3. Van Ambitie naar Actie

Binnen dit programma vallen de volgende collegeprioriteiten:

 • Prioriteit Actieplan Wonen
 • Prioriteit Ontwikkelplannen
 • Prioriteit Duurzaamheid
 • Prioriteit Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer: randweg en omleidingsroute

In dit programma wordt voor elke collegeprioriteit een korte toelichting gegeven en wordt aangegeven welke nieuwe acties door het college worden uitgevoerd.

Prioriteit Actieplan Wonen

Voldoende en betaalbare woningen voor alle inwoners van de gemeente Steenbergen is een complexe uitdaging. Hier ligt dus een duidelijke opgave. Het college wil in alle te realiseren projecten zorgen voor ten minste 30% bereikbare woningen. Dit zijn woningen die bereikbaar zijn voor starters, nestverlaters, ouderen, mensen met een kleinere beurs en bijzondere doelgroepen. Bij wonen hoort ook een veilige woonomgeving en de beschikbaarheid van voorzieningen in de buurt. Wij stellen in 2023 een Actieplan Wonen op en starten we met de uitvoering daarvan. Wij pakken dit breed aan en zetten daar alle beschikbare instrumenten voor in.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

 • Wij stellen een Actieplan Wonen op en starten met de uitvoering daarvan;
 • Wij stellen woonzorgvisies op, te beginnen met Steenbergen en Dinteloord. Deze zijn in het tweede kwartaal gereed (worden later opgenomen in de ontwikkelplannen, zie prioriteit Ontwikkelplannen);
 • Wij zetten bij lopende projecten extra in op woningen voor nestverlaters, starters, ouderen en andere bijzondere doelgroepen;
 • Wij dringen bij projectontwikkelaars aan op het gebruik van de KoopStart-regeling.

Prioriteit Ontwikkelplannen

In deze bestuursperiode wordt voor elke kern een ontwikkelplan opgesteld. Sociale vraagstukken hebben een ruimtelijke impact en andersom. Met de ontwikkelplannen bieden wij een integraal overzicht en maken wij de samenhang inzichtelijk. Zowel binnen de kern als binnen de gemeente Steenbergen. Op basis van de ontwikkelplannen wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Zo wordt voor de komende bestuursperiode regie gevoerd op de ontwikkeling van de verschillende kernen èn op de ontwikkeling van de gemeente als geheel.

Belangrijke voorwaarde is dat deze ontwikkelplannen tot stand komen in samenwerking met de kernen zelf. Participatie van (maatschappelijke) partners, initiatiefnemers, inwoners en ondernemers is nodig en gewenst om de juiste keuzes te kunnen maken en om samen de schouders onder de uitvoering te kunnen zetten. Naast het organiseren van een externe overlegtafel zullen ook andere vormen van participatie worden ingezet.

Zoals in programma 1 Mens en Samenleving al is aangegeven wordt in 2023 tevens het participatiebeleid opgesteld. Voor een goede afstemming lopen de ontwikkelplannen en het maken van het participatiebeleid gelijk op. De opstelling van de ontwikkelplannen wordt gefaseerd uitgevoerd binnen de huidige bestuursperiode. Het ontwikkelplan Dinteloord wordt als eerste opgeleverd. De ontwikkelplannen bevatten een integrale kijk op de ontwikkelingen in een kern. Daarnaast gaan wij gewoon verder met projecten die al zijn opgestart en van belang zijn, zoals Vitale Vesting en woningbouwprojecten.

Nieuwe actie in 2023 is:

 • Wij stellen als eerste een ontwikkelplan Dinteloord op.

Prioriteit Duurzaamheid

De ambitie is om in 2050 energieneutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn. Daarbij richten wij ons op drie pijlers.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

 • Wij herijken het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
 • Wij onderzoeken het instellen van een adviescommissie duurzaamheid.

Pijler 1: Energietransitie

In 2030 is het doel om voor 50% energieneutraal te zijn. Naast energiebesparing (9% t.o.v. 2016) en zon op dak (95.000 zonnepanelen), zijn er ook ambities vastgelegd voor de realisatie van zon op veld (93 hectare). We houden actief de vinger aan de pols over de mogelijkheden om aangesloten te worden op het hoogspanningsnet. Aan de hand van wijkplannen werken wij de Transitievisie Warmte verder uit. Bijzonder aandachtspunt is energiearmoede. Wij verwachten dat er vanuit het Rijk maatregelen worden getroffen en wij sluiten daar waar mogelijk aan om energiearmoede verder te bestrijden.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

 • Wij starten met de wijkplannen Transitievisie Warmte;
 • Wij maken een plan van aanpak voor het verduurzamen van het eigen wagenpark.

Pijler 2: Klimaat

Bij klimaat besteden wij afzonderlijk aandacht aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Op het gebied van klimaatadaptatie werken wij aan een klimaatstrategie en uitvoeringsplan voor wateroverlast, overstroming, droogte, hittestress en andere weersextremen. Met deze strategie ondernemen wij gericht actie om onze leefomgeving in te richten die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering.

Wij hebben extra aandacht voor koppelkansen in de uitdagingen die de klimaat- en energiecrisis met zich meebrengt zoals het bestrijden van hittestress door het toepassen van klimaatadaptatie in de buitenruimte. Een integrale aanpak voor een klimaatbestendig en duurzame gemeente brengt ook andere koppelkansen met zich mee zoals het uitvoeren van Operatie Steenbreek.

Biodiversiteitsherstel is van groot belang. Een levende bodem en voldoende bestuivende insecten zijn voorwaarden voor gezonde en toekomstbestendige voedselproductie. Met de bevordering van groen en biodiversiteit dragen wij bij aan klimaatadaptatie. Groen en bomen slaan CO2 op, zorgen voor verkoeling en helpen bij een goede waterhuishouding. Deze onderwerpen maken deel uit van klimaatstrategie. Er ontstaan kansen om het landschap een kwaliteitsimpuls te geven door deel te nemen aan de projecten ErvenPlus en de Stimuleringsregeling Landschap.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

 • Wij gaan het gesprek aan met onze omgeving over het klimaat (KlimaatPraat);
 • Wij leveren een klimaatstrategie op;
 • Wij werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit volgens de Kader Richtlijn Water.

Pijler 3: Circulaire Economie

De pijler circulariteit is volop in ontwikkeling. Wij stimuleren meer afvalscheiding en minder restafval. De stap naar volledig circulair handelen is complex en heeft tijd nodig. De eerste stap hebben wij in het uitvoeringsprogramma Economische Kracht opgenomen. Verder liften wij mee op het Actieprogramma van de Regio West-Brabant. Binnen dit programma worden landelijke ambities opgepakt en daarmee wil West-Brabant vanuit eigen kracht en identiteit invulling geven aan de deadline om in 2050 volledig circulair te zijn.

Nieuwe actie in 2023 is:

 • Wij gaan verder met de resultaten van het onderzoek aanbestedingstrategie afval.

Prioriteit Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer: randweg en omleidingsroute

Op dit moment ervaren vooral bewoners van Steenbergen en Dinteloord overlast van zwaar verkeer door de kernen. Om vast te stellen wat deze overlast is en hoe deze zo goed mogelijk weg genomen kan worden, worden er studies gedaan naar de mogelijkheden van een randweg Steenbergen en een omleidingsroute Dinteloord. Deze worden in nauwe samenhang gezien met mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling. Door een link te leggen met de ruimtelijke ontwikkelingen ontstaat er inzicht in de mogelijke financiële kostendragers. Er ontstaan ook mogelijkheden om verkeersknelpunten in de kernen op te lossen. Het een kan niet zonder het ander. Dat wil zeggen dat verkeerskundige ontwikkelingen een ruimtelijke impact hebben en andersom.

Naast de ontwikkelplannen (prioriteit Ontwikkelplannen) zijn er op dit moment verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die nog in een vroeg stadium verkeren, maar wel invloed hebben op de verkeersknelpunten. Deze zijn:

 • Ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein in combinatie met het ontwikkelen van een strategisch regionaal bedrijventerrein, Reinierpolder III
 • Ontwikkeling van het A4Hotel
 • Ontwikkeling van het gezondheidscentrum
 • Vitale Vesting
 • Realiseren overige voorzieningen aan de rand van Steenbergen
 • Infrastructuur (de feitelijke randweg, maar ook andere oplossingen)
 • Actieplan Wonen
 • Uitplaatsing bedrijven

In 2023 zullen de contouren van de ruimtelijke ontwikkelingen zichtbaar worden voor de gemeente Steenbergen. Daarmee wordt in 2023 ook inzicht gegeven in de mogelijke oplossingen voor de verkeersvraagstukken in Steenbergen en Dinteloord.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

 • Wij werken de inzichten van de ontwikkelplannen en de verstedelijkingsstrategie verder uit;
 • Wij onderzoeken diverse programma scenario’s om vast te stellen wat een passend ruimtelijk programma is;
 • Wij onderzoeken de impact van een passend scenario op de verkeerskundige knelpunten.