Wat zijn onze doelen en activiteiten?

Economie

Wat willen we bereiken?

Een strategische economische agenda met duidelijke focus op 2 pijlers: 'agrofood' en 'recreatie en toerisme'.

Een sterke samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven.

Een sterke, toekomstbestendige lokale economie in (sub-) regionale context waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich onderdeel van voelen.

Bedrijventerreinen waar ondernemers de ruimte krijgen voor innovaties, symbiose en nieuwe sectoren binnen de kenniseconomie/creatieve dienstverlening.

Het centrumgebied in Steenbergen met stakeholders herdefiniëren en ordenen.

Extra aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor de economie van Steenbergen.

Een regionale aanpak voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Toegankelijke, proactieve en betrouwbare dienstverlening naar onze ondernemers.

Wat gaan we doen?

Een strategische economische agenda ontwikkelen die herkenbaar is en de betrokkenheid van ondernemers, onderwijs, en instellingen borgt. De focusthema's 'recreatie en toerisme' en 'agrofood' maken hier onderdeel van uit.

Verkenning van transformatiemogelijkheden van het winkelcentrumgebied Steenbergen ten behoeve van een toekomstbestendig centrumgebied.

De economie is zwaar getroffen door de gevolgen van corona. Vanuit beleid en uitvoering trachten we de gevolgen voor de economie zo goed als mogelijk te monitoren en waar mogelijk en nodig onze uitvoering en beleid daarop aan te passen

Samenwerking bevorderen met ondernemers en brancheverenigingen.

Een account- en acquisitieplan opstellen en op basis daarvan gerichte acquisitie operationaliseren.

Goede vertegenwoordiging in de (sub-)regio en een regionale aanpak bedrijventerreinen.

In 2021 wordt ingezet op kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de conditie van de Steenbergse economie.

Verder opbouwen en beheren van de relaties met ondernemers en zo initiatieven ondersteunen.

Het faciliteren van de ontwikkeling van een hotel in Steenbergen

We onderzoeken de mogelijkheden van een duurzaamheidspark, in relatie tot circulaire economie.

We werken een marketingstrategie uit en leggen deze voor aan de raad.

Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Steenbergen is een aantrekkelijke gemeente voor dagrecreanten en meerdaagse recreanten.

Een actievere stimulerende of faciliterende rol van de gemeente om bij te dragen aan (versnelling van) projecten en het oppakken van kansen uit de Recreatieve Kansenkaart.

Wat gaan we doen?

Het VVV Informatiepunt verder uitbouwen als uithangbord van de gemeente. De samenwerking wordt nog meer versterkt met de openstelling van de Gummaruskerk.

De huidige fiets- en wandelroutes actualiseren.

De bewegwijzering in de binnenstad en voor recreatieve ondernemers bijwerken.

We blijven aangesloten bij de Zuiderwaterlinie.

Uitwerking geven aan de recreatieve visie die is aangeboden door de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer.

Het geven van een podium aan het erfgoed van onze gemeente, tijdens een feestelijk evenement in de binnenstad van Steenbergen, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden.

Het actualiseren van het uitvoeringsprogramma bij de Recreatieve Kansenkaart, gericht op een selectie van kansen / projecten waar wij een actievere stimulerende of faciliterende bijdrage zullen leveren.

Nadere uitvoering van de gebiedsvisie Fort Henricus in 2021, nadat deze is aangeboden aan de raad.

Het ontwikkelen van één nieuwe fiets- en wandelroute, waarbij we ernaar streven dat samen met de lokale ondernemers op te pakken.