Totaal overzicht Lasten en Baten

Bij de afzonderlijke programma's is een meerjarenoverzicht van de lasten en baten betreffende het programma opgenomen. Het totale meerjarenoverzicht van de lasten en bastenlasten is als volgt:

Totaaloverzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

Programma mens en samenleving

17.903

17.863

18.181

17.949

17.942

17.946

Programma kunst, cultuur en erfgoed

772

1.069

779

782

642

654

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

22.969

21.725

21.010

22.001

20.723

20.887

Programma economie, toerisme en recreatie

11.915

11.334

11.516

12.230

11.857

11.829

Programma bestuur en dienstverlening

17.190

12.039

12.566

12.952

13.229

13.155

Totaal lasten

70.749

64.030

64.052

65.914

64.393

64.471

Baten

Programma mens en samenleving

1.368

1.334

946

946

866

892

Programma kunst, cultuur en erfgoed

183

458

264

264

131

132

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

14.338

12.249

11.299

12.293

11.156

11.247

Programma economie, toerisme en recreatie

7.938

6.557

6.453

7.272

6.904

7.012

Programma bestuur en dienstverlening

47.773

43.822

45.213

45.698

45.641

45.720

Totaal baten

71.600

64.420

64.175

66.473

64.698

65.003

Saldo

851

390

123

559

305

532

Structureel evenwicht begroting

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Op basis van onderstaand overzicht, gebaseerd op een door de provincie Noord-Brabant geadviseerd format, wordt aangetoond dat de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. Uit onderstaand overzicht blijkt dat alle begrotingsjaren structureel sluitend zijn. Buiten dat de incidentele baten en lasten bij de betreffende programma's inzichtelijk zijn gemaakt, is een totaaloverzicht in de bijlagen opgenomen.

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

18.181

784

-17.397

17.949

784

-17.165

17.942

784

-17.158

17.946

784

-17.162

Kunst, cultuur en erfgoed

779

79

-700

782

119

-663

642

119

-523

654

119

-535

Leefomgeving en duurzaamheid

20.974

10.199

-10.775

21.967

11.629

-10.338

20.693

10.611

-10.082

20.773

10.545

-10.228

Economie, toerisme en recreatie

11.116

6.182

-4.934

11.830

7.001

-4.829

11.457

6.723

-4.734

11.429

6.831

-4.598

Bestuur en dienstverlening

3.531

1.005

-2.526

4.275

1.105

-3.170

4.625

1.148

-3.477

4.767

1.148

-3.619

Sub-totaal programma's

54.581

18.249

-36.332

56.803

20.638

-36.165

55.359

19.385

-35.974

55.569

19.427

-36.142

Algemene dekkingsmiddelen

43.170

43.170

44.097

44.097

44.213

44.213

44.338

44.338

Overhead

8.900

-8.900

8.568

-8.568

8.465

-8.465

8.226

-8.226

Heffing VPB

-

-

-

-

Onvoorzien

50

-50

50

-50

50

-50

50

-50

Gereal. totaal saldo baten en lasten

63.531

61.419

-2.112

65.421

64.735

-686

63.874

63.598

-276

63.845

63.765

-80

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

162

162

162

162

82

82

108

108

Kunst, cultuur en erfgoed

185

185

145

145

12

12

13

13

Leefomgeving en duurzaamheid

36

1.096

1.060

34

658

624

30

540

510

114

697

583

Economie, toerisme en recreatie

400

159

-241

400

159

-241

400

69

-331

400

69

-331

Bestuur en dienstverlening

86

1.155

1.069

58

613

555

89

397

308

112

351

239

Tot. Toev./onttrekk.reserves

522

2.757

2.235

492

1.737

1.245

519

1.100

581

626

1.238

612

Totaal baten en lasten

64.053

64.176

65.913

66.472

64.393

64.698

64.471

65.003

Gerealiseerd resultaat (+ pos./- neg.)

123

559

305

532

Incidentele baten en lasten

-360

-172

-4

-116

Structureel begrotingssaldo (+ pos./- neg.)

-237

387

301

416