Wat mag het kosten?

Programma 4 E, T&R: overzicht lasten en baten
(* € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

Inkomensregelingen

8.978

7.177

7.781

7.724

7.735

7.510

Begeleide participatie

3.351

3.000

3.153

2.978

2.929

2.794

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

28

-22

-5

-5

-5

Arbeidsparticipatie

27

3

3

3

3

3

Recreatieve havens

150

156

160

159

159

159

Openb.groen en (openlucht)recreatie

266

259

329

289

259

259

Economische promotie

91

92

92

92

92

92

Economische ontwikkeling

334

331

338

339

340

342

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

68

70

72

72

72

72

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

3.544

400

-

-

1

1

Totaal lasten

16.808

11.516

11.905

11.649

11.583

11.224

Baten

Inkomensregelingen

8.107

5.751

6.289

6.296

6.451

6.361

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

-

-

-

-

-

Arbeidsparticipatie

8

-

-

-

-

-

Recreatieve havens

10

9

9

9

9

9

Openb.groen en (openlucht)recreatie

8

18

18

18

18

18

Economische promotie

86

112

112

112

112

112

Economische ontwikkeling

-

-

-

-

-

-

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.201

404

3

3

3

3

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

3.299

159

179

69

70

70

Totaal baten

12.717

6.453

6.611

6.508

6.664

6.573

Saldo

-4.091

-5.063

-5.294

-5.141

-4.919

-4.651

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.

Overzicht incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Taakveld

Toelichting

Lasten

Subtotaal lasten

-

-

-

-

Toevoegingen reserves

4. Programma economie, recreatie en toerisme

600

600

waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-

-

-600

-600

Mutaties reserves

-

-

-

-

Totaal lasten

-

-

-

-

Baten

Onttrekkingen reserves

4. Programma economie, recreatie en toerisme

179.374

69.374

69.774

69.774

Waarvan structureel:

Overzicht structurele mutaties reserves

-69.298

-69.298

-69.298

-69.298

Mutaties reserves

110.076

76

476

476

Totaal baten

110.076

76

476

476

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

-110.076

-76

-476

-476

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Investeringen

Investeringen 2022

Investerings-bedrag

Kap. Lasten

Struc.

Afschrijvings-periode

Programma Economie, Toerisme en Recreatie

62100000 Fietspad Linie van Eendracht, vastgesteld in de perspectiefnota 2022

75.000

3.000

3.000

25 jaar

62100000 Fietsroute Volkerak (Nieuw Vossemeer - Dinteloord), vastgesteld in de perspectiefnota 2022

100.000

4.000

4.000

25 jaar

TOTAAL 2022

175.000

7.000

7.000

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Intergemeentelijke Sociale Dienst

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Regio West Brabant (gekoppeld met programma 5, pag. 72/73), onderdeel NV Rewin

Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.