Wat mag het kosten?

Programma 4 E, T&R: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

Inkomensregelingen

6.826

6.678

7.177

7.854

7.482

7.489

Begeleide participatie

3.261

3.225

3.000

3.100

3.083

3.050

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

116

28

-22

-5

-5

Arbeidsparticipatie

27

3

3

3

3

3

Recreatieve havens

187

157

156

164

163

163

Openb.groen en (openlucht)recreatie

558

211

259

239

239

239

Economische promotie

156

127

92

92

92

92

Economische ontwikkeling

312

342

331

329

329

328

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

67

75

70

71

71

70

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

521

400

400

400

400

400

Totaal lasten

11.915

11.334

11.516

12.230

11.857

11.829

Baten

Inkomensregelingen

6.425

5.971

5.751

6.570

6.292

6.399

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

-

-

Recreatieve havens

9

9

9

9

9

9

Openb.groen en (openlucht)recreatie

267

18

18

18

18

18

Economische promotie

82

86

112

112

112

112

Economische ontwikkeling

-

-

-

-

-

-

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

849

404

404

404

404

404

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

306

69

159

159

69

70

Totaal baten

7.938

6.557

6.453

7.272

6.904

7.012

Saldo

-3.977

-4.777

-5.063

-4.958

-4.953

-4.817

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Tevens wordt aangegeven wat het structurele saldo van dit programma is.

Overzicht incidentele baten en lasten

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

Lasten

Totaal incidentele lasten

-

-

-

-

Gedekt middels onttrekking aan reserves

-

-

-

Baten

Totaal per saldo

Structureel saldo van dit programma

-5.062.938

-4.958.306

-4.953.335

-4.817.485

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Intergemeentelijke Sociale Dienst

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Stichting SamenWerken

Binnen de Stichting SamenWerken zijn in samenwerking met het WVS Groep vanaf 1998 een aantal projecten ontwikkeld. De deelnemers worden geselecteerd uit de gemeentelijke bestanden van het cluster sociale zaken in het kader van de sociale activering en worden ingezet op grond van het W-deel van de Wet Werk en Bijstand. Het voordeel voor gemeenten en opdrachtgevers is dat door middel van de projecten meerdere doelstellingen worden bereikt: de sociale en werkgelegenheidsdoelstelling én de uitvoering van (gemeentelijke) werkzaamheden tegen acceptabele kosten.

Regio West Brabant, onderdeel NV Rewin

Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.