

12

47

12

35

-

-

-

62

1.128

62

1.066

62

1.004

10

110

10

100

10

90

69

1.286

69

1.217

69

1.148

3

42

3

39

3

36

27

98

27

71

27

44

24

112

24

88

24

64

27

126

27

99

27

72

10

22

10

12

10

2

1

6

2

4

1

3

37

37

37

21

27

21

36

12

21

36

(3)

168

168

168

29

33

495

38

90

443

38

90

391

38

10

231

138

238

131

138

238

31

-

-

-

53

115

65

50

50

-

11

79

11

68

11

57

118

1.174

27.881

227

1.325

26.783

227

1.310

25.700

Naam voorziening

2022

Saldo per 1 januari 2022

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2022

Voorzieningen

Fonds onderhoud wegen

8.338

1.684

2.187

7.835

Fonds onderhoud kuntstwerken

546

-

159

387

Pens. Fonds wethouders

2.699

80

68

2.711

Voorz. spaarverlof personeel

16

-

16

Voorziening onderhoud openbare verlichting

1.353

1

137

1.217

Riolering

1.007

-

264

743

Baggerfonds

637

84

162

559

Totaal voorzieningen

14.596

1.849

2.977

13.468

Totaal reserves/voorzieningen

45.273

1.941

4.809

42.405

2023

2024

2025

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2023

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2024

Vermeer-deringen

Vermin- deringen

Saldo per 31 december 2025

1.684

1.715

7.804

1.684

1.796

7.692

1.684

2.255

7.121

-

4

383

-

50

333

-

43

290

80

68

2.723

80

68

2.735

80

68

2.747

16

16

16

1

136

1.082

1

137

946

1

136

811

-

69

674

-

69

605

-

69

536

84

162

481

84

162

403

84

162

325

1.849

2.154

13.163

1.849

2.282

12.730

1.849

2.733

11.846

1.967

3.328

41.044

2.076

3.607

39.513

3.076

4.043

38.546

Waarvan structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Naam reserve/ voorziening

2022

2023

2024

2025

ter dekking van

Toevoeg-ingen

Onttrek-kingen

Toevoeg-ingen

Onttrek-kingen

Toevoeg-ingen

Onttrek-kingen

Toevoeg-ingen

Onttrek-kingen

Begraafplaats Steenbergseweg

toekomstig onderhoud

33.682

29.979

29.979

29.979

Res. Onderhoud sportparken

toekomstig onderhoud

37.368

29.481

32.554

37.772

89.858

37.772

89.858

BTW compensatiefonds

korting bcf

9.918

8.430

7.166

7.166

Gemeenschapshuis D'oord

kapitaallast invest.

22.512

22.512

22.512

22.512

Vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

kapitaallast invest.

45.059

45.059

45.059

45.059

Huisvesting

kapitaallast invest.

207.277

207.277

207.277

207.277

Herinrichting bibliotheek

kapitaallast invest.

11.911

11.911

11.911

11.911

ICT investeringen informatieplan 2009/2010

kapitaallast invest.

8.532

-

Sportpark Noordlangeweg Dinteloord

kapitaallast invest.

62.416

62.416

62.416

62.416

Div. kredieten investeringstaat 2009

kapitaallast invest.

10.200

10.200

10.200

10.200

Renovatie jachthaven/havenkantoor

kapitaallast invest.

69.298

69.298

69.298

69.298

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

kapitaallast invest.

2.678

2.678

2.678

2.678

Kunstgrasveld vv Steenbergen

kapitaallast invest.

27.284

27.284

27.284

27.284

Kunstgrasveld vv NVS

kapitaallast invest.

24.372

24.372

24.372

24.372

Kunstgrasveld sc Kruisland

kapitaallast invest.

26.901

26.901

26.901

26.901

Aanleg ecologische verbindingszones

kapitaallast invest.

20.000

20.000

20.000

20.000

Res.groot onderhoud havenkanaal D'oord

kapitaallast invest.

29.800

29.800

29.800

29.800

Herinrichting/groot onderhoud N259

kapitaallast invest.

141.000

141.000

141.000

141.000

Centrumhaven Dinteloord

kapitaallast invest.

28.000

28.000

28.000

28.000

Herinrichting dorpsplein NV 2017

kapitaallast invest.

4.380

4.380

4.380

4.380

Bouwkundige.aanpass.Vraagwijzer (fabrieksdijk 6)

kapitaallast invest.

10.077

10.077

10.077

10.077

Camerabeveiliging centrum St'bergen

kapitaallast invest.

1.500

1.500

1.500

1.500

Brug Corneliusstr. Welberg

kapitaallast invest.

6.000

6.000

6.000

6.000

Verzw.asfaltwgn Boonhil, Kleine Bolspolder en Bijlandseweg buitengebied

kapitaallast invest.

12.152

12.152

12.152

12.152

Herinrichting haven de Heen

kapitaallast invest.

5.000

5.000

5.000

5.000

Civiele kunstwerken

kapitaallast invest.

18.398

18.398

18.398

18.398

Trainingsbaan atletiek Steenbergen

kapitaallast invest.

10.664

10.664

10.664

10.664

Onderhoud gebouwen

onderhoud

68.843

38.135

9.733

137.794

238.342

137.794

238.342

Infrastr.voorz.AFC

kapitaallast invest.

40.000

60.000

68.000

68.000

Opwaarder.Westdam-Lindenburglaan

kapitaallast invest.

10.000

10.000

10.000

10.000

Steenbergseweg Dinteloord

kapitaallast invest.

16.000

16.000

16.000

16.000

Totaal

71.050

950.172

97.595

933.596

205.545

1.226.245

205.545

1.226.245