Voorwoord "Koers houden in onzekere tijden"

Van links naar rechts: de wethouders Wilma Baartmans en Koos Krook, secretaris Thijs de Jongh, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Willy Knop en Esther Prent.

Leden van de gemeenteraad van Steenbergen,

Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2021 en de meerjarenramingen voor 2022-2024 aan. Leidraad voor deze begroting vormt het vastgestelde raadsprogramma “Aan de Slag” en de perspectiefnota 2021-2024, vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juli 2020. In de programmabegroting zijn de ambities en doelen verder uitgewerkt naar concrete activiteiten en budgetten.

Koers houden in onzekere tijden, dat is de uitdaging waar we voor staan. Het coronavirus is bezig met een stevige opmars. Er is nog geen perspectief op het “oude normaal”, de economie blijft onder druk staan, ook op de langere termijn. De raad van de gemeente Steenbergen heeft in april 2020 een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld als vangnet voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die het niet redden. Verder heeft het Rijk gemeenten in 2020 gecompenseerd. Hiermee hebben we een buffer die we ook in 2021 nog kunnen inzetten.

Ondanks de onzekerheden blijven de ambities overeind staan. Wij zetten verdere stappen op het gebied van leefbaarheid en kernen, transformatie sociaal domein, maatschappelijk vastgoed, cultuur en erfgoed, arbeidsmigratie, energie en duurzaamheid, omgevingswet, economie, recreatie en toerisme en dienstverlening.

In 2022 bestaat de stad Steenbergen 750 jaar en de gemeente Steenbergen 25 jaar. Dat wordt groots gevierd. Voor en door inwoners! De eerste stappen zijn inmiddels gezet met het oprichten van de Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022 en het Genootschap van de Meermin. Naast de voorbereidingen staat er ook al een aantal evenementen op de rol voor 2021. De aftrap is op 17 april 2021 tijdens de Vestingstedenroute.

Met de solide financiële positie als basis kunnen wij een begroting aanbieden die voor de periode 2021-2024 structureel sluitend is. In de begroting wordt geen beroep te doen op de Algemene Reserve voor incidentele lasten. Alle lasten worden gedekt uit de exploitatie. Daarmee hebben we invulling gegeven aan de nieuwe financiële afspraken, vastgesteld door de raad op 24 juni 2020 en blijft de Algemene Reserve op niveau. Ook de taakstellende bezuiniging van € 350.000 is volledig ingevuld. In deze begroting is de septembercirculaire 2020 volledig verwerkt. Het saldo van de begroting is als volgt:

2021

2022

2023

2024

123.000

559.000

305.000

532.000

Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief is bij de perspectiefnota 2021-2024 de stelpost “ambities uit de samenleving” voor elk jaar verlaagd met € 250.000. Nu de begroting over alle jaren gunstiger uitpakt, is de stelpost weer aangevuld tot het oorspronkelijke niveau. Deze mutatie is al verwerkt in het hierboven opgenomen overzicht.

De titel van de begroting “Koers houden in onzekere tijden” geeft al aan dat de onzekerheid gepaard gaat met risico’s. Dat is niet alleen te relateren aan de coronacrisis. Ook de situatie in het sociaal domein en de ontwikkelingen in de algemene uitkering leiden tot een hoger risicoprofiel. De Algemene Reserve is voldoende robuust om de risico’s te kunnen opvangen.

College van burgemeester en wethouders