Waar gaan we voor?

Economische Kracht

We zetten in op versterking van de economische kracht van de gemeente op basis van de Beleidsvisie Economische Kracht. Hierbij leggen we verbinding tussen lokale en regionale kansen. We zetten strategisch in op ‘agrofood’, ‘bedrijventerreinen’ en ‘toerisme en recreatie’. We doen dit door het faciliteren en initiëren van innovaties, verduurzaming en samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Versterking van het winkelgebied in centrum Steenbergen pakken we op, in goede samenspraak met de ondernemers. Hierbij vormt de inzet van marketing een belangrijk element.

Duurzaamheidspark

We onderzoeken de mogelijkheid naar een locatie voor een zogenaamd ‘Duurzaamheidspark’ binnen onze gemeente waar iedereen in de regio naar toe kan komen om alles te weten te komen over zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, financiering, subsidies, bouwplannen, etc. Wij stimuleren bestaande en acquireren nieuwe bedrijven, met een aanbod gericht op duurzaamheid, om zich daar te vestigen. Een goed opgezet duurzaamheidspark kan een regionale uitstraling hebben, zal uniek zijn, en kan helpen om te groeien op economisch gebied. Dit kan in potentie bijdragen aan de ambitie voor een nieuw bedrijventerrein.

Recreatie en Toerisme

We willen de gemeente Steenbergen aantrekkelijker maken voor de dagrecreant en de meerdaagse recreant. Hiertoe nemen we een actievere stimulerende of faciliterende rol in, om bij te dragen aan de kansen uit de Recreatieve Kansenkaart.

Participatie

Zelfstandige deelname aan de samenleving kan het best wanneer mensen betaald werk hebben op een inclusieve arbeidsmarkt, dus zoveel mogelijk binnen een reguliere werkomgeving. Een betaalde baan voegt naast een eigen inkomen veel waarde toe: ontwikkelkansen, sociale contacten, een dagritme. De gemeente Steenbergen wil daarom bereiken dat iedereen die kan werken, aan het werk is/blijft of daarop wordt voorbereid.

De wereld zucht nu ruim anderhalf jaar onder de coronapandemie met een enorme impact op onze samenleving. Hoewel het jaar 2021 het jaar van de vaccinaties is en er gewerkt wordt aan een coronaherstelplan, is het zeker dat de gevolgen van deze coronacrisis nog jaren voelbaar zullen zijn. De financiële steunmaatregelen, NOW, TOZO, TONK en de TVL, die in 2021 nog een dempend effect hebben op de afname van de werkgelegenheid, zijn slechts tijdelijk. Maar het economische herstelplan zal niet kunnen voorkomen dat bij het wegvallen van de steun het aantal faillissementen of bedrijfssluitingen drastisch zal toenemen. Net als de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is de economie van directe invloed op ons werkterrein en nu moeilijk te voorspellen. De algehele verwachting (CPB) is dat het bijstandsvolume zal stijgen in 2022 als na-ijl effect van de coronacrisis. De verwachting is dat in 2022 het aantal bijstandsgerechtigden 5% hoger zal zijn dan in 2021. Hoe hoog die stijging exact zal zijn is nu nog niet te voorspellen.