3. Van Ambitie naar Actie

Binnen dit programma vallen de volgende collegeprioriteiten:

  • Prioriteit Participatiebeleid
  • Prioriteit Toegankelijk sociaal domein
  • Prioriteit Maatschappelijk Vastgoed

In dit programma wordt voor elke collegeprioriteit aangegeven welke nieuwe acties door het college worden uitgevoerd.

Prioriteit Participatiebeleid

Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen.

Nieuwe actie in 2023 is:

  • Wij stellen een beleidskader burgerparticipatie op, waar ook projectparticipatie en jongerenparticipatie deel van uitmaken.

Prioriteit Toegankelijk sociaal domein

In het sociaal domein richten wij ons op het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. Het bieden van ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners, vanuit één centraal punt, heeft daarbij prioriteit. De ondersteuning richt zich in eerste instantie vooral op het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. Bewoners die (extra) zorg en ondersteuning nodig hebben worden eenvoudig geholpen bij Vraagwijzer. Desnoods voegen wij daar extra deskundigheid aan toe. Daarnaast kijken wij de komende jaren welke digitale hulpmiddelen bijdragen aan het eenvoudiger en toegankelijker maken van onze ondersteuning aan inwoners.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

  • Wij evalueren de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners. Wij maken daarbij gebruik van beschikbare informatie zoals klanttevredenheidsinformatie en/of in- en doorstroomgegevens.
  • Wij kijken bij omliggende gemeenten naar de inrichting van hun toegang sociaal domein.
  • Wij werken samen met partners aan een plan waarmee wij inwonersondersteuning vanuit Vraagwijzer versterken.
  • Wij geven uitvoering aan de motie ‘huisvesting Vraagwijzer’, zoals genoemd in programma 5 : Bestuur en dienstverlening.

Prioriteit Maatschappelijk Vastgoed

Wij zetten ons maatschappelijk vastgoed in om gemeentelijke doelen te behalen. In december 2020 is de kadernota Vastgoed Faciliteert door de raad vastgesteld, waarin de eerste uitgangspunten zijn bepaald voor ons maatschappelijk vastgoed. Met deze uitgangspunten stellen wij in 2023 vastgoed- en accommodatiebeleid op. Hiervoor wordt begin 2023 een beeldvormende vergadering georganiseerd. De besluitvorming over dit beleid staat in de planning voor juni 2023.

Nieuwe acties in 2023 zijn:

  • Wij stellen vastgoed- en accommodatiebeleid op;
  • Wij leggen op 5 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen en onderzoeken de verdere mogelijkheden voor 2024 en verder. Daarvoor nemen we budget op voor 10 objecten.