3. Van Ambitie naar Actie

Binnen dit programma valt de volgende collegeprioriteit:

 • Prioriteit Economische Kracht

In dit hoofdstuk wordt voor deze collegeprioriteit aangegeven welke nieuwe acties door het college worden uitgevoerd.

Prioriteit Economische Kracht

Het versterken van onze economie is een prioriteit. De basis hiervoor is het beleidskader en uitvoeringsprogramma Economische Kracht. Hierin leggen wij verbindingen tussen lokale en regionale kansen.

Wij zetten strategisch in op drie pijlers: agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie. Later voegen wij daar zorgeconomie aan toe. Wij faciliteren en initiëren innovaties, verduurzaming van het bedrijfsleven en samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs (triple helix).

Wij pakken in goede samenspraak met de ondernemers de versterking van het winkelgebied in de kernen op. Uiteindelijk leidt een sterke lokale economie tot werkgelegenheid en sterkere en leefbare kernen.

Nieuwe actie in 2023 is:

 • Het uitvoeren van het marketing- en promotieplan.

Agrofood

Wij staan binnen de agrofood goed aangeschreven. Agrofood is een topsector met stuwende bedrijvigheid. Wij willen deze sector versterken. Wij zetten daarom in op innovatie en duurzame ontwikkelingen. Wij gaan partnerschappen (waaronder triple helix samenwerkingen) aan in de agrofood- en landbouwsector ter bevordering van innovaties, energietransities en milieubeheer.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

 • Wij gaan door met de inrichting van fieldlabs;
 • Wij ronden het onderzoek naar de campus af;
 • Wij starten een demonstratie boerderij op het AFC op. Dit doen wij samen met de daar gevestigde bedrijven en onderwijsinstellingen.

Bedrijventerreinen

Met de economische pijler bedrijventerreinen zetten wij in op verdere versterking van de topsector agrofood, maar ook op de topsectoren uit de regio, zoals biobased en hightech maintenance. Door het ontwikkelen van 20 hectare strategisch bedrijventerrein in samenwerking met gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, ontstaat er meer ruimte voor stuwende bedrijvigheid. Dit is ook opgenomen in de verstedelijkingsstrategie voor de regio West-Brabant West. Naast de ontwikkeling van het strategische bedrijventerrein, zetten wij ook in op de ontwikkeling van een lokaal vraaggericht bedrijventerrein van 10 hectare. Dit bedrijventerrein, gericht op het lokale MKB, zorgt ervoor dat we bestaande bedrijventerreinen kunnen revitaliseren.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

 • Wij breiden de economische barometer uit;
 • Wij geven bedrijfskavels uit;
 • Wij ontwikkelen een beleid voor startups en innovatie;
 • Wij zorgen voor een onderzoek naar duurzame ontwikkelingen.

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie draagt bij aan de versterking van de algehele leefbaarheid in alle kernen. Daarmee draagt het bij aan het woongenot van de inwoners en levert het een belangrijke bijdrage aan het aantrekken van bezoekers van buitenaf. Meer bezoekers leiden tot meer bestedingen in Steenbergen.

Wij werken aan meer structuur in het verstevigen van de vrijetijdssector in Steenbergen. Dat doen wij zelfstandig, maar ook samen met andere gemeenten en organisaties in de regio. De nadruk daarbij ligt op een goed vestigingsklimaat voor recreatieve ondernemers, beleving van het (agrarisch) landschap en voldoende zichtbaarheid van het recreatieve aanbod in Steenbergen.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

 • Wij maken beleid ter versterking van het recreatief vestigingsklimaat;
 • Wij voeren het Actieprogramma fiets- en wandelroute (langs agrarische bedrijven) uit;
 • Wij stellen kwaliteitskeurmerk op voor streekproducten;
 • Wij maken een Actieprogramma evenementen.