Voorwoord "Vitale kernen, vitale gemeente"

Van links naar rechts: de wethouders Wilma Baartmans en Koos Krook, secretaris Thijs de Jongh, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Willy Knop en Esther Prent.

Leden van de gemeenteraad van Steenbergen,

De programmabegroting voor 2022 en de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025 geven een perspectief voor de toekomst. Afgelopen jaren is hard gewerkt om de organisatie klaar te maken voor onze ambities. In deze programmabegroting worden de ambities uit de Perspectiefnota 2022-2025 met als titel “Vitale kernen, vitale gemeente” uitgewerkt naar concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten.

2022 een bijzonder jaar

Het jaar 2022 is voor de gemeente Steenbergen een bijzonder jaar. De stad Steenbergen bestaat 750 jaar en de gemeente Steenbergen 25 jaar. Dat vieren we samen met de gemeenschap; “Samen maken we geschiedenis”. Het wordt een feest voor en door de gemeenschap. Op 20 november 2021 vindt de aftrap plaats met het evenement “Verenigd en Vereeuwigd”.

Daarnaast kiezen in maart 2022 de inwoners van de gemeente Steenbergen een nieuwe gemeenteraad. Daarmee breekt een nieuwe bestuursperiode aan. De afgelopen jaren hebben wij met de uitvoering van het raadsprogramma Aan de Slag! een belangrijke koers uitgezet voor de toekomst van Steenbergen.

Vitale kernen, vitale gemeente

De koers zoals beschreven in de Perspectiefnota 2022 verankeren we met deze begroting. De kansen zijn groot en dat zijn de uitdagingen ook. Deze pakken we op via een gebiedsgerichte aanpak. De komende jaren worden plannen voor onze kernen geconcretiseerd, onder andere op het gebied van wonen, economie, recreatie en toerisme. Ruimte voor (lokale) initiatieven en participatie zijn belangrijk bij de planontwikkeling.

Voor een vitale gemeente werken we doelstellingen voor duurzaamheid en de strategische economische agenda uit, en geven we verder uitvoering aan onder meer het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en het uitvoeringsprogramma Arbeidsmigratie. We bereiden ons voor op een tijdige invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 en maken ons maatschappelijk vastgoed duurzaam. Vanuit het sociaal domein gaan we meer de wijken in om armoede en eenzaamheid beter aan te pakken en de veerkracht van onze inwoners te versterken.

Ruimte voor ontwikkeling

De begroting is voor de komende jaren sluitend. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2022-2025 is er sprake van autonome ontwikkelingen die onze financiële positie onder druk zetten. Deze kunnen wij niet of nauwelijks beïnvloeden.

De Tussenrapportage 2021 liet een forse toename van de zorgvraag in de Wet maatschappelijke ondersteuning zien. Gecombineerd met een niet te voorkomen indexering van de tarieven, betekent dit een bijstelling van ongeveer € 800.000. Dit is overigens een landelijke trend.

De beheerplannen voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn geactualiseerd. Uitgaande van een gelijkblijvend kwaliteitsniveau is ook hier een prijsverhogend effect. Ondanks deze tegenvallers is er voldoende financiële ruimte om onze ambities mogelijk te maken. Voor investeringen voor de gebiedsontwikkelingen zetten we de stelpost in voor initiatieven uit de samenleving.

Risico’s

In de top 5 van ons risicoprofiel neemt het sociaal domein nog steeds de koppositie in. Het ramen van lasten voor Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet voor de komende vier jaar is een moeilijke opgave, mede door de bekostigingssystematiek die het rijk hanteert.

In deze begroting hebben wij het uitgangspunt gehanteerd dat we verwerken wat we nu zeker weten. Wat nog niet zeker is, nemen we mee als risico. Dit uitgangspunt leidt tot een stijging van het risicoprofiel.

De gemeente Steenbergen heeft voldoende buffers om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandsratio, dat is de verhouding tussen de beschikbare en benodigde financiële weerstandsbuffer, is gewaardeerd op “uitstekend”.

Het saldo van de begroting 2022-2025 is als volgt:

2022

2023

2024

2025

1.242.000

642.000

951.000

1.461.000

Met deze begroting kunnen we aan de slag met de koers die in de Perspectiefnota 2022 is ingezet, Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gaan we de kansen voor onze gemeente verzilveren. Zo bouwen we samen voort aan vitale kernen en een vitale gemeente.

College van burgemeester en wethouders