Analyse van perspectiefnota naar begroting

Hieronder treft u een tabel aan met de analyse van perspectiefnota 2020 naar de begroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023. Dit is een analyse op hoofdlijnen van de mutaties die na het opstellen van de perspectiefnota 2020 zijn gemaakt.

Analyse van perspectiefnota naar begroting

2020

2021

2022

2023

Startpositie

Saldo perspectiefnota 2020

87.000

76.000

138.000

59.000

Algemene uitkering (effecten mei-circulaire 2019)

213.000

80.000

-324.000

-173.000

A

Subtotaal stand na PPN 2020 (inclusief effecten mei-circurlaire)

300.000

156.000

-186.000

-114.000

B

Subtotaal Tussenrapportage 2019 (structurele doorwerking)

-51.000

-99.000

-164.000

-181.000

Prijs- en loonontwikkeling

CAO-stijging

-635.000

-811.000

-811.000

-811.000

Prijsontwikkelingen

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

-684.000

-860.000

-860.000

-860.000

Inzetten gelden indexering voor loon en prijs (dec circulaire 18)

648.000

652.000

655.000

655.000

C

Subtotaal prijs- en loonontwikkelingen

-36.000

-208.000

-205.000

-205.000

D

Subtotaal noodzakelijke bijstellingen

299.000

376.000

687.000

730.000

E

Subtotaal nieuw beleid, structureel

-162.000

-181.000

-181.000

-182.000

F

Subtotaal transparantie in budgetten (vrijval), structureel

40.000

65.000

65.000

65.000

G

Totaal mutaties begrotingen (B + C + D + E + F)

90.000

-47.000

202.000

227.000

Saldo meerjarenbegroting 2020 incl. mutaties (A + G)

390.000

109.000

16.000

113.000

A: Toelichting stand perspectiefnota inclusief de effecten van de meicirculaire.

Financieel beeld na verwerking voorstellen perspectiefnota 2020

Alle financiële informatie over de perspectiefnota 2020 staan in onderstaande tabellen beschreven, te weten:

  • Tabel totaal financieel beeld perspectiefnota;
  • Tabel noodzakelijke bijstellingen;
  • Tabel voorstellen nieuw beleid.

Bij deze voorstellen voor budgetaanpassingen wordt onderscheid gemaakt tussen voorstellen voor noodzakelijke aanpassingen en gewenste voorstellen. De noodzakelijke aanpassingen kunnen worden gezien als bijstellingen in het bestaand beleid. De gewenste aanpassingen als voorstellen voor nieuw beleid. Voor verdere toelichtingen verwijzen wij naar perspectiefnota 2020.

Perspectiefnota financieel (afgerond op € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Vertrekpunt voor PPN 2020

693.000

1.063.000

1.383.000

1.552.000

Noodzakelijke bijstellingen programma's

-611.000

-581.000

-274.000

-262.000

Voorstellen voor nieuw beleid programma's

-751.000

-997.000

-1.234.000

-1.231.000

Totaal van alle voorstellen

-1.362.000

-1.578.000

-1.508.000

-1.493.000

Saldo perspectiefnota voor incidentele dekking

-669.000

-515.000

-125.000

59.000

Incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve

756.000

591.000

263.000

-

Saldo perspectiefnota 2020

87.000

76.000

138.000

59.000

Noodzakelijke bijstellingen PPN (afgerond op € 1.000)

Programma

2020

2021

2022

2023

Vervanging / nieuwbouw Gummarusschool

Mens en samenleving

-29.000

-58.000

-58.000

-58.000

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Mens en samenleving

-15.000

Openbare bibliotheek

Kunst, cultuur en erfgoed

PM

PM

PM

PM

BOA samenwerking en vervallen inkomsten

Leefbaarheid en duurzaamheid

-59.000

-59.000

-59.000

-59.000

OMWB structureel

Leefbaarheid en duurzaamheid

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

OMWB incidenteel

Leefbaarheid en duurzaamheid

-161.000

-165.000

Veiligheidsregio MWB

Leefbaarheid en duurzaamheid

6.000

22.000

22.000

Indexering contract WVS

Leefbaarheid en duurzaamheid

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Groen op orde

Leefbaarheid en duurzaamheid

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Vervanging bomen buitengebied

Leefbaarheid en duurzaamheid

-65.000

-65.000

Vervangingen groen

Leefbaarheid en duurzaamheid

-68.000

-68.000

Materiaal groenvoorziening

Leefbaarheid en duurzaamheid

-30.000

-28.000

-35.000

-23.000

Baggeren landelijk gebied

Leefbaarheid en duurzaamheid

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Speelterreinen en -toestellen

Leefbaarheid en duurzaamheid

-40.000

Uitbreiding 0,4 fte wethouder

Bestuur en Dienstverlening

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

Gemeentelijke informatiepagina

Bestuur en Dienstverlening

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Representatiekosten

Bestuur en Dienstverlening

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal noodzakelijke bijstellingen

-611.000

-581.000

-274.000

-262.000

Voorstellen voor nieuw beleid (afgerond op € 1.000)

Programma

2020

2021

2022

2023

Begroting Soc.Domein (correctie voorlopig uitgangspunt)

Mens en samenleving

-587.000

-648.000

-691.000

-645.000

Begroting Soc.Domein (effect herijking sub begroting)

Mens en samenleving

661.000

715.000

791.000

735.000

Gemeente Steenbergen Hartveilig

Mens en samenleving

-78.000

-24.000

-24.000

-24.000

Vuelta

Mens en samenleving

-40.000

Taalhuis Steenbergen

Mens en samenleving

-24.000

-30.000

-30.000

-30.000

Maatschappelijk Vastgoed

Mens en samenleving

-100.000

-50.000

-50.000

Realisatie Sport- en beweegtuinen

Mens en samenleving

-30.000

-30.000

-30.000

Budget Steenbergen Vitaal

Mens en samenleving

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

750 jaar Steenbergen

Kunst, cultuur en erfgoed

-53.000

-83.000

-83.000

Verbetering onverharde paden

Leefbaarheid en duurzaamheid

-30.000

-30.000

Entrees en rotondes

Leefbaarheid en duurzaamheid

-100.000

-100.000

-100.000

Uitbreiding BOA capaciteit

Leefbaarheid en duurzaamheid

-19.000

-56.000

-56.000

-56.000

Cameratoezicht en buurtpreventie

Leefbaarheid en duurzaamheid

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Marketing, acquisitie en PR

Economie, toerisme en recreatie

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Dienstverlening

Bestuur en Dienstverlening

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Hondenbelasting

Bestuur en Dienstverlening

-

-10.000

-10.000

-10.000

Organisatieontwikkeling structureel

Bestuur en Dienstverlening

-216.000

-266.000

-316.000

-316.000

Organisatieontwikkeling incidenteel

Bestuur en Dienstverlening

-614.000

-705.500

-356.500

-181.000

Waarvan te dekken via BR Transitie Organisatie

Bestuur en Dienstverlening

614.000

705.500

356.500

181.000

Stelpost voor ambities uit de samenleving

Bestuur en Dienstverlening

-

-250.000

-500.000

-750.000

Totaal voorstellen voor nieuw beleid

-751.000

-997.000

-1.234.000

-1.231.000

Meicirculaire Gemeentefonds 2019

Met de raadsmededeling van 19 juni 2019 zijn de effecten van de meicirculaire in beeld gebracht. Deze effecten zijn in de begroting meegenomen. De verschillende mutaties zijn in deze raadsmededeling op detailniveau toegelicht. Hieronder een overzicht van de bedragen van de december- en de meicirculaire en daarbij behorende mutatie.

Uitkering gemeente fonds circulaires mei 2019

2020

2021

2022

2023

Totaal dec circulaire 2018

36.381.000

36.705.000

37.016.000

37.307.000

Totaal mei circulaire 2019

36.697.000

36.828.000

36.652.000

37.038.000

Saldo

316.000

123.000

-364.000

-269.000

Waarvan op te nemen als besteding (oormerken)

103.000

43.000

-40.000

-96.000

Mutatie meicirculaire 19 tov december circulaire 18

213.000

80.000

-324.000

-173.000

Per saldo een lichte afname in 2022 en 2023. De jaarschijven 2020 en 2021 laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de decembercirculaire 2018. De perspectiefnota 2020 liet een structureel sluitend meerjaren beeld zien. Het effect van de meicirculaire wordt aangevuld op dit beeld. Dit leidt tot een nieuw saldo.

B: Toelichting structurele doorverwerking Tussenrapportage 2019

Samen met de begroting hebben wij de Tussenrapportage 2019 aangeboden. Deze rapportage bevat diverse mutaties die structureel doorwerken. Deze mutaties hebben wij verwerkt in deze begroting. Daarbij wordt een kanttekening gemaakt dat bedragen kunnen afwijken over de periode 2020 t/m 2023 en dat er mutaties zijn die elders al zijn meegenomen, zoals de meerkosten van afval (verwerkt in een hoger tarief), uitkering gemeentefonds, doorontwikkeling organisatie en cao stijgingen personeel.

Hieronder treft u een overzicht aan van de doorverwerking Tussenrapportage 2019.

Onderdeel

Programma

2020

2021

2022

2023

Korte toelichting

Overige aangelegenheden inzake lo en sport

Mens en samenleving

5.500

5.500

5.500

5.500

Het vervallen kosten Sportgala en actualiseren nieuw sportbeleid.

Algemeen maatschappelijk werk

Mens en samenleving

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Toegepaste indexering CAO van 2,17%.

Ouderenwerk

Mens en samenleving

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

Herijking van de budgetsubsidie ouderenwerk.

WMO Ondersteuning

Mens en samenleving

-468.000

-468.000

-468.000

-468.000

Groei van het aantal cliënten en voorzieningen onder andere als gevolg van het abonnementstarief WMO.

Persoonsgebonden budget WMO

Mens en samenleving

61.000

61.000

61.000

61.000

Herrijking voor de kosten van huishoudelijke begeleiding PGB. Deze vallen de komende jaren voordeliger uit.

Niet vrij toegankelijke voorz. Jeugdzorg

Mens en samenleving

393.000

345.000

280.000

263.000

Op basis van 2019 is er een nieuwe inschatting gemaakt. Deze valt voordeliger uit.

Jeugdzorgplus

Mens en samenleving

157.000

157.000

157.000

157.000

Op basis van 2019 is er een nieuwe inschatting gemaakt voor de kosten van Jeugzorgplus. Deze valt voordeliger uit.

Rollend materieel algemeen

Leefbaarheid en duurzaamheid

-52.000

-52.000

-52.000

-52.000

Hogere verzekeringspremies en WVS uitsterfconstructie.

Zwembad de Meermin

Leefbaarheid en duurzaamheid

6.000

6.000

6.000

6.000

Minder gasverbruik door optimaal gebruik zonne-energie.

Verbetering openbaar groen

Leefbaarheid en duurzaamheid

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Extra kosten i.v.m. de opkomst exoten en alternatieve bestrijdingmethoden anders dan maaien.

Milieubeheer

Leefbaarheid en duurzaamheid

5.000

5.000

5.000

5.000

Vervallen budget.

Ontsmetting en ongediertebestrijding

Leefbaarheid en duurzaamheid

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

Bestrijding eikenprocessierups.

Economische aangelegenheden

Economie, toerisme en recreatie

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Budget voor de samenwerking met Samen in de Regio.

Raadsleden

Bestuur en Dienstverlening

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Budget voor trainingen en bezoek informatiebijeenkomsten.

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

Bestuur en Dienstverlening

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Kostenverhoging aaccountantscontrole Baker Tilly.

Personeel en organisatie

Bestuur en Dienstverlening

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Aanschaf van het HRM kennissysteem RAP.

Juridische zaken

Bestuur en Dienstverlening

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Externe mediators ter uitvoering van het mediationplan.

Automatisering

Bestuur en Dienstverlening

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Meerkosten voor vervanging GSM's en telewerken.

Informatievoorziening

Bestuur en Dienstverlening

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Aanschaf extra module In het kader van veiligheid en de (interne) dienstverlening.

Financien

Bestuur en Dienstverlening

-41.000

-41.000

-41.000

-41.000

Kostenverhoging Inkoopbureau en Financieel systeem Key-2-Finance.

Geldleningen

Bestuur en Dienstverlening

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Lagere renteopbrengst leningen stimuleringsfonds.

Lasten/hef.en invordering gem.bel OZB-woningen

Bestuur en Dienstverlening

15.000

15.000

15.000

15.000

Vermindering perceptiekosten toeristenbelasting.

Onvoorziene lasten

Bestuur en Dienstverlening

17.000

17.000

17.000

17.000

Vervallen kap.lasten die reeds in budgetten zijn opgenomen.

Totaal

-51.000

-99.000

-164.000

-181.000

C: Toelichting prijs- en loonontwikkelingen

CAO-stijging

Na het akkoord van de FNV-achterban, zijn nu ook de andere vakbonden en de gemeenten akkoord met het eerder bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao Gemeenten. Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het akkoord donderdag 12 september bekrachtigd. Daarmee is de cao definitief.

Stapsgewijze loonsverhoging

De eerste salarisverhoging van 3,25 procent geldt per 1 oktober 2019. Daarna volgt nog drie keer een verhoging van 1 procent per 1 januari 2020, per 1 juli 2020 en per 1 oktober 2020.

Prijsontwikkeling

We hebben de lopende contracten doorgerekend op basis van nieuwe prijzen.

Stelpost prijs- en loonstijging

Voor indexering lonen en prijzen is er in de decembercirculaire 2018 een compensatiebedrag geoormerkt (stelpost) ter dekking van de te verwachten CAO ontwikkelingen en prijsstijgingen.

D: Toelichting noodzakelijke bijstellingen (autonome ontwikkelingen)

Sinds het opstellen van de perspectiefnota 2020 zijn er een aantal ontwikkelingen onderzocht. De parameters voor de algemene uitkering, de verzekeringsportefeuille, subsidies, belastingen, wethouderspensioenen, bestemmingsplannen, reserves, voorzieningen en de kapitaallasten zijn geactualiseerd. Verder is de areaaluitbreiding voor de OZB berekend en verwerkt. Daarnaast hebben er technische correcties plaatsgevonden zoals de afloop van detacheringcontracten en het vervallen van een aantal personeel gerelateerde budgetten.

Hieronder treft u een overzicht aan van de noodzakelijke bijstellingen.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Toelichting

Algemene uitkering

-18.000

-18.000

297.000

297.000

Vermindering bijdrage begeleiding statushouders en het doorvoeren extra middelen jeugd

Opbrengsten afval en riolering na actualisatie tarieven

122.000

116.000

116.000

169.000

Voordeel op de BTW en de overhead

OZB-opbrengsten

22.000

22.000

22.000

22.000

Indexering tarief + areaaluitbreiding

Verzekeringen

48.000

48.000

48.000

48.000

Actualisatie verzekeringen

Subsidies

8.000

8.000

8.000

8.000

Actualisatie subsidies

Belastingen

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Actualisatie belastingen

Wethouderspensioenen

14.000

14.000

14.000

14.000

Actualisate wethouderspensioenen

Bestemmingsplannen

-46.000

-43.000

-43.000

-43.000

Actualisatie bestemmingsplannen

Mutaties reserves

52.000

55.000

77.000

42.000

Actualisatie reserves

Onvoorziene lasten (kapitaallasten)

45.000

8.000

-7.000

-65.000

Actualisatie kapitaallasten

Detachering

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Afloop detacheringscontracten

Personeel

116.000

116.000

116.000

116.000

Vervallen personeel gerelateerde budgetten; inhuur

Diverse posten

7.000

121.000

110.000

193.000

Overige correcties

Totaal

299.000

376.000

687.000

730.000

E: Toelichting ontwikkelingen nieuw beleid

Hieronder treft u een overzicht aan van de structurele voorstellen nieuw beleid.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Toelichting

WMO Ondersteuning

-34.000

-34.000

-34.000

-35.000

Oormerken besteding Algemene Uitkering: budget Wet verplichte GGZ

Personeel en organisatie *1

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Extra budget representatieuitgaven

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer *2

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Extra budget raadcommunicatie

Openbare orde en veiligheid *3

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

Extra budget camera's en buurtpreventie

Openbare orde en veiligheid *4

-107.000

-126.000

-126.000

-126.000

Extra budget BOA's

Totaal

-162.000

-181.000

-181.000

-182.000

* 1: toelichting extra budget representatieuitgaven

Als gevolg van het beter doorlichten van de budgetten blijkt dat kosten die onder representatie vallen vaak nog op verschillende posten worden geboekt en daar geen dekking tegenover staat. Daarnaast zien we ook een lichte toename van kosten ten laste van dit budget vanwege de transformatie die de organisatie op personeel gebied ondergaat. Voor 2020 zullen de representatiekosten bij P&O dan ook worden opgehoogd met € 5.000,-.

* 2: toelichting extra budget raadscommunicatie

Het is gebleken dat het budget voor de raadcommunicatie de afgelopen jaar niet toereikend was. De kosten voor het politiek jaarverslag, gast van de raad en de kernbezoeken waren hierin niet meegenomen en wordt door het extra gevraagd budget hiermee opgehoogd.

* 3: toelichting extra budget camera's en buurtpreventie

Om de veiligheid te verhogen op de plaatsen die daarom vragen en het streven naar volledig dekkend netwerk van buurtpreventieteams is er in de perspectienota 2020 al rekening gehouden met een extra structureel budget van € 15.000. Nu blijkt dat dit budget niet toereikend is voor de aanschaf van de extra camera's en de bijbehorende software (extra € 3.000) en zijn de kosten van de aanschaf van de jassen niet structureeel meegenomen (extra €10.000).

* 4: toelichting extra budget BOA's

Door het college is het verzoek gedaan in de mogelijkheid te onderzoeken naar uitbreiding van de inzet van boa’s in de diverse kernen van onze gemeente. De achterliggende gedachte van dit verzoek zit in de wens om als gemeente meer verbinding in de wijk te hebben. Deze wens en behoefte beperkt zich dus niet enkel tot het horecagebied, maar omvat de gehele gemeente.

Tijdens het opstellen van de perspectiefnota 2020 was het onderzoek nog lopende en daardoor was nog niet duidelijk waar we als gemeente op wilde inzetten met betrekking tot Boa’s.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Politie en Boa’s samen werken in de wijk. Hierbij zijn en blijven zij verantwoordelijk voor en binnen hun eigen taakvelden. Zij zoeken actief en structureel de samenwerking op als het gaat over de aanpak van wijkgerichte problematiek. Deze samenwerking en afstemming beperkt zich niet alleen tot Handhaving en Politie, maar richt zich ook op andere interne en externe partners. De samenwerking bestaat uit informatie-uitwisseling, preventie, daadwerkelijke handhaving en aanpak van problematieken. Boa’s zijn gekoppeld aan meerdere wijken. De verdeling sluit aan bij de verdeling zoals deze ook voor de wijkagenten geldt. Hierdoor krijgen zowel inwoners, als (externe) partners, zoals de wijkagenten, vaste aanspreekpunten binnen de groep Boa’s. Een dergelijke indeling en verdeling draagt tevens bij aan betrokkenheid van de Boa’s binnen de voor hun aangewezen wijken. Dagelijks gaan Boa’s ‘hun’ wijk in ten behoeve van de wijkgerichte aanpak. Hierbij kunnen zij de dagelijkse meldingen, welke binnen hun wijk vallen, direct oppakken. In geval van afwezigheid draagt een andere, vooraf bepaalde, vervangende Boa zorg voor de opvolging van openstaande meldingen. Alle werkzaamheden worden verricht binnen deze, eventueel roulerende verdeling.

Hieronder treft u een overzicht aan van de incidentele voorstellen nieuw beleid.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Toelichting

Ruimtelijke ordening *5

-30.000

-

-

-

Stijgend aantal planschadeverzoeken 2020

Wonen, werken en beleven *6

-8.000

-

-

-

Stijging van Juridische abo's

Openbare orde en veiligheid *7

-5.000

-

-

-

Nieuw team buurtpreventie in Dinteloord

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer *8

-

-

-15.500

-

(In)formateur college

Openbaar bibliotheekwerk *9

-167.000

-

-

-

Transitiekosten overgang naar de Bibliotheek op School

Openbaar bibliotheekwerk *10

-40.000

-40.000

-

-

Opzegging huur Steenbergen per 31/12/19

Energietransitie/duurzaamheid *11

-40.000

-

-

-

Extra budget voor energietransitie en duurzaamheid

Huisvesting *12

-94.000

-

-

-

De beveiliging van de accommodaties

Totaal

-384.000

-40.000

-15.500

-

Dekking door ontrekking uit de algemene reserve

Al deze voorstellen worden gedekt uit de Algemene Reserve.

*5: toelichting planschadeverzoeken 2020

Voor 2020 is de verwachting dat er een stijgend aantal planschadeverzoeken komen waar geen rekening mee is gehouden.

*6: toelichting juridische abonnementen

In verband met de toename van het aantal medewerkers op de afdeling Wonen, Werken en Beleven dient er extra juridische ondersteuning (adhv abonnementen) te worden meegenomen.

*7: toelichting nieuwe team buurtpreventie in Dinteloord

Eenmalig budget voor het opzetten van een nieuw buurtpreventieteam in Dinteloord.

*8: toelichting (in)formateur College

In het verleden is geen rekening gehouden met de kosten voor de (in)formateur voor het college. Voor 2022 wordt deze nu meegenomen.

*9: toelichting transitiekosten overgang bibliotheek naar school

In de perspectiefnota is een PM post opgenomen voor de openbare bibliotheek. In 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw bibliotheekbeleid vastgesteld waarin is opgenomen dat op iedere basisschool een vestiging van de Bibliotheek op School (dBoS) moet komen. De exploitatie van deze negen bibliotheken kan bibliotheek Het Markiezaat binnen het bestaande budget uitvoeren. Ook de inrichting van de eerste drie vestigingen dBoS in Dinteloord heeft de bibliotheek binnen het bestaande budget gerealiseerd. Om de inrichting van dBoS op de overige zes scholen te realiseren is nu een eenmalige subsidie van €167.000 nodig.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd. Voor dBoS geldt een minimumnorm van 5 boeken per leerling. De aanschaf van deze collectie kost bij een aantal van ca. 1.370 leerlingen ruim €123.000 (1.370 x 5 x €18 per boek). Daar komen kosten bij voor inrichting en meubilair op zes scholen van € 29.000. Voorts maakt de bibliotheek kosten voor automatisering, communicatie en personele inzet van ca. €15.000 (€2.500 per vestiging).

*10: toelichting opzegging huur bibliotheek Steenbergen

De bibliotheek Steenbergen kan deze openstelling niet meer financieren en heeft zijn huurovereenkomst per 31 december 2019 opgezegd. Omdat er naar verwachting op korte termijn geen nieuwe huurder voor deze ruimte komt en de dienstverlening aan de inwoners van Steenbergen te kunnen blijven garanderen, is een tijdelijk huurcontract met de bibliotheek gesloten tot 1 augustus 2020 tegen een symbolisch bedrag van €1. Dit betekent een huurderving van € 35.000. Vanaf augustus 2020 zal de bibliotheek leeg komen te staan en zullen ook de energiekosten voor o.a. verwarming, schoonmaak en dergelijke voor gemeente Steenbergen zijn.

*11: toelichting extra budget opstellen van de regionale energiestrategie

Extra budget voor het opstellen van de warmtevisie en communicatie daarbij en een extra bijdrage in het kader van het opstellen van de regionale energiestrategie.

*12: toelichting beveiliging van de accommodaties

In de meerjarenbegroting 2019 was voor beveiliging € 34.000 geraamd. De kosten zijn laag geraamd omdat de verwachting was dat eind 2018 een adviesnota aan het college zou worden voorgelegd met een nieuw beveiligingsvoorstel, dit is niet gebeurd.

In 2019 is onderzoek uitgevoerd naar de fysieke beveiliging van onze accommodaties (gemeentehuis, gemeentewerf met milieustraat, vraagwijzer en de zwembaden). Uit het onderzoek volgt een advies over een aantal te nemen maatregelen. Over deze maatregelen en de daarbij behorende kosten bereid het college een raadsbesluit voor. Tot dit besluit is genomen zetten we de huidige wijze van beveiliging voort.

F: Toelichting transformatie in budgetten

Verder in dit hoofdstuk bij overige onderwerpen wordt de bestuursopdracht transparatie in budgetten in de begroting 2020 nader toegelicht. Geconstateerd is dat er nog budgetten staan die niet meer direct te relateren zijn ambities. Deze zijn vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo. Het gaat hierbij om € 40.000 voor 2020 en € 65.000 voor 2022 en verder.

Opgenomen ambities in de begroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023

Het raadsprogramma Aan de Slag! bevat de ambities om vanaf 2021 budgettaire ruimte op te bouwen voor investeringen. De beschikbare kapitaallasten uit de begroting 2019 worden betrokken bij deze ambities. Zoals het raadsprogramma aangeeft vormen deze een fundament om op voort te bouwen. Het traject van de Toekomstvisie geeft hier richting aan. Gaandeweg bouwen we een Investeringsagenda Steenbergen, die in de persepectiefnota 2021 een volledig beeld moet geven.

De totale stelpost voor ambities bedraagt voor 2021 € 350.000, voor 2022 € 650.000 en voor 2023 en verder € 900.000. De cijfers zijn reeds opgenomen in meerjarenramingen 2021-2023 van de begroting 2020. Met deze begroting is financiële ruimte bereikt om de ambities uit de perspectiefnota 2020 en het raadsakkoord op te pakken.